مطالب بیشتر

تعداد لایک:43تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:15
اقای امیرحسین زارعی جلسه پیشرفت تحصیلی با اهدا جایزه

تعداد لایک:39تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:27تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:23تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:30تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:26تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:18تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:25تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:2
اقای تایماز جمالی جلسه پیشرفت تحصیلی نیم سال اول با اهدا جایزه

تعداد لایک:18تاریخ:1394/12/12بازدید:0کامنت:0
اقای اکبر جعفری ،جلسه پیشرفت تحصیلی نیم سال اول با اهدا جایزه

تعداد لایک:19تاریخ:1394/12/12بازدید:0کامنت:0
اقای محمد حافظی،جلسه پیشرفت تحصیلی بااهدا جایزه

تعداد لایک:21تاریخ:1394/12/12بازدید:0کامنت:0
اقای علی رضا رضایی،جلسه پیشرفت تحصیلی نیم سال اول با اهدا جایزه

تعداد لایک:23تاریخ:1394/12/12بازدید:0کامنت:0
اقای فقیه،جلسه پیشرفت تحصیلی نیم سال اول با اهدا هدایا

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:19تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:17تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:10تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:14تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:12تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:17تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:11تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:12تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/08بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:18تاریخ:1394/12/05بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:12تاریخ:1394/12/05بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:12تاریخ:1394/12/05بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/05بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/05بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:11تاریخ:1394/12/05بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0
اقای محمد مقدس ،جلسه ی پیشرفت تحصیلی نیم سال اول بااهدا جایزه

تعداد لایک:18تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:4

تعداد لایک:20تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:17تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:16تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:12تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:14تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:12تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:18تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:15تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:9تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:9تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:9تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:6تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:9تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:12تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:9تاریخ:1394/12/04بازدید:0کامنت:0
خانم فاطمه شهامت،جلسه ی پیشرفت تحصیلی با اهدا جایزه

تعداد لایک:16تاریخ:1394/12/02بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/02بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:12تاریخ:1394/12/02بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:18تاریخ:1394/12/02بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:10تاریخ:1394/12/02بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:11تاریخ:1394/12/02بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:17تاریخ:1394/12/02بازدید:0کامنت:0
خانم ساغر غمخوار جلسه پیشرفت تحصیلی بااهدا جایزه

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/02بازدید:0کامنت:0
خانم فایزه انصاری ،جلسه پیشرفت تحصیلی بااهدا جایزه

تعداد لایک:15تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:12تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:14تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:14تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:1
اقای مهرزاده جلساتی که درنیم سال اول پیشرفت داشتند بااهدا جایزه

تعداد لایک:16تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:1
اقای عباس مختاری،جلسه داوطلبانی که درنیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدا جایزه

تعداد لایک:16تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:1
اقای علی رضا غریبی،جلسه داوطلبی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند بااهدا جایزه

تعداد لایک:10تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:10تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:9تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0
اقای علی ماضیان پور ،جلسه پیشرفت تحصیلی بااهدا جایزه

تعداد لایک:7تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0
اقای ارشیا کامیار،جلسات دواطلبانی که درنیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند بااهدا جایزه

تعداد لایک:9تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0
اقای علی سرطاوی ،جلسه پیشرفت تحصیلی نیم سال اول بااهدا جایزه

تعداد لایک:10تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0
اقای امیرحسین اشرافی جلسه پیشرفت تحصیلی بااهدا جایزه

تعداد لایک:9تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0
اقای محمد مهدی رومنا جلسه پیشرفت تحصیلی بااهدا جایزه

تعداد لایک:9تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0
اقای ارش رضا زاده جلسه پیشرفت تحصیلی نیم سال اول با اهدا جایزه

تعداد لایک:11تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:8تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0
اقای علی خدادادی جلسه پیشرفت تحصیلی بااهدا جایزه

تعداد لایک:11تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:1
اقای سپهر درویشی،جلساتی که داوطلبان پیشرفت تحصیلی داشتند بااهدا جایزه

تعداد لایک:10تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0
اقای محمد رضا سلیمی جلسه پیشرفت تحصیلی نیم سال اول بااهدا جایزه

تعداد لایک:10تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0
اقای علی گلستانی جلسه پیشرفت تحصیلی با اهدا جایزه

تعداد لایک:12تاریخ:1394/12/01بازدید:0کامنت:0
اقای محمود شمسا جلسه پیشرفت تحصیلی در نیم سال اول بااهدا جایزه

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:1
علی لهسایی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
کاوه ضامن زاده، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
رضا راشدی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
آرمان مکاریان، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
علی رضا آرامون، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
آرمین صداقت، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:2
مهرآنا مکارم زاده، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
مهدیه فولادی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
فاطمه اقبال مجرد، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
سارا اسفندیاری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
سپیده ناصر پور، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
آیناز لاوری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:7تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
تانیا محمدی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
سارا ارمی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
فاطمه زهرا دریایی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
فاطمه صلاحی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
رضوان جمهیری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
آیلار عفیفیان، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:16تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:3
مهشید ناصر پور ، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
فاطمه نظری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
فاطمه زهرا بکتر، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
فاطمه ابول نژادیان، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:7تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
صوفیا صداقت، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:7تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
کیانا مکتبی پور، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
سارا سالاری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
نوشین کشمیری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
کیانا درویشی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:1
فرناز ابول نژادیان، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
زهرا انبارکی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/27بازدید:0کامنت:0
بیتا لایق، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
هومن ظهوریان، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
محمد رضا قاسم نژاد، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
حجت الله خدادادی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
آنام درویشی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
مهدی جمالی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
کیان خسروی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:6تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:6تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
برای خرید به کانون مراجعه کنید

تعداد لایک:7تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
برای خرید به کانون مراجعه کنید

تعداد لایک:6تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
زهرا انبارکی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
آیلار همتی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
غزال موحد، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
فرناز ابول نژادیان

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
بیتا لایق، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/26بازدید:0کامنت:0
سارا اسفندیاری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/25بازدید:0کامنت:0
محمد جواد غلامی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/25بازدید:0کامنت:0
امیر رضا رضوی دشتی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/25بازدید:0کامنت:0
پارسا دهقانی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/25بازدید:0کامنت:0
علیرضا آورند، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/25بازدید:0کامنت:0
احمد قائمی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/25بازدید:0کامنت:0
ایلیا برق پیما، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/25بازدید:0کامنت:0
میکائیل ندری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/25بازدید:0کامنت:0
حمید رضا قائدی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:16تاریخ:1394/11/25بازدید:0کامنت:0
فاطمه سادات محمدی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/25بازدید:0کامنت:0
رقیه خزایی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
اهورا میرزایی فینی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
سید محمد مهدی موسوی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
امیر حسین جمیاری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:14تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
رضا خزائی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
امیر رضا پرتو، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
امیر رضا اسکندری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:14تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:2
علی علیپور، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
زهرا شمسی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
زهرا معصومی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
مینا منصوری مقدم، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
مائده غفاری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
نازنین قربانی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
زهرا مرادی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
لیدا حاجی پور، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
فاطمه زنده بودی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
عسل دهقانی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
نورا شاکر، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
مریم بزرگمنش، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
مینا گلبهار، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
فاطمه آزاده، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
مینا منصوری مقدم، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
فاطمه رفعت، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
هستی محمودی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
مانیا قاسمی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
مهدیه سادات رنجبر، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
مریم لیراوی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
آنیتا فرخ زاده، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
ارمینا متقی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/24بازدید:0کامنت:0
دریا گرامی نیا، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
سروش خادم، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:14تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:1
فاطمه مکی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
علی رضا امیری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
محمد امین عباسی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
پوریا ابراهیمی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
ابوالفضل خزایی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
آرین هادی پور، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:3
آقای وفادار ، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
کیان چوبینه، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
سپیده دشتی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
زهرا مشتاقی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:1
نغمه رستم پور، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
مینا خوبانیان، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
پگاه دهداری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
شقایق خادمی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
فاطمه و رویا مرادی مند، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
سحر بن حاجر، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
مائده مطلبی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
فاطمه هادیان فر، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
سمیرا عارفی نژاد، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
شکوفه داستان. جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:1
فاطمه مکی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
فائزه دهقانی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:16تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:3
زهرا زنده بودی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:8تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
یگانه رزاز، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
فاطمه رستمایی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:7تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
الهام حسن پور، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز ‪

تعداد لایک:16تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
پدرام ایزد پناه، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/21بازدید:0کامنت:0
سینا بارگاهی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/20بازدید:0کامنت:1
دانش آموز آقای محبی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/20بازدید:0کامنت:0
دانش آموز آقای عباسعلی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/20بازدید:0کامنت:0
میلاد نهاری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:10تاریخ:1394/11/20بازدید:0کامنت:0
ساناز اطمینانی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:12تاریخ:1394/11/20بازدید:0کامنت:0
زهرا تنگستانی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/20بازدید:0کامنت:0
فاطمه شمسی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/20بازدید:0کامنت:0
مبینا شمالی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:11تاریخ:1394/11/20بازدید:0کامنت:0
شقایق شایان خواه ، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:13تاریخ:1394/11/20بازدید:0کامنت:0
پردیس جمشیدی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:9تاریخ:1394/11/20بازدید:0کامنت:0
فاطمه پور محمد، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:21تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:0
پارسا احمدی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:16تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:0
امیر رضا اسلامی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:15تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:1
پارسا حیدری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:15تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:0
محمد عادلی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:18تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:0
دانش آموز آقای کره بندی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:18تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:0
جهانگیر خوشنود، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:16تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:0
علیرضا محمدی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:17تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:0
روهام وزانی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:18تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:2
پویا مظفری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:16تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:0
دانش آموز رضا نوح پیشه، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:19تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:2
سید جواد عین الملکی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:16تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:1
دانش آموز آریوبرزن عسگری، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند با اهدای جوایز

تعداد لایک:20تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:1
دانش آموز بهروز بابااحمدی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند همراه با اهدای جوایز

تعداد لایک:17تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:0
امیر محمد باغ ملایی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند همراه با اهدای جوایز

تعداد لایک:15تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:0
دانش آموز امیر رضا محمدی، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند همراه با اهدای جوایز

تعداد لایک:16تاریخ:1394/11/19بازدید:0کامنت:0
دانش آموز محمد مهدی گرانبها ، جلسه داوطلبانی که در نیم سال اول پیشرفت تحصیلی داشتند همراه با اهدای جوایز

تعداد لایک:14تاریخ:1394/10/26بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:17تاریخ:1394/10/25بازدید:60کامنت:1
روحشان شاد

تعداد لایک:9تاریخ:1394/10/25بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:24تاریخ:1394/09/30بازدید:0کامنت:4
یلدا برهمه دوستان مبارک

تعداد لایک:16تاریخ:1394/09/30بازدید:0کامنت:0
شام مدیر عامل با کارمندان قلم چی

تعداد لایک:15تاریخ:1394/09/30بازدید:0کامنت:0
افتتاح مدرسه در گورک

تعداد لایک:17تاریخ:1394/09/30بازدید:0کامنت:0
حضور افتخار افرین اقای کاظم قلم چی دربوشهر

تعداد لایک:16تاریخ:1394/09/30بازدید:0کامنت:0
حضوراقای حافظی ریس کل خیرین مدرسه ساز در بوشهر

تعداد لایک:21تاریخ:1394/09/30بازدید:0کامنت:0
حضور افتخار افرین خانم علومی درقلم چی بوشهر

تعداد لایک:17تاریخ:1394/09/30بازدید:0کامنت:0
همکار عزیزمان اقای جعفری