پست های بیشتر

تعداد بازدید:33,314تاریخ:1396/09/24 11 : 59 : 29
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:32,620تاریخ:1396/09/23 00 : 11 : 48
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:29,447تاریخ:1396/09/21 23 : 53 : 16
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:19,577تاریخ:1396/09/19 22 : 42 : 38
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:15,712تاریخ:1396/09/18 21 : 45 : 54
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:14,978تاریخ:1396/09/18 00 : 33 : 34
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:14,134تاریخ:1396/09/16 22 : 40 : 24
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:13,329تاریخ:1396/09/16 17 : 25 : 22
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:12,534تاریخ:1396/09/15 23 : 23 : 00
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:12,500تاریخ:1396/09/13 18 : 03 : 02
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:12,003تاریخ:1396/09/12 19 : 10 : 17
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:12,001تاریخ:1396/09/09 00 : 01 : 44
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,879تاریخ:1396/09/06 21 : 18 : 51
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,470تاریخ:1396/09/06 17 : 37 : 02
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:10,606تاریخ:1396/09/06 15 : 07 : 51
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,794تاریخ:1396/08/28 11 : 28 : 23
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,757تاریخ:1396/08/27 17 : 59 : 38
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,810تاریخ:1396/08/25 19 : 58 : 06
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,149تاریخ:1396/08/24 21 : 50 : 22
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,187تاریخ:1396/08/23 19 : 34 : 51
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:10,531تاریخ:1396/08/23 00 : 35 : 02
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:10,451تاریخ:1396/08/21 10 : 13 : 35
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:10,666تاریخ:1396/08/19 23 : 28 : 09
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:10,932تاریخ:1396/08/18 14 : 37 : 18
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,265تاریخ:1396/08/17 10 : 06 : 08
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,574تاریخ:1396/08/13 21 : 00 : 53
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,917تاریخ:1396/08/10 21 : 07 : 13
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,993تاریخ:1396/08/08 19 : 49 : 16
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,290تاریخ:1396/08/07 23 : 04 : 29
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,043تاریخ:1396/08/06 08 : 29 : 49
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,170تاریخ:1396/08/05 19 : 54 : 05
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,285تاریخ:1396/08/05 13 : 40 : 34
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:10,287تاریخ:1396/08/05 12 : 24 : 43
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,316تاریخ:1396/08/02 10 : 22 : 41
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:11,249تاریخ:1396/08/01 13 : 27 : 00
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:12,752تاریخ:1396/07/28 12 : 36 : 29
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:12,569تاریخ:1396/07/27 20 : 06 : 20
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:23,562تاریخ:1396/07/26 16 : 11 : 04
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:11,891تاریخ:1396/07/26 08 : 07 : 24
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:12,004تاریخ:1396/07/24 23 : 51 : 23
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:12,294تاریخ:1396/07/23 23 : 56 : 54
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:13,319تاریخ:1396/07/21 22 : 46 : 56
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:15,498تاریخ:1396/07/19 08 : 44 : 36
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:16,367تاریخ:1396/07/15 22 : 12 : 22
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:23,562تاریخ:1396/07/13 11 : 56 : 19
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:16,601تاریخ:1396/07/12 12 : 45 : 33
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:14,777تاریخ:1396/07/11 23 : 50 : 27
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:14,990تاریخ:1396/07/11 20 : 32 : 32
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:15,617تاریخ:1396/07/06 23 : 27 : 04
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:15,349تاریخ:1396/07/06 10 : 32 : 56
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:23,125تاریخ:1396/07/05 22 : 35 : 49
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:14,842تاریخ:1396/07/04 00 : 50 : 56
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:14,710تاریخ:1396/07/03 09 : 02 : 51
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:14,889تاریخ:1396/07/02 10 : 23 : 52
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:23,125تاریخ:1396/06/30 23 : 21 : 17
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:16,888تاریخ:1396/06/30 10 : 29 : 30
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:16,902تاریخ:1396/06/29 08 : 43 : 01
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:16,370تاریخ:1396/06/27 22 : 19 : 10
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:16,780تاریخ:1396/06/25 22 : 27 : 53
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:17,075تاریخ:1396/06/24 12 : 24 : 21
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:16,183تاریخ:1396/06/23 23 : 30 : 49
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:15,954تاریخ:1396/06/22 23 : 26 : 15
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:17,347تاریخ:1396/06/18 15 : 42 : 27
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:18,086تاریخ:1396/06/16 19 : 11 : 43
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:17,760تاریخ:1396/06/15 23 : 32 : 45
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:18,264تاریخ:1396/06/14 00 : 17 : 07
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:17,736تاریخ:1396/06/13 10 : 43 : 05
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:18,072تاریخ:1396/06/13 00 : 06 : 36
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:17,906تاریخ:1396/06/12 00 : 45 : 07
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:18,024تاریخ:1396/06/10 12 : 15 : 45
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:18,606تاریخ:1396/06/09 08 : 27 : 09
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:16,594تاریخ:1396/06/08 23 : 49 : 00
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:18,055تاریخ:1396/06/08 09 : 05 : 03
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:17,919تاریخ:1396/06/07 00 : 49 : 44
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:19,005تاریخ:1396/06/06 17 : 26 : 53
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:19,285تاریخ:1396/06/06 00 : 40 : 50
🔴⚪️🔵با کانال تخصصی كنكوري های تجربی همراه باشید @zistkanoon2
تعداد بازدید:20,451تاریخ:1396/06/05 01 : 24 : 36
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:20,528تاریخ:1396/06/03 19 : 00 : 06
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:38,112تاریخ:1396/06/03 11 : 01 : 47
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:38,112تاریخ:1396/06/02 22 : 16 : 28
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:21,663تاریخ:1396/06/02 19 : 55 : 02
🔴🔴🔴برای آشنایی با رتبه های برتر کنکور امسال به کانال @zistkanoon2 بپیوندید☝️
تعداد بازدید:38,112تاریخ:1396/06/02 09 : 10 : 01
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:21,663تاریخ:1396/06/01 20 : 32 : 47
🔴🔴🔴برای آشنایی با رتبه های برتر کنکور امسال به کانال @zistkanoon2 بپیوندید☝️
تعداد بازدید:42,603تاریخ:1396/05/31 10 : 39 : 00
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:38,112تاریخ:1396/05/30 11 : 32 : 13
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:42,603تاریخ:1396/05/29 23 : 44 : 30
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:17,893تاریخ:1396/05/29 16 : 17 : 40
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:71,240تاریخ:1396/05/28 17 : 38 : 30
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:18,419تاریخ:1396/05/27 23 : 00 : 22
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:19,521تاریخ:1396/05/26 21 : 15 : 36
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:75,523تاریخ:1396/05/26 16 : 29 : 47
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:71,240تاریخ:1396/05/25 22 : 49 : 32
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:75,523تاریخ:1396/05/25 11 : 19 : 10
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:36,844تاریخ:1396/05/23 23 : 41 : 34
❎❎❎كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:71,240تاریخ:1396/05/23 10 : 11 : 24
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:71,240تاریخ:1396/05/22 22 : 46 : 23
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:53,294تاریخ:1396/05/22 13 : 09 : 08
❎❎❎كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:24,752تاریخ:1396/05/20 12 : 06 : 56
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:75,523تاریخ:1396/05/20 10 : 04 : 30
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:53,294تاریخ:1396/05/20 00 : 10 : 50
❎❎❎كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:19,967تاریخ:1396/05/19 18 : 16 : 38
❎❎❎كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:36,844تاریخ:1396/05/19 11 : 43 : 07
❎❎❎كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:75,523تاریخ:1396/05/19 00 : 04 : 56
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:34,850تاریخ:1396/05/18 11 : 49 : 39
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:53,294تاریخ:1396/05/17 20 : 36 : 13
❎❎❎كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:75,523تاریخ:1396/05/17 10 : 32 : 23
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:53,294تاریخ:1396/05/17 00 : 41 : 02
❎❎❎كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:34,850تاریخ:1396/05/16 23 : 26 : 17
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:75,523تاریخ:1396/05/16 17 : 18 : 14
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:23,686تاریخ:1396/05/15 16 : 10 : 38
⭕️برای دریافت اطلاعات مربوط به رتبه‌های برتر به کانال جدید تجربی بپیوندید @zistkanoon2
تعداد بازدید:25,458تاریخ:1396/05/15 10 : 28 : 32
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:71,240تاریخ:1396/05/14 21 : 13 : 35
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:27,236تاریخ:1396/05/14 16 : 41 : 58
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:21,168تاریخ:1396/05/14 13 : 37 : 40
❌❌❌❌❌❌ كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های دانشگاهی تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:20,292تاریخ:1396/05/14 11 : 19 : 37
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:21,480تاریخ:1396/05/14 00 : 11 : 07
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:21,880تاریخ:1396/05/13 11 : 12 : 25
❌❌❌❌❌❌ كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های دانشگاهی تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:21,773تاریخ:1396/05/13 01 : 26 : 51
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔵 به زودی برای کمک به انتخاب رشته شما اطلاعات مفیدی در کانال @zistkanoon2 ارائه خواهد شد. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸معرفی دانشگاه ها 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:18,992تاریخ:1396/05/12 13 : 14 : 49
کانال رشته تجربی کانون: ❌❌❌❌❌❌كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های دانشگاهی تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:18,376تاریخ:1396/05/12 10 : 02 : 39
❌❌❌❌❌❌كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های دانشگاهی تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:29,651تاریخ:1396/05/12 01 : 55 : 26
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔵 به زودی برای کمک به انتخاب رشته شما اطلاعات مفیدی در کانال @zistkanoon2 ارائه خواهد شد. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸معرفی دانشگاه ها 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:17,124تاریخ:1396/05/12 00 : 28 : 38
کانال رشته تجربی کانون: ❎❎❎كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:16,618تاریخ:1396/05/11 23 : 25 : 38
❎❎❎كنكوري های 96 برای دریافت اطلاعات رشته های تجربی به کانال جدید مراجعه کنید👇 @zistkanoon2
تعداد بازدید:17,697تاریخ:1396/05/11 18 : 10 : 02
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:29,651تاریخ:1396/05/11 14 : 53 : 14
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔵 به زودی برای کمک به انتخاب رشته شما اطلاعات مفیدی در کانال @zistkanoon2 ارائه خواهد شد. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸معرفی دانشگاه ها 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:29,651تاریخ:1396/05/11 13 : 58 : 53
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔵 به زودی برای کمک به انتخاب رشته شما اطلاعات مفیدی در کانال @zistkanoon2 ارائه خواهد شد. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸معرفی دانشگاه ها 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:16,803تاریخ:1396/05/11 10 : 08 : 19
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:19,523تاریخ:1396/05/10 22 : 47 : 46
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔵 به زودی برای کمک به انتخاب رشته شما اطلاعات مفیدی در کانال @zistkanoon2 ارائه خواهد شد. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸معرفی دانشگاه ها 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:42,603تاریخ:1396/05/10 18 : 01 : 39
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:20,735تاریخ:1396/05/10 08 : 55 : 37
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:24,298تاریخ:1396/05/09 20 : 17 : 50
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔵 به زودی برای کمک به انتخاب رشته شما اطلاعات مفیدی در کانال @zistkanoon2 ارائه خواهد شد. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸معرفی دانشگاه ها 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:19,385تاریخ:1396/05/09 16 : 44 : 22
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:23,957تاریخ:1396/05/08 23 : 51 : 52
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔵 به زودی برای کمک به انتخاب رشته شما اطلاعات مفیدی در کانال @zistkanoon2 ارائه خواهد شد. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸معرفی دانشگاه ها 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:22,664تاریخ:1396/05/08 18 : 58 : 42
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:31,266تاریخ:1396/05/06 12 : 40 : 26
🔴🔴🔴🔴 توجه توجه آدرس این کانال تغییر کرده و باید به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید.
تعداد بازدید:37,834تاریخ:1396/05/05 12 : 50 : 08
❌كنكوري های 97 📍برای دریافت مطالب درسی و مشاوره ای مرتبط با رشته خود به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید. 👆
تعداد بازدید:35,606تاریخ:1396/05/05 12 : 40 : 41
❌كنكوري های 96 🔵به کانال تلگرامی @zistkanoon2 بپیوندید. 🔵 به زودی برای کمک به انتخاب رشته شما اطلاعات مفیدی در کانال @zistkanoon2 ارائه خواهد شد. 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🔸معرفی دانشگاه ها 🔸آمار و اطلاعات مفید و لازم در مورد رشته های مختلف 🔸ارائه درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبول شدن در رشته های مختلف 🔸مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته 🔸و ...
تعداد بازدید:24,456تاریخ:1396/05/05 12 : 38 : 36
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ آدرس کانال جدید رشته تجربی @zistkanoon2 ♦️لطفاً به این آدرس مراجعه کنید 👆
تعداد بازدید:27,838تاریخ:1396/05/05 11 : 53 : 01
توضیحات: 🔑 #روش_مطالعه #ریاضی و #فیزیک کاملا کنکوری. 💡چگونه درسنامه بخوانیم❓برخورد با تست غلط❓خلاصه برداری❓ ⚜ #محمدفرجی 🗣👇پرسش سوالات👇🗣 @aplusa97
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:26,495تاریخ:1396/05/04 19 : 30 : 00
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️تمرین تستی از ایمنی بدن
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,016تاریخ:1396/05/04 15 : 44 : 29

⭕️⭕️⭕️نکات مفهومی و ترکیبی ایمنی بدن http://www.kanoon.ir/Article/174072 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/174072
تعداد بازدید:23,891تاریخ:1396/05/04 14 : 54 : 29

http://www.kanoon.ir/Article/174068 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/174068
تعداد بازدید:27,625تاریخ:1396/05/04 09 : 30 : 29
توضیحات: 📝 روش #برنامه_ریزی #زیست به صورت کامل. 💡چگونه برنامه بریزیم د دوهفته ۶ بار یک فصل رابخوانیم❓کی تست❓ ⚜ #محمدفرجی 👇پرسش سوالات از ایشان👇 @aplusa97
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:84,893تاریخ:1396/05/04 00 : 11 : 16

توضیحات: ⭕️⭕️⭕️هر شب یک نکته👆👆👆
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,649تاریخ:1396/05/04 00 : 11 : 02
پرسش:تارهاي بین مهره‌ای در عنکبوت خاصیت كشساني دارند یا خیر❓❓ پاسخ: خود تارهاي مابين دو مهره‌ها از پروتئین‌های ساختاری رشته‌ای درست شده‌اند و خاصيت كشساني ندارد، يعني اگر آن‌ها را بكشيم پاره مي شوند ولي آنچه باعث خاصيت ارتجاعي تار عنكبوت مي‌شود، پيچ و تاب خوردن این پروتئين‌های تار درون مهره‌هاست. به اين صورت كه در هنگام كشيده شدن از آنجا باز شده و فاصله بين دو مهره افزايش مي‌يابد. مثل اينه كه نخي دور قرقره پيچ خورده، وقتي نخ كشيده مي شود قرقره باز شده و نخ بيشتري بيرون مي ايد ولي وقتي كشيده نمي شود، به طور خودكار نخ به درون قرقره كشيده مي شود. نویسنده: حشمت برهانی
تعداد بازدید:24,489تاریخ:1396/05/03 21 : 05 : 40
⭕️⭕️⭕️نحوه تست زنی زیست شناسی ❎هر درسی برای خودش شخصیتی دارد! اول باید ذات آن درس را خوب بشناسیم و بعد برای خواندن برنامه‌ریزی کنیم. ❎ ذات بعضی از درس‌ها حفظی است؛ ولی ذات بعضی دیگر فهمیدنی است.🔸 زیست‌شناسی از جمله درس‌هایی است که بینابین قرار دارد؛ یعنی هم حفظی است و هم فهمیدنی. 🔸🔸🔸 در این‌که باید این درس را زیاد بخوانید حرفی نیست ولی باید عمیق بخوانید. برای خواندن این درس: ✅1- از روی کتاب دقیق بخوانید و سعی کنید از هیچ مطلبی نگذرید. تمام شکل‌ها و حتی پاورقی‌ها را بخوانید. ✅2- مطالب را مرور کنید و این بار همراه با خواندن، تست‌های ساده و متوسط حل کنید. توجه داشته باشید که این تست‌ها را با کتاب باز بزنید و در حل کردن آن‌ها زمان را در نظر نگیرید. ✅3- ضمن خواندن درس و حل کردن تست‌ها، هر نوع اشکال حتی جزئی را یادداشت کنید و سعی کنید آن‌ها را رفع کنید تا هیچ نقطه‌ی مبهمی نماند. ✅4- وقتی تست‌ می‌زنید بعضی از تست‌هایی که اشتباه می‌زنید یا نکته ی مهمی دارند را علامت دار کنید تا بعداً دوباره مرور کنید. ✅5- برای بارهای بعد از تست‌های سطح بالاتر استفاده کنید و سعی کنید زمان را هم در نظر بگیرید. ✅6- تست‌های کنکور دانشگاه آزاد و سراسری را حتماً مورد بررسی قرار دهید. چون با نحوه‌ی طرح تست در کنکور آشنا می‌شوید. ✅7- سؤالات آزمون را بررسی کنید و کلاسور ارزیابی خوب و دقیقی را تهیه کنید؛ زیرا از این طریق به‌راحتی می‌توانید به یادگیری‌های ناقص پی ببرید. ✅8- در آزمون‌های جمع‌بندی از کلاسور ارزیابی به عنوان مکمل استفاده کنید. نویسنده: علی دهقان
تعداد بازدید:19,280تاریخ:1396/05/03 18 : 32 : 37
⭕️⭕️⭕️دانلود رایگان اپلیکیشن برنامه راهبردی http://www.kanoon.ir/Article/174005 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:19,726تاریخ:1396/05/03 14 : 49 : 42
توضیحات: ✅پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,641تاریخ:1396/05/03 14 : 30 : 27
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️آمادگی برای آزمون 6 مرداد ✅تمرین تستی زیست‌شناسی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:108,189تاریخ:1396/05/03 14 : 00 : 11
⁉️پاسخ به سوال های درسی شیمی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.kanoon.ir/Article/104770 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی شیمی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:106,042تاریخ:1396/05/03 14 : 00 : 11
⁉️پاسخ به سوال های درسی زیست شناسی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید 👇 http://www.kanoon.ir/Article/104769 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی زیست شناسی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:19,261تاریخ:1396/05/03 09 : 58 : 33
⭕️⭕️⭕️عربی را چگونه یاد بگیرم؟ عربی از جمله درس‌هایی است که از اهمیت بالایی در بین درس‌های عمومی برخوردار است؛ به همین دلیل داوطلبان باید در این درس با روش مطالعه و تثبیت مطالب و چگونگی تست زدن آشنا باشند. توصیه می‌شود برای رفع مشکل در این درس به موارد زیر توجه کرده و آن‌ها را اجرا کنید. ابتدا درخت دانش را در این درس ترسیم کنید تا بدانید از کجا باید شروع کنید و در کدام نقطه به انتها برسید. به عنوان مثال ابتدا موارد تجزیه در اسم مثل مفرد، مثنی، جمع، مذکر و مونث و... را مطالعه کرده و از هر کدام از این مباحث خلاصه‌نویسی کنید و آن را به صورت یک مجموعه‌ی مدون درآورید. باید به رمزهای ترجمه و تعریب مثل زمان فعل‌ها (بعید، استمراری و...)، جایگاه فعل (اول جمله، وسط جمله و...)، اعراب فعل‌ها (مرفوع، منصوب و مجزوم)، مفرد و جمع بودن اسم‌ها و معرفه و نکره در ترجمه و تعریب توجه کنید. میانگین این درس از بین درس‌های عمومی پایین است. پس می‌توانید از ضعف سایرین بیش‌ترین بهره را ببرید و با درصدی خوب تراز بسیار عالی کسب کنید.    نویسنده :مهنوش محمودی
تعداد بازدید:17,967تاریخ:1396/05/03 00 : 20 : 09

توضیحات: در لخته شدن روند لخته شدن دیده می شود. ایجاد ترومبین. و در نهایت. رشته های تور مانند فیبرین.
ارسال عکس
تعداد بازدید:84,893تاریخ:1396/05/03 00 : 19 : 39

توضیحات: ⭕️⭕️⭕️هر شب یک نکته👆👆👆
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,456تاریخ:1396/05/02 23 : 16 : 36

⭕️⭕️⭕️آموزش مبحث حرکت در یک بعد http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/1-2-29368-2/حرکت-شناسی-چهارم-ریاضی-فیزیک-چهارم-ریاضی روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/1-2-29368-2/حرکت-شناسی-چهارم-ریاضی-فیزیک-چهارم-ریاضی
تعداد بازدید:34,625تاریخ:1396/05/02 14 : 35 : 01

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با علی سلوکی ✅ تست شماره 3 درس #شیمی_کنکور (استوکیومتری) منطبق با برنامه کانون فرهنگی آموزش برای دیدن ویدیوهای بیشتر در کانال ما عضو شوید @rahpooyanir 🆔
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:20,409تاریخ:1396/05/02 12 : 36 : 18
⭕️⭕️⭕️ادبیات کنکور را چگونه بخوانیم؟ 🔹از آنجا که ادبیات در کنکور سراسری ضریب چهار را به خود اختصاص داده است، می توان این درس را تاثیر گذارترین درس عمومی در کنکور به شمار آورد. 🔹سوالات ادبیات کنکور از 5 بخش تشکیل شده است(به ترتیب تعداد تست): 🔹1-قرابت معنایی(9)    2-املاء ولغت(5)    3- زبان فارسی(5)    4-آرایه های ادبی(3)    5-تاریخ ادبیات(3) برای عملکرد بهتر در ادبیات پیشنهاد می شود به صورت مبحثی به مطالعه این درس بپردازیم. 🔹1-قرابت معنایی : مهم ترین قسمت ادبیات کنکور است که 35% آن را شامل می شود. 🔹کل مبحث قرابت معنایی کنکور بر پایه تقریبا 20 تا 25 مفهوم کلی از ابیات مانند: تقابل عقل و عشق، سختی عشق، بازگشت به اصل خویش،غنیمت شمردن وقت و... استوار است که با تمرین زیاد و بالا بردن درک ادبی از مفاهیم کلی می توان به راحتی به مباحث این بخش پاسخگو بود.باید به این نکته توجه کرد  که تحول به راحتی ایجاد نمی شود و تلاش مستمر تا کنکور است که منجر به نتیجه می شود. 🔹2-املاء ولغت: تسلط در این بخش نیازمند آن است که به طور پیوسته و در بازه های زمانی کوچک به مطالعه آن پرداخته شود.برای یادگیری املای لغات بهترین راه توجه به معنی آنهاست. لازم به ذکر است که لغات انتهای کتاب همیشه مورد توجه طراحان بوده است. 🔹3-زبان فارسی : این قسمت از ادبیات جزو بخش هایی است که داوطلب می تواند با تکیه بر آن از بسیاری از رقبا سبقت بگیرد، چون بسیاری از داوطلبان از پاسخ دهی به سوالات این بخش،مخصوصا مبحث تکواژ و واژه، خودداری می کنند. 🔹روش مطالعه زبان فارسی شامل دو مرحله است: مرحله اول شامل مطالعه قسمت های حفظی و دستوری کتاب درسی است. در مرحله بعد باید به نکات ریز هر مبحث در قالب تست توجه کرد. باید دقت کرد که زبان فارسی یک درس مهارتی است و این مهارت با حل تمرین به دست می آید. 🔹4-آرایه های ادبی : بخشی از ادبیات است که تنها با حفظ کردن نمی توان به تست های چالشی اش پاسخ داد لذا برای کسب آمادگی مناسب در این مبحث، تنها و تنها  تمرین و تست زیاد است که به دانش آموز کمک خواهد کرد. 🔹5-تاریخ ادبیات : بهتر است این بخش را به صورت تصویر سازی شده به خاطر سپرد، همچنین روش رمز گذاری نیز کمک کننده است. زیرا با این روش مطالب به حافظه بلند مدت منتقل خواهند شد و تا مدت ها فراموش نخواهد شد. 🔹با تلاش کافی و حل تست ها و تمرین های استاندارد برای هر یک از بخش های ذکر شده ، می توان به نتیجه ی دلخواه در این درس رسید. محمد رضا خورسندی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر - تهران
تعداد بازدید:108,189تاریخ:1396/05/02 11 : 04 : 12
⁉️پاسخ به سوال های درسی شیمی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.kanoon.ir/Article/104770 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی شیمی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:106,042تاریخ:1396/05/02 11 : 04 : 12
⁉️پاسخ به سوال های درسی زیست شناسی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید 👇 http://www.kanoon.ir/Article/104769 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی زیست شناسی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:14,592تاریخ:1396/05/02 10 : 10 : 43
⭕️⭕️⭕️تعیین عبارات صحیح و غلط http://www.kanoon.ir/Article/159335 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:16,414تاریخ:1396/05/01 23 : 52 : 59

⭕️⭕️⭕️ آموزش مبحث احتمال پیش دانشگاهی http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/3-1-41039-2 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/3-1-41039-2
تعداد بازدید:33,432تاریخ:1396/05/01 18 : 17 : 11

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با علی سلوکی ✅ تست شماره 2 درس #شیمی_کنکور (استوکیومتری) منطبق با برنامه کانون فرهنگی آموزش برای دیدن ویدیوهای بیشتر در کانال ما عضو شوید @rahpooyanir 🆔
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:17,660تاریخ:1396/05/01 16 : 15 : 26
⭕️⭕️⭕️آشنایی با رشته ژنتیک و موقعیت شغلی رشته ژنتیک ✅گرایش ژنتیک به طور کلی‌ دانش‌ ژنتیک‌ درباره‌ انتقال‌ صفات‌ وراثتی‌ از والدین‌ به‌ اولاد بحث‌ می‌کند که‌ البته‌ این‌ والدین‌ می‌توانند انسان‌، درخت‌ یا باکتری‌ باشند. در واقع‌ ژنتیک‌ تلاش‌ می‌کند تا بگوید که‌ چه‌ مکانیزم‌های‌ مولکولی‌، عامل‌ انتقال‌ صفات‌ از نسلی‌ به‌ نسل‌ دیگر هستند. همچنین‌ می‌خواهد بداند که‌ چرا گاهی‌ اوقات‌ در بین‌ والدین‌ و فرزندان‌ در برخی‌ صفات‌ تفاوت‌های‌ بسیار معنی‌ داری‌ وجود دارد؟ در کل‌ دانشجویان‌ این‌ گرایش‌ مباحث‌ مهمی‌ مثل‌ ژنتیک‌ سرطان‌، روش‌های‌ تشخیص‌ بیماری‌های‌ ژنتیکی‌ قبل‌ و بعد از تولد، شناخت‌ ناقلین‌ بیماری‌ها، اصول‌ مشاوره‌ ژنتیکی‌، نقش‌ ژنتیک‌ در بروز رفتارهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌، شناخت‌ جمعیت‌های‌ مختلف‌ ژنتیکی‌ و نژادهای‌ انسانی‌، ژن‌ درمانی‌، پزشکی‌ قانونی‌، تکنیک‌های‌ رایج‌ در ژنتیک‌، روش‌های‌ اصلاح‌ نژاد و ژنتیک‌ مولکولی‌ را مطالعه‌ می‌کنند. ✅معرفی مواد درسی و زمینه‌ی شغلی رشته‌ی ژنتیک از اين رهگذر و همگام با پيشرفت هاي روز افزون دانش ژنتيک و نامگذاري قرن 21 به عنوان عصر ژنتيک و ضرب آهنگ شتابانِ پرداخت به اين دانش در جهان، گرايش ژنتيک در چند سال اخير در کشور ما ايجاد شده است. دانشجويان اين رشته، براي آشنايي با دنياي وسيع اين دانش و دستاوردهاي مختلف آن، مباحثي پراهميت همچون ژنتيک سرطان، روشهاي تشخيص بيماريهاي ژنتيک پيش و پس از تولد، شناخت ناقل بيماريها، اصول مشاوره ژنتيکي، نقش ژنتيک در بروز رفتارهاي فردي و اجتماعي، شناخت جمعيتهاي مختلف ژنتيکي و نژادهاي انساني، ژن درماني، پزشکي قانوني و روشهاي اصلاح نژاد ژنتيک مولکولي را مورد بررسي قرار مي دهد. در بين اهداف گوناگوني که براي اين رشته برشمرده اند، اصلاح ژنها با چشم انداز بهبود نقصهاي آتي، توليد انبوه واکسنهاي انساني و حيواني و توليد داروهاي جديد و پروتئين هاي گوناگون از جمله مهمترين اهداف، به حساب مي آيند. ✅موقعیت‌ شغلی‌ و بازار کار رشته ژنتیک در ایران علم‌ ژنتیک‌ در ایران‌ هنوز در ابتدای‌ راه‌ است‌ و باید تلاش‌ بسیار کرد و کاستی‌ها را جبران‌ نمود و موانع‌ را از میان‌ برداشت‌ تا بتوان‌ شاهد رشد روزافزون‌ این علم‌ در ایران‌ بود. البته‌ این‌ به‌ آن‌ معنی‌ نیست‌ که‌ در کشور ما تحقیقات‌ ژنتیکی‌ انجام‌ نمی گیرد و فارغ التحصیلان‌ این‌ رشته‌ جذب‌ هیچ‌ مرکزی‌ نمی شوند، بلکه‌ سازمان‌های‌ مختلفی‌ هستند که‌ به‌ فعالیت های‌ تحقیقاتی‌ ژنتیکی‌ می پردازند که‌ از جمله‌ می‌توان‌ به‌ مراکز مختلف‌ وزارت‌ جهاد کشاورزی‌، مراکز پژوهشی‌ وزارت‌ علوم‌، انستیتو پاستور، مرکز ملی‌ تحقیقات‌ مهندسی‌ ژنتیک‌ و تکنولوژی‌ زیستی‌ اشاره‌ کرد. ✅فرصت‌های‌ شغلی‌ موجود برای‌ فارغ‌ التحصیلان‌ ژنتیک‌ پزشکی‌ (در مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد) این‌ افراد می‌توانند در مراکز تحقیقاتی‌ وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ فعالیت‌ نموده‌ و سیستم‌های‌ پیشگیری‌ و درمان‌ بیماری‌های‌ ژنتیکی‌ را راه‌ اندازی‌ کنند و از بروز این‌ دسته‌ از بیماریهای‌ ژنتیکی‌ جلوگیری‌ نمایند. همچنین‌ در پیشگیری‌ و درمان‌ بیماران‌ ژنتیکی‌ مؤثر باشند. در ضمن‌ فارغ‌ التحصیلان‌ این‌ رشته‌ در پزشک‌ قانونی‌ نیز می توانند حضوری‌ فعال‌ داشته‌ باشند. فارغ التحصیلان‌ کارشناسی‌ ارشد این‌ رشته‌ می توانند بهترین‌ نیرو برای‌ فعالیت‌ در آزمایشگاههای‌ ژنتیک‌ باشد. زیرا این‌ دسته‌ آزمایش ها بسیار تخصصی‌ بوده‌ و متخصصان‌ ژنتیک‌ باید در این‌ زمینه‌ فعالیت‌ کنند. ✅در حال‌ حاضر فارغ‌ التحصیلان‌ این‌ رشته‌ در مقطع‌ دکترا می توانند به‌ ویژه‌ در بخش‌ خصوصی‌ با دایر کردن‌ آزمایشگاه‌ و کلینیک‌ ژنتیک‌ پزشکی‌ فعالیت‌ چشمگیری‌ داشته‌ باشند. در صورت گرفتن مدرک دکتری در این رشته از وزارت بهداشت می توانید مجوز آزمایشگاه دریافت کنید. ✅دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ ژنتیک‌ ژنتیک‌ انسانی‌، سیتو ژنتیک‌، اصول‌ مشاوره‌ ژنتیکی‌، ژنتیک‌ سرطان‌، ژنتیک‌ رفتاری‌، مبانی‌ ژنتیک‌ میکروارگانیسم‌، ژنتیک‌ پیشرفته‌ یا تازه‌های‌ ژنتیک‌، ژنتیک‌ کمی‌ یا ژنتیک‌ جمعیت‌ها، سمینار، پروژه‌ (بسیاری‌ از درس‌های‌ این‌ رشته‌ همراه‌ با آزمایشگاه‌ است‌)
تعداد بازدید:14,291تاریخ:1396/05/01 16 : 13 : 12

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,477تاریخ:1396/05/01 12 : 12 : 55
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️ نکته های مهم و تركيبي دفاع غیر اختصاصی 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:108,189تاریخ:1396/05/01 10 : 48 : 35
⁉️پاسخ به سوال های درسی شیمی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.kanoon.ir/Article/104770 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی شیمی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:106,042تاریخ:1396/05/01 10 : 48 : 34
⁉️پاسخ به سوال های درسی زیست شناسی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید 👇 http://www.kanoon.ir/Article/104769 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی زیست شناسی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:15,528تاریخ:1396/05/01 09 : 51 : 12
⏰زمان : ١٠ دقيقه ⭕️⭕️⭕️كدام گزينه ها درست و كداميك نادرست مي باشند. ١) هر نوع تغيير در ژنوتيپ سلول از طريق جهش مي باشد. ٢) هورموني كه ترشح آن توسط هيپوفيز تنظيم نمي شود، مي تواند همانند هورموني كه بدون تاثير بر ضربان قلب باعث افزايش فشار خون مي شود، داري گيرنده ي هورموني در كليه باشد. ٣) بالا بودن پلك ها همانند تغيير وضعيت سر و گردن، تونوس ماهيچه اي با انقباض ايزوتونيك مي باشد. ٤) جدايي خزانه ي ژني در طبيعت بين گونه ي ٤ و ١ قورباغه، فقط از نوع جدايي خزانه ي ژني در دو گونه ي راسو مي باشد. ٥) هميشه بعد از چند نسل انتخاب طبيعي، فراواني فنوتيپ هاي با شايستگي بالا در جمعيت والدين ، در هر نسل افزايش مي يابد. ٦) در مناطق مالاريا خيز تعداد ائوزينوفيل ها مي تواند در افراد داراي الل Hb مغلوب كمتر از افراد فاقد آن باشد. ٧) با ورود كدون AUG به جايگاه P ، قعطا تشكيل پيوند هيدروژني بر خلاف جابجايي ريبوزوم رخ داده است. ٨) به طور طبيعي، سلولي كه در انتهاي هر ژن آن جايگاه پايان رونويسي قرار دارد، داراي آنزيم RNA پلي مراز نوع يك مي باشد. ٩) اگر در ديواره ي رحم مادري باردار، سلولي نوتركيب با ژنوتيپ AaBaCc يافت شود قطعا مي توان گفت ژنوتيپ آمنيون بر خلاف سرخرگ داراي خون روشن در جفت، ‏AaBaCc است. ١٠) هورمون جنسي كه در ابتدا و انتهاي مرحله ي لوتئال بيش تر است، همانند هورمون ترشح شده از كليه، تحت كنترل هيپوفيز عصبي نمي باشد. ١١) دستگاه ايمني در همه ي مهره داران، پيوند هرنوع بافتي را بين همه ي اعضاي جمعيت غير ممكن مي كند. ١٢) تا قبل از دهه ي ١٨٥٠ فراواني الل غالب رنگ بدن بيستون بتولاريا كمتر از الل مغلوب بوده است. نویسنده: بهنام یونسی
تعداد بازدید:84,893تاریخ:1396/05/01 00 : 03 : 42

توضیحات: ⭕️⭕️⭕️هر شب یک نکته👆👆👆
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,857تاریخ:1396/05/01 00 : 03 : 30
👇👇👇 1.اتصال زیستی 2. اتصال سیتوپلاسمی یعنی چی و میشه ازشون مثالهایی بزنید ❓ و اتصال زیستی چه انواعی داره ❓ چون کتاب میگه اتصال زیستی مثلا اتصال سیتوپلاسمی . و سوال بعدیم اینه که اتصال زیستی و اتصال سیتوپلاسمی با ارتباط زیستی و سیتوپلاسمی یکی هستن ❓❓ و سوالم آخرم اینه که شرط پرسلولی بودن داشتن اتصال زیستی هست❓❓ ✅کتاب .................................. گفته طبق متن کتاب که گفته آمیب ها صرف نظر از رقابتی که بر سر مواد غدایی دارند و.... ✅با توجه به کلمه صرف نظر اتصال زیستی دارند ! اما چون اتصال زیستی از نوع سیتوپلاسمی نیست تک سلولی هستن ✅مثلا یه نفر میگه صرف نظر از این هزار تومن من هیچ پول دیگه ای ندارم خب این معناش این نیست که هیچ پولی نداره ! ✅اتصال معنی مشخصی دارد و یعنی متصل بودن . تک سلولی ها اتصالی بین سیتوپلاسم شان وجود ندارد . آمیب ها ارتباط دارند ولی اتصال ندارند . رقابت نوعی ارتباط است نه اتصال . منظور از اتصال این است که پروتوپلاسم سلول ها به طریقی باهم اتصال داشته باشند . البته ناگفته نماند که این تعریف نیز به نوعی ناقص است و اصلا هیچ تعریف کاملی نداریم . برگرفته از کانال زیستکده
تعداد بازدید:15,960تاریخ:1396/04/31 22 : 33 : 54

⭕️⭕️⭕️تدریس زیست‌شناسی ⬅️از ژن تا پروتیین http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/3-1-30910-2 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/3-1-30910-2
تعداد بازدید:14,596تاریخ:1396/04/31 20 : 45 : 16
http://www.kanoon.ir/Article/167499 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:14,898تاریخ:1396/04/31 20 : 44 : 53

توضیحات: 💎 میانگین تراز دانش آموزان برتر سال 96-95 رشته تجربی👇👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,526تاریخ:1396/04/31 19 : 30 : 15

⭕️⭕️⭕️آمادگی برای آزمون 6 مرداد ❎درسنامه ادییات http://www.kanoon.ir/Article/173735 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/173735
تعداد بازدید:17,418تاریخ:1396/04/31 14 : 48 : 17
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️ جزوه کامل فصل یک زیست شناسی دو 🔸ایمنی بدن
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:108,189تاریخ:1396/04/31 13 : 14 : 38
⁉️پاسخ به سوال های درسی شیمی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.kanoon.ir/Article/104770 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی شیمی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:106,042تاریخ:1396/04/31 13 : 14 : 38
⁉️پاسخ به سوال های درسی زیست شناسی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید 👇 http://www.kanoon.ir/Article/104769 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی زیست شناسی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:17,123تاریخ:1396/04/31 08 : 56 : 20
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️جزوه کامل فصل سه زیست یک 🔹سفری در دنیای جانداران
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:84,893تاریخ:1396/04/30 23 : 58 : 54

توضیحات: ⭕️⭕️⭕️هر شب یک نکته👆👆👆
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,889تاریخ:1396/04/30 23 : 58 : 43
⬅️در ايجاد پتانسيل ارامش سه عامل مهم شركت دارند : ١) انتشار پتاسيم ٢) انتشار سديم ٣) فعاليت پمپ سديم پتاسيم ⬅️اگر پتانسيل ارامش يك نورون را ٩٠- در نظر گرفت برايند فعاليت انتشاري سديم و پتاسيم، پتانسيل ٨٦- را ايجاد مي كنند كه اعظم اين عدد به انتشار پتاسيم بر مي گردد و ٤- ميلي ولت از اين پتانسيل از فعاليت هميشگي پمپ سديم - پتاسيم ناشي مي شود. بنابراين هنگام فعاليت عمل اساسا تغيير در ان ٨٦- ميلي ولت باعث تغيير پتانسيل مي شود و هميشه ان ٤- ثابت است. ⬅️حال در انتهاي پتاسيل عمل اين پمپ به دليل فعاليت تنظيم كننده در حجم سلول فعاليت بيشتري را نيز انجام خواهد داد. ⬇️⬇️⬇️ جمع بندي : منشا پتانسيل استراحت : ١) سهم پتانسيل انتشاري پتاسيم (٩٤_) ٢) سهم انتشار سديم (٦١+) برايند اين دو بر اساس تساوي گولدمن = (٨٦_) ٣) سهم پمپ سديم - پتاسيم (٤-) اعداد درصدي نيستند و بر اساس ميلي ولت مي باشند. ⬅️ نقش پمپ سديم پتاسيم: ١) كنترل حجم سلول درون سلول تعداد زيادي پروتئين و ساير تركيبات آلي وجود دارند كه نمي توانند خارج شوند و در صورت افزايش يون هاي مثبت درون سلول ، اين يون ها را به دور خود جمع كرده و باعث اسمز آب به داخل سلول مي شود ولي پمپ سديم پتاسيم با خروج يك يون سديم بيشتر از ورود پتاسيم باعث مي شود كه جلوي اسمز اضافي آب و تركيدن سلول گرفته شود يعني مي توان گفت اگر سلول به هر دليلي شروع به تورم كند پمپ فعاليت بيشتري خواهد داشت ٢)ماهيت الكتروژنيك پمپ با خروج يك يون سديم بيشتر از پتاسيم ، يك پتانسيل مثبت بيشتر در خارج و يك پتانسيل منفي در داخل سوا ايجاد مي شود. نویسنده : بهنام یونسی
تعداد بازدید:16,427تاریخ:1396/04/30 22 : 43 : 40

⭕️⭕️⭕️آمادگی برای آزمون 6 مرداد ❎زبان انگلیسی http://www.kanoon.ir/Article/173198 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/173198
تعداد بازدید:15,803تاریخ:1396/04/30 20 : 36 : 28
⭕️⭕️⭕️ نکات مفهومی و ترکیبی ایمنی بدن http://www.kanoon.ir/Article/173209 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:15,806تاریخ:1396/04/30 19 : 23 : 18

⭕️⭕️⭕️آمادگی برای آزمون 6 مرداد ❎درسنامه مفهوم سرعت ✅شیمی پیش‌دانشگاهی http://www.kanoon.ir/Article/173439 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/173439
تعداد بازدید:15,843تاریخ:1396/04/30 17 : 38 : 49

⭕️⭕️⭕️آمادگی برای آزمون 6 مرداد ❎درسنامه ساختار اتم http://www.kanoon.ir/Article/173433 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/173433
تعداد بازدید:15,863تاریخ:1396/04/30 16 : 40 : 52
✔️ انتخاب رشته کنکور۹۶ 🔰 رشته های خاص ✔️ رشته هایی هستند که دارای مصاحبه و گزینش هستند اما فرق آن با رشته های نیمه متمرکز این است که شروع کلاسهای رشته های خاص از مهر اما رشته های نیمه متمرکز از بهمن شروع میشود . ✔️ خیلی مهم آیا میدانید بعضی از کد رشته های خاص ، باید در اولویت مشخص ثبت شود . مثلا اولویت 1 تا 20 ( حتما در ثبت این رشته ها دقت کنید) ✔️ بعضی از این رشته های خاص دانشگاهها عبارتند از : - دکتری پیوسته بیوتکنولوژی - دانشگاه شاهد - دانشگاه شهید مطهری - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشگاه علوم قضایی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله نویسنده: علی دهقان
تعداد بازدید:18,864تاریخ:1396/04/30 14 : 19 : 36
توضیحات: #روش_مطالعه #زیست2 💥 وویس اجباری چگونه پاراگرافهارابخوانیم❓روش تست زنی❓روش جدید❓ ⚜ #فرجی_رتبه۶۰ #درصد۸۸درزیست_کنکور۹۵ 👇پرسش سوالات👇 از ID👇 @aplusaofficial
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:18,285تاریخ:1396/04/30 13 : 10 : 42
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️ جمع‌بندی نكته‌های ایمنی بدن 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,122تاریخ:1396/04/30 11 : 35 : 02

⭕️⭕️⭕️آمادگی برای آزمون 6 مرداد ❎درسنامه عربی 3 http://www.kanoon.ir/Article/173202 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/173202
تعداد بازدید:15,794تاریخ:1396/04/30 11 : 21 : 48

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:84,893تاریخ:1396/04/29 23 : 59 : 29

توضیحات: ⭕️⭕️⭕️هر شب یک نکته👆👆👆
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,995تاریخ:1396/04/29 23 : 59 : 11
سلام دوستان 🌺، 🔺با توجه به تغييرات ريز و درشتي كه هر سال در كتاب هاي درسي اتفاق مي افتد، لازم است كه از كتاب مخصوص اون سال مطالب را بخوانيد و ياد بگيريد . 🔺معمولاً اين تغييرات مورد توجه طراح سوال كنكور و طراحان آزمون قرار مي گيرد و توجه نكردن به آن ها مي تواند، به ضرر شما باشد. 🔺براي كنكور 97 لازمه مطالعه شما از كتاب هاي زير باشه؛ زيست پيش چاپ ٩6 زيست سوم (يا زيست ٢) چاپ 95 زيست دوم (يا زيست ١) چاپ 94 🔺از اونجايي كه ممكن است برخي به اين كتاب ها دسترسي نداشته باشند نسخه الكترونيكي آنها را مي توانيد از سایت دفتر تالیف کتب درسی Www.chap.sch.ir تهیه کنید.
تعداد بازدید:16,719تاریخ:1396/04/29 22 : 00 : 39

⭕️⭕️⭕️آمادگی برای آزمون 6 مرداد ✅تست زبان فارسی 3 http://www.kanoon.ir/Article/173304 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/173304
تعداد بازدید:15,504تاریخ:1396/04/29 20 : 53 : 43

http://www.kanoon.ir/Article/14673/48-نکته-در-مورد-فصل-ایمنی-بدن-و-دستگاه-عصبی-زیست-شناسی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/14673/48-نکته-در-مورد-فصل-ایمنی-بدن-و-دستگاه-عصبی-زیست-شناسی
تعداد بازدید:18,577تاریخ:1396/04/29 18 : 50 : 29
⭕️⭕️⭕️فصل اول سال سوم: ایمنی بدن 🔸گلبول‌های سفید فاگوسیت، از طریق فاگوسیتوز، میکروب‌ها را می‌بلعند و متلاشی می‌کنند. (نوتروفیل‌ها، ماکروفاژها و مونوسیت‌ها در این گروه قرار دارند) 🔸فاگوسیتوز، فرایندی است که در آن ذرات خارجی و میکروب‌ها توسط غشای سلول احاطه و به صورت یک وزیکول وارد سلول می‌شوند و در آنجا به کمک آنزیم‌های لیزوزومی هضم می‌شوند. 🔸لنفوسیت‌ها به صورت اختصاصی عمل می‌کنند یعنی یک نوع میکروب خاص را از سایر میکروب‌ها شناسایی کرده و با آن مبارزه می‌کنند. 🔸لنفوسیت‌های نابالغ از سلول‌های بنیادی در مغز استخوان منشاء می‌گیرند. 🔸عده‌ای از لنفوسیت‌های نابالغ در مغز استخوان تکامل می‌یابند و سلول‌های تخصص یافته‌ی لنفوسیت B را به وجود می‌آورند و سایر لنفوسیت‌های نابالغ مغز استخوان، از طریق خون به تیموس منتقل شده، در آنجا بالغ شده و لنفوسیت T را ایجاد می‌کنند. 🔸سلول‌های Tی کشنده‌ی سالم، پرفورین می‌سازند در حالی‌که اینترفرون از سلول‌های آلوده به ویروس، هیستامین از بافت‌های آسیب‌دیده در محل التهاب و ترومبوپلاستین از سلول‌های آسیب‌دیده‌ی جدار رگ‌ها می‌توانند ترشح شوند. 🔸لنفوسیت T، مستقیما به سلول های آلوده به ویروس و سلول‌های سرطانی حمله می‌کند و با تولید پروتئین پرفورین باعث ایجاد منفذ در آن‌ها و مرگ آن‌ها می‌شود. 🔸پادتن‌ها به روش‌های مختلفی آنتی‌ژن‌ها را غیرفعال می‌کنند که در ساده‌ترین روش، پادتن به آنتی‌ژن‌های سطح میکروب‌ها متصل می‌شود. این عمل موجب ممانعت از اتصال و تاثیر میکروب‌ها بر سلول‌های میزبان و به علاوه تسهیل و افزایش فاگوسیتوز توسط ماکروفاژها می‌شود. 🔸تولید پرفورین فقط در بیماری‌های ویروسی یا سرطان رخ می‌دهد. 🔸بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) نوعی بیماری خودایمنی است که در آن دستگاه ایمنی، پوشش اطراف سلول‌های عصبی مغز و نخاع را مورد تهاجم قرار می‌دهد و به تدریج آن را از بین می‌برد. بر اساس محل و شدت تخریب، علائمی مانند ضعف، خستگی زودرس، اختلال در تکلم، اختلال در بینایی و عدم هماهنگی حرکات بدن مشاهده می‌شود. 🔸مراحل بروز آلرژی به این صورت است: اولین برخورد بدن با آلرژن ---- تولید پادتن توسط پلاسموسیت‌ها ---- اتصال پادتن به سطح ماستوسیت‌ها برخورد بعدی با همان آلرژن ---- اتصال آلرژن به پادتن‌های سطح ماستوسیت ---- آزاد شدن هیستامین و بروز علائم آلرژی (تورم، قرمزی و خارش چشم، آبریزش بینی و تنگی نفس و ...) 🔸ویروسHIV   گروه خاصی از لنفوسیت‌های T را که در ایمنی سلولی نقش دارند، مورد تهاجم قرار می‌دهد. در نتیجه به مرور زمان قدرت دفاعی بدن کم می‌شود. 🔸دفاع اختصاصی اساسا در مهره‌داران وجود دارد. بی‌مهرگان از راه دفاع غیر اختصاصی با عوامل بیماری‌زا مبارزه می‌کنند. 🔸در گیاهان ترکیبات خاصی ساخته می‌شود که نقش دفاعی دارند. به عنوان مثال، پپتیدهای کوچک غنی از گوگرد که فعالیت ضد میکروبی دارند. نوعی از این پپتیدها در یونجه فعالیت ضد قارچی دارد. نويسنده :ليدا علی اکبری
تعداد بازدید:16,466تاریخ:1396/04/29 16 : 10 : 06
ضربان قلب و آغاز فعاليت‌هاي گوارشي اعصاب سمپاتيك : باعث ايجاد حالت آماده‌باش در بدن مي‌شود. مثل افزايش فشار خون ، ضربان قلب، تنفس و هدايت جريان خون به قلب و ماهيچه‌هاي اسكلتي 🔸بافت ماهيچه‌ي صاف از سلول‌هاي رشته‌اي و غيرمنشعب ساخته مي‌شود. درون شبكه‌ي ساركوپلاسمي آن‌ها مقدار زيادي ذخيره‌ي كلسيم وجود دارد. فعاليت اين ماهيچه‌ها توسط اعصاب خودمختار صورت مي‌گيرد. 🔸همه‌ي اعمال بدن يك فرد با آسيب به مخچه غير دقيق انجام نمي‌شوند مثل انعكاس‌هاي نخاعي. در انعكاس زردپي زير زانو، نورون حركتي كه از طريق نورون رابط پيام عصبي مربوط به توقف حركت را دريافت مي‌كند، با ماهيچه‌ي عقب ران (دوسر) سيناپس دارد. نورون حركتي كه مستقيما از نورون حسي پيام عصبي حركت را دريافت مي‌كند، با ماهيچه‌ي جلوي ران (چهارسر) سيناپس دارد. 🔸در انعكاس زردپي زير زانو مجموعا چهار نورون وجود دارد: يك نورون حسي، يك نورون رابط، دو نورون حركتي 🔸سلول‌هاي عصبي جانوران مختلف از نظر عملكرد بسيار به هم شبيه هستند اما در سازمان‌يافتگي عصبي با هم تفاوت دارند. 🔸در ميان جانداران هيدرشبكه‌ي عصبي دارد و فاقد مغز و طناب عصبي است. پلاناريا كه از كرم‌هاي پهن است دو طناب عصبي موازي در دو طرف بدن خود دارد كه اجتماعي از رشته‌هاي عصبي آكسون و دندريت است و فاقد جسم سلولي مي‌باشد. 🔸در بي‌مهره‌ها مانند بندپايان، طناب عصبي شكمي با تعدادي گره (محتوي جسم سلولي نورون‌ها) و در مهره‌داران، طناب عصبي پشتي (نخاع) وجود دارد. در نخاع مهره‌داران جسم سلولي نورون‌ها در بخش خاكستري و رشته‌هاي عصبي در بخش سفيد وجود دارند. در حشرات مغز از چند گره ي به هم جوش خورده تشكيل شده است، طناب عصبي شكمي در هر قطعه از بدن داراي يك گره‌ي عصبي اسا، هر گره فعاليت‌هاي آن بخش را كنترل مي‌كند. 🔸چين‌خوردگي‌هاي قشر مخ به ترتيب در انسان، وال و ساير پريمات‌ها بيشتر از ديگر مهره‌داران است. نویسنده :ليدا علی اکبری
تعداد بازدید:17,043تاریخ:1396/04/29 16 : 10 : 06
⭕️⭕️⭕️ خلاصه‌ای از فصل دستگاه عصبی آورده شده. 🔸جريان عصبي در يك نورون هميشه يك طرفه و از دندريت به جسم سلولي و از جسم سلولي به آكسون است. 🔸دندريت‌ها، گيرنده‌ي پيام عصبي و آكسون‌ها انتقال دهنده‌ي پيام عصبي هستند. 🔸غلاف ميلين ماده‌اي از جنس پروتئين و فسفوليپيد (از جنس غشا) است كه در بسياري از نورون‌ها توسط سلول‌هاي پشتيبان ساخته مي‌شود و پيرامون دندريت و آكسون را مي‌پوشاند. ميلين نسبت به جريان عصبي عايق است. قسمت‌هايي از دندريت يا آكسون كه فاقد غلاف ميلين هستند گره‌ي رانويه نام دارند. 🔸هدايت پيام عصبي در رشته‌هاي داراي ميلين سريعتر است زيرا وقتي جريان عصبي در طول رشته حركت مي‌كند، از يك گره به گره‌ي ديگر مي‌جهد. باز شدن كانال دريچه‌دار سديمي و سپس كانال دريچه‌دار پتاسيمي باعث ايجاد پتانسيل عمل مي‌شوند ولي پس از بسته شدن اين دريچه‌ها، افزايش فعاليت پمپ سديم _ پتاسيم موجب برقراري پتانسيل آرامش مي‌شود و غلظت يون‌ها به حالت اوليه برمي‌گرداند. 🔸پتانسيل آرامش زماني تعريف مي‌شود كه نورون در حال فعاليت عصبي نيست. اختلاف پتانسيل الكتريكي بين دو سوي غشا در اين حالت، پتانسيل آرامش نام دارد. 🔸در هنگام پتانسيل آرامش، پتانسيل درون سلول نسبت به بيرون آن منفي‌تر است. 🔸در حالت عادي غلظت يون سديم در خارج نورون بسيار بيشتر از غلظت آن در درون سلول است. در حالت استراحت، نفوذپذيري غشا به يون‌هاي پتاسيم بسيار بيشتر از نفوذپذيري آن به يون‌هاي سديم است. 🔸در غشاي سلول‌ها، پروتئيني به نام پمپ سديم _ پتاسيم وجود دارد كه با انتقال فعال و صرف ATP، يون‌هاي سديم را به خارج و يون‌هاي پتاسيم را به داخل سلول مي‌راند. 🔸پتانسيل عمل عبارت است از تغيير ناگهاني و شديد اختلاف پتانسيل بين دو سوي غشا كه در مدت زمان كوتاهي انجام مي‌شود و طي آن پتانسيل داخل غشا در مدت بسيار كوتاهي نسبت به خارج مثبت‌تر مي‌شود و بلافاصله به حالت اول خود برمي‌گردد و منفي‌تر مي‌شود. 🔸پتانسيل عمل در دو مرحله انجام مي‌گيرد: ورود ناگهاني سديم به داخل سلول كه در اين مرحله كانال‌هاي دريچه‌دار سديمي باز هستند. خروج ناگهاني يون‌هاي پتاسيم از سلول كه در اين مرحله كانال‌هاي دريچه‌دار پتاسيمي باز هستند. 🔸محل ارتباط نورون با سلول ديگر سيناپس نام دارد. سيناپس آكسون را با دندريت، جسم سلولي ، سلول ماهيچه‌اي يا غده مرتبط مي‌كند. 🔸براي ساخت و ترشح انتقال‌دهنده‌هاي عصبي علاوه بر محرك‌هاي مختلف محيطي، عوامل هورموني نيز دخالت دارند. 🔸نيكوتين در مغز عملكردي مانند انتقال دهنده‌ي عصبي استيل كولين دارد. مواد مخدر در تسكين درد و القاي خواب نقش دارند و به همين دليل بعضي مواد روان‌گردان به عنوان دارو نيز استفاده مي‌شوند. 🔸مغز مركز اصلي پردازش در بدن است. قشر مخ، لايه‌ي چين‌خورده‌ي خارجي است. اين چين خوردگي‌ها باعث افزايش سطح در ناحيه‌ي مخ مي‌شود و كمك مي‌كند كه مغز درون جمجمه جا بگيرد. 🔸جسم سلولي نورون‌ها در آن قرار دارند و بخش خاكستري نام دارد. نيمكره‌هاي راست و چپ مخ توسط دسته‌اي از تارهاي عصبي به نام جسم پينه‌اي به هم مرتبط هستند. 🔸مخچه در پشت ساقه ي مغز قرار دارد، كرمينه بين دو نيمكره‌ي آن قرار گرفته و اين اندام مهمترين مركز هماهنگي و يادگيري حركات لازم براي تنظيم حالت بدن و حفظ تعادل است. 🔸بصل‌النخاع پايين ترين بخش مغز است. تالاموس در بالاي ساقه‌ي مغز قرار دارد، در پردازش اطلاعات حسي نقش مهمي دارد، اطلاعات حسي را از اغلب نقاط بدن دريافت و تقويت كرده و به بخش‌هاي مربوطه در قشر مخ مي‌فرستد. هيپوتالاموس در زير تالاموس قرار دارد و مهمترين غده‌اي است كه مستقيما تحت تاثير محيط و عوامل محيطي قرار مي‌گيرد، به همراه بصل‌النخاع فعاليت‌هاي حياتي بدن مانند تنفس و ضربان قلب را تنظيم مي‌كند، مركز احساس تشنگي و گرسنگي و تنظيم دماي مركزي بدن است، بسياري از اعمال غده‌هاي درون‌ريز بدن را كنترل مي‌كند. دستگاه ليمبيك نقش مهمي در حافظه، يادگيري و احساسات (مانند احساس رضايت و لذت) دارد. 🔸نخاع 31جفت عصب دارد و هر عصب داراي دو ريشه است: ريشه‌ي شكمي (محتوي نورون‌هاي حركتي) و ريشه‌ي پشتي (محتوي نورون‌هاي حسي) در ريشه ي پشتي نخاع، دندريت، جسم سلولي و آكسون نورون هاي حسي قرار دارند. 🔸در ماده‌ي خاكستري نخاع، جسم سلولي نورون هاي حركتي و نورون‌هاي رابط قرار دارند. 🔸در ريشه‌ي شكمي نخاع، آكسون نورون حركتي وجود دارد. پرده‌ي مننژ سه لايه‌اي در پستانداران وجود دارد و وظيفه‌ي آن حفاظت و تغذيه‌ي بافت عصبي است. دستگاه عصبي پيكري دو نوع عملكرد دارد: ارادي (به وسيله‌ي نورون‌هاي حركتي كه محرك ماهيچه‌هاي اسكلتي هستند انجام مي‌شود) و غير ارادي (انعكاس‌هاي نخاعي) 🔸دستگاه عصبي خودمختار دو بخش دارد: اعصاب سمپاتيك و اعصاب پاراسمپاتيك اعصاب پاراسمپاتيك : باعث برقراري حالت آرامش و انجام فعاليت‌هاي عادي بدن مي‌شود مانند كاهش فشار خون و
تعداد بازدید:18,316تاریخ:1396/04/29 14 : 03 : 43
توضیحات: 🔑 #روش_مطالعه #زیست1 وویس شماره 1 💡چگونه پاراگرافهارابخوانیم❓روش تست زنی❓روش جدید❓ ⚜ #محمدفرجی_رتبه۶۰ #درصد۸۸درزیست_کنکور۹۵ کانالaplusa👇 @aplusaofficial
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:17,595تاریخ:1396/04/29 12 : 40 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,882تاریخ:1396/04/29 12 : 40 : 00
⭕️⭕️⭕️تعداد سوال و زمان پاسخ گویی هر درس در آزمون 6 مرداد 👇
تعداد بازدید:17,066تاریخ:1396/04/29 10 : 35 : 58
⭕️⭕️کلکسیون روش‌های مطالعه‌ی درس ریاضی ☀️توجه: فصل تابستان بهترین فرصت برای قوی شدن در درس ریاضی است. 📍گفتگو با امیرحسین باوندوندچالی – رتبه 35 منطقه 2 - 64 کشور – کنکور تجربی95 دانشجوی پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران 🔅ریاضی را در کنکور 95، صد زده اند. در کدام مدرسه تحصیل کرده‌اید❓❓ شهید بهشتی گرگان (تیزهوشان) آیا دبیری در درس ریاضی داشته‌اید که در موفقیت شما تاثیرگذار باشد❓❓ سال دوم دبیرستان آقای پاریاب - سال سوم و پیش آقای فقانی روش مطالعه خود را شرح دهید❓❓ 📍به نظر این جانب مهم‌ترین نکته در درس ریاضی تلاش برای حل تست بیش‌تر است. 📍من ابتدا جزوه معلم را مطالعه می کردم ، سپس از منابع مورد نظر خودم به زدن تست مشغول می شدم. 📍 تست ها را به صورت زماندار حل می کردم. 📍هر بخش تست زنی ام حدود یک ساعت طول می‌کشید ، سپس مدت مطالعاتی بعدی را به تصحیح سوالات می پرداختم. 📍سؤالات را که اشتباه می زدم را جهت مطالعه در آینده علامت‌دار می کردم. 📍سؤالاتی را که برایم جالب بود، مرا به چالش می کشید و یا نکته مهمی داشت که برای اولین بار با آن برخورد می کردم و در یک کلام با ارزش ترین تست ها را جهت مطالعه در دوران جمع بندی گلچین و علامت‌دار می کردم. معمولاً چند ساعت برای درس ریاضی وقت می‌گذاشتید❓❓ 📍من گاهی در طول یک ساعت، هشتاد تست حل می کردم و گاهی برای حل یک تست بیش‌تر از یک ساعت وقت می گذاشتم. مهم‌ترین روش خود را که در موفقیت شما در درس ریاضی مؤثر بود، چه می‌دانید❓❓ 📍به نظر من در درس ریاضی مهم‌ترین چیز زدن تست‌های مختلف جهت عادت کردن دست به حل سوالات می باشد. 📍 هم‌چنین پیشنهاد من به دوستانم اینست که سعی کنید سوالات را تا جای ممکن، خودتان حل کنید و سریع به سراغ پاسخ‌نامه نروید. 📍باید سعی کنیم سرعتمان را در محاسبات تا حد ممکن افزایش دهیم  تا گرفتاری در محاسبات موجب استرس ما حین حل آن‌ها نشود.
تعداد بازدید:14,279تاریخ:1396/04/29 10 : 24 : 05

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:84,893تاریخ:1396/04/29 00 : 34 : 56

توضیحات: ⭕️⭕️⭕️هر شب یک نکته👆👆👆
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,016تاریخ:1396/04/29 00 : 34 : 44
✅✅✅✅✅✅✅ آیا هر انتقال یونی به درون یا بیرون سلول اسمش انتقال فعاله؟ یعنی همین که کلمه ی انتقال یون بیاد باید اونو انتقال فعال به حساب بیاریم؟ ✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ 👌👌👌👌👌 انتقال مواد در صورت فعال بودن انرژی خواه است ولی در صورت انتشار ، انرژی زا می باشد . جابه جایی مواد از نظر فیزیکی می تواند انرژی زا و یا انرژی خواه باشد و بستگی به تفاوت سطح انرژی بین مبدا و مقصد دارد . عوامل متعددی در تعیین انرژی زا یا انرژی خواه بودن جابه جایی مواد نقش دارند که مهم ترین آن ها در اشل سلولی ، تراکم ماده در دو محیط می باشد . در سلول ها با توجه به تقریبا مشابه بودن دو طرف غشا از نظر دما و ..... اساسا به اختلاف تراکم توجه می شود . یک مثال برای انرژی زا بودن در خلاف جهت شیب تراکم ، بارش باران به اقیانوس ها است که علی رغم تراکم کم آب در جو نسبت به اقیانوس ها ، آب به طور خود به خودی و با آزاد کردن انرژی و تحت اثر تفاوت پتانسیل جاذبه بارش می کند . مثال دیگر ، انتقال آب از خاک به برگ گیاه است که با اختلاف پتانسیل آب توجیه می شود نه اختلاف غلظت . در محاسبه ی پتانسیل آب در اشل سلول و گیاه علاوه بر تفاوت تراکم (اسمز ) باید به تفاوت فشار ، تفاوت ماتریک و دما و ...... نیز توجه کرد. نویسنده: منصور کهندل
تعداد بازدید:16,700تاریخ:1396/04/28 22 : 02 : 12

⭕️⭕️آمادگی برای آزمون 6 مرداد ❎درسنامه هندسه یک ✅هندسه و استدلال http://www.kanoon.ir/Article/173052 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/173052
تعداد بازدید:17,011تاریخ:1396/04/28 17 : 09 : 20

⭕️⭕️آمادگی برای آزمون 6 مرداد ❎درسنامه ریاضی پیش ✅احتمال http://www.kanoon.ir/Article/173048 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/173048
تعداد بازدید:108,189تاریخ:1396/04/28 12 : 54 : 07
⁉️پاسخ به سوال های درسی شیمی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.kanoon.ir/Article/104770 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی شیمی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:106,042تاریخ:1396/04/28 12 : 54 : 07
⁉️پاسخ به سوال های درسی زیست شناسی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید 👇 http://www.kanoon.ir/Article/104769 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی زیست شناسی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:15,795تاریخ:1396/04/28 10 : 44 : 54

⭕️⭕️آمادگی برای آزمون 6 مرداد ❎ درسنامه فیزیک پیش ✅حرکت در یک بعد http://www.kanoon.ir/Article/172400 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/172400
تعداد بازدید:19,205تاریخ:1396/04/28 09 : 24 : 56
✔️چگونه درس ادبیات را برای کنکور بخوانیم👇👇👇👇👇 🔸روش مطالعه ادبیات به دو صورت درس به درس و موضوعی می باشد.در روش مطالعه درس به درس ابتدا تمامی اقدامات یک درس شامل تاریخ ادبیات، لغات، متن درس ها، آرایه ها، قرابت و.... را به اتمام رسانده و سپس درس بعدی را آغاز نمایید.👇👇👇 🔹در روش مطالعه موضوعی ابتدا یک موضوع را کامل مطالعه کرده و سپس موضوع بعدی را آغاز کنید. برای مثال ابتدا تمامی تاریخ ادبیات های دروس مشخص شده را مطالعه کرده و سپس لغات دروس را بخوانید.👇👇👇 🔸 در قسمت تاریخ ادبیات الگوی یادآوری رسم کنید. به این صورت که یک جدول تهیه کنید که شامل نام شاعر و نویسنده، قرن، آثار و.... باشد و نکات مربوط به هر شاعر یا نویسنده ای را وارد آن نمایید. 👇👇👇 🔹 در قسمت لغات فیش نویسی را فراموش نکنید. 👇👇👇 فیش ها برگه های کوچکی هستند که یک سمت آن لغت و سمت دیگر آن مترادف لغت یا جمله ای که لغت را به شما یادآوری کند نوشته شود. دقت داشته باشید که هر فیش مربوط به یک لغت است.👇👇👇 🔸 قسمت آرایه های ادبی و قرابت جزو قسمت های تمرینی این درس می باشند که برای یادگیری نیاز به تمرین و تست فراوان دارند. سعی کنید از این مباحث تست های ترکیبی زیادی حل کنید.👇 🔹تست آموزشی را فراموش نکنید تصور غلط بسیاری از داوطلبان این است که در این درس بیشتر باید مطالعه کنند، اما دقت داشته باشید که زدن تست آموزشی تکمیل کننده یادگیری شماست و باید آن را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید.👇👇👇 بنابراین دقت داشته باشید که برای یادگیری هر قسمت ادبیات روش مطالعه صحیح را اتخاذ کنید تا شاهد پیشرفت خود باشید.🔸🔸🔸 نویسنده: علی دهقان
تعداد بازدید:84,893تاریخ:1396/04/28 00 : 09 : 23

توضیحات: ⭕️⭕️⭕️هر شب یک نکته👆👆👆
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,932تاریخ:1396/04/28 00 : 07 : 01
🔺سلول های ابکشی و سلول هادی ابکشی! آیا این دو تا با هم فرق میکنن❓❓❓ پاسخ: 🔺همانطور که می‌دانیم بافت هادی گیاهان از دو بخش هادی چوبی و هادی آبکش تشکیل شده است. در بافت هادی چوبی دو سلول مستقل از هم به نام‌های تراکئید و عناصر آوندی داریم که مستقل از هم کار می‌کنند. تراکئید در همه گیاهان آونددار (سرخس‌ها، بازدانگان و نهاندانگان) دیده می‌شود و عناصر آوندی فقط در نهاندانگان! 🔺از طرفی در بافت هادی آبکش سه نوع سلول داریم که کار آن‌ها به هم وابسته است و به عبارتی با هم کار می‌کنند. این سلول‌ها؛ سلول غربالی، سلول همراه و پارانشیم آبکش نام دارند. پس هر سه این سلول‌ها به عنوان سلول‌های آبکش شناخته می‌شوند ولی تنها سلول‌های غربالی هستند که کار هدایت عمودی شیره پرورده را به عهده دارد. به این ترتیب فقط سلول غربالی می‌تواند به عنوان سلول هادی آبکش خطاب شود.
تعداد بازدید:29,377تاریخ:1396/04/27 21 : 45 : 34

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با نیما نوروزی ✅ تست شماره 1 درس #فیزیک (ترمودینامیک) منطبق با برنامه آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش برای دیدن ویدیوهای بیشتر در کانال ما عضو شوید @rahpooyanir 🆔
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:17,620تاریخ:1396/04/27 19 : 55 : 46
توضیحات: ⭕️⭕️ تست فیزیک دو ♦️آمادگی آزمون شش مرداد
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:29,732تاریخ:1396/04/27 17 : 34 : 48

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با علی سلوکی ✅ تست شماره 1 درس #شیمی (استوکیومتری) منطبق با برنامه کانون فرهنگی آموزش برای دیدن ویدیوهای بیشتر در کانال ما عضو شوید @rahpooyanir 🆔
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:16,067تاریخ:1396/04/27 16 : 37 : 46

Kamali Ketabsabz: http://www.kanoonbook.ir/index.php/store/index
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.kanoonbook.ir/index.php/store/index
تعداد بازدید:17,298تاریخ:1396/04/27 16 : 10 : 48
✅ کنکور زیست شناسی دارای ۳۰ بخش میباشد... ۱۱ بخش مهم آن از جمله بخش هایی است که کاملا حفظی است و هنر مدرس در آن نقش زیادی ندارد...چون پرداختن به تمامی نکات این فصول در کلاس امکانپذیر نیست... به همین جهت مجموعه کتاب "زیست شناسی با روش عبارت محور" به همت کانون فرهنگی آموزش به چاپ رسید... فصولی که در این کتاب وجود دارد عبارتند از : ۱. مولکولهای زیستی ۲. سفری به درون سلول ۳. سازمان بندی سلول ها ۴. پیدایش حیات ۵. تغییر گونه ها ۶. ژنتیک جمعیت ۷. پویایی جمعیت ۸. رفتارشناسی ۹. باکتری ها و ویروس ها ۱۰. آغازیان ۱۱. قارچ ها 💪💪این یعنی ۱۱ بخش از کل ۳۰ فصل مباحث کنکور.... 🔹در این کتاب تست های تالیفی و کنکوری برای تثبیت مطالب وجود داره.... 🎯نقطه متمایز این کتاب پرداختن به نکات کنکور بصورت نکته به نکته و بر طبق اصول جدید کنکور یعنی بصورت عبارت محور میباشد.... ♦️قیمت دو جلد کتاب ۴۰ هزارتومان هست... 💎برای تهیه کتاب به سایت کانون، لینک زیر مراجعه کنید 👇
تعداد بازدید:14,844تاریخ:1396/04/27 16 : 09 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:104,324تاریخ:1396/04/27 14 : 35 : 12

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با عمار تاج‌بخش ✅ تست شماره 1 درس #عربی منطبق با برنامه آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش برای دیدن ویدیوهای بیشتر در کانال ما عضو شوید #دهم @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:15,157تاریخ:1396/04/27 13 : 40 : 05

⭕️⭕️ خلاصه درس فیزیک 2- متناسب با برنامه 6 مرداد 👇 http://www.kanoon.ir/Article/172387 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/172387
تعداد بازدید:108,189تاریخ:1396/04/27 12 : 51 : 47
⁉️پاسخ به سوال های درسی شیمی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.kanoon.ir/Article/104770 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی شیمی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:106,042تاریخ:1396/04/27 12 : 51 : 47
⁉️پاسخ به سوال های درسی زیست شناسی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید 👇 http://www.kanoon.ir/Article/104769 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی زیست شناسی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:16,673تاریخ:1396/04/27 10 : 29 : 49
📚مطمئن باشید کسانی در مهرماه و از همان ابتدای سال موفق‌ترند که از تابستان با یک برنامه‌ریزی دقیق و هدف‌گذاری مناسب کار خود را شروع کرده‌اند. 🔴🔴اما چرا تابستان؟ 🔹تابستان تنها زمانی است که اکثر دانش‌آموزان از درس خواندن غافل‌اند و به سراغ کتاب‌ها نمی‌روند. اگر شما دانش‌آموز کانونی باشید می‌دانید که کارتان از تابستان با شرکت در آزمون‌ها آغاز می‌شود؛ پس چه بهتر که باعث تشویق و ترغیب دوستانتان شوید تا آن‌ها هم برای تابستان برنامه‌ریزی کنند و به کانون بیایند. 🔹شما کانونی‌ها در تابستان با شرکت در آزمون‌ها با توجه به مباحث درسی در هر مقطعی که باشید می‌توانید تمام درس‌های سال قبل و نیز دو درس از کتاب‌های سال بعد را آزمون دهید. 🔹با این کار خیال شما از این بابت راحت است که اگر قرار باشد سال بعد از مهرماه با آرامش به مدرسه بروید از تابستان خود به بهترین نحو استفاده کرده‌اید و تمام درس‌های سال قبل را خوانده و مرور کرده‌اید و تست هم کار کرده‌اید. با توجه به مطالعه‌ی دو درس در تابستان با آمادگی نسبی به سراغ درس‌های سال جدید می‌روید و در اول سال بهتر از سایر بچه‌ها درس‌ها را بلدید و قادر هستید به سؤالاتی که دبیر می‌پرسد پاسخ دهید. نویسنده: نرگس عبدی
تعداد بازدید:18,797تاریخ:1396/04/27 00 : 07 : 34
⬅️الناز زارعی - سقز - میانگین تراز 6500 بافت ماهیچه ای توانایی میتوزو داره❓تومیوزواردجی صفرمیشه ویاسیتوکینزنداره ولی میتوزچی❓ ⬅️کاربر سایت 🔺بافت ماهیچه ای میتوز و سیتوکینز رو در جنینی داره ولس مقدار سیتوکینز کم‌تر از میتوز هست و دلیل چند هسته ای بودن اینه ...توجه کنید که چرخه‌ی سلولی و مرحله‌ی جی صفر مختصتقسیم می‌شود نیست. ⬅️سید محمد حسینی بازاردهی، چهارم تجربی 🔺بافت ماهیچه ای اسکلتی در فرد بالغ توانایی میتوز یعنی تقسیم هسته رو داره. واسه همین چند هسته ای میشه ولی توانایی سیتوکینز رو نداره و نمیتونه چند سلول بشه به خاطر همین فقط از طریق افزایش حجم میتونه رشد کنه ⬅️محمدجواد نوره زاد - دره شهر - میانگین تراز6500 🔺بافت ماهیچه ای قلبی و اسکلتی در دوران جنینی میتوز و سیتوکینز دارند ولی هر دو توانایی رو از دست میدن اما ماهیچه ای صاف هم توانایی میتوز و هم ستوکینز رو حفظ میکنه.
تعداد بازدید:107,952تاریخ:1396/04/27 00 : 07 : 10

توضیحات: ❌هر شب یک نکته
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,629تاریخ:1396/04/26 21 : 53 : 05
❎سحر يعقوبي، رتبه 53 منطقه 1 و 120 کشوري، دانشجوي پزشکي دانشگاه تهران ❎اگر شما خود را فردي با پشتکار و صبور ميدانيد بي شک علاقه دليلي منطقي و به جا براي ورودتان به عرصه‌ي پزشکي است. مطلب قابل بيان در خصوص رشته‌ي پزشکي، طول دوره اين رشته است که آن هم به دليل مرحله‌اي بودن و تفاوت در مکان و شيوه‌ي آموزش ( کلاس‌هاي دانشگاه و بعد محيط بيمارستان) به ندرت مورد شکايت دانشجويان قرار مي‌گيرد. پزشکي رشته‌ي سختي نيست ولي حجيم است؛ يعني اگر شما براي درستان وقت بگذاريد حتماً نتيجه مي‌گيريد ؛ زيرا هيچگونه مطلب مبهمي در آن نيست. ❎نظام آموزش پزشکي عمومي شامل 5 دوره است که به صورت متوالي طي مي شود: ·         علوم پايه ·         فيزيوپاتولوژي ·         کارآموزي باليني ·         کارورزي باليني ·         کارورزي ❎دوره علوم پايه : در اين دوره دانشجويان با مباحث پايه، مطالبي در رابطه با ساختمان بدن انسان  آشنا مي شوند . اکثر اين مطالب به صورت تئوري و در کلاس‌هاي دانشگاه بيان مي‌شوند.  مدت زمان آن 5 نيم سال است که بعد از اين دوره آزمون جامع علوم پايه از مطالب اين 2 سال به صورت کشوري برگزار مي‌شود. متقاضيان در صورت کسب  حدنصاب نمره‌ي قبولي، موفق به راهيابي به مرحله‌ي بعد مي‌شوند. ❎دوره فيزيوپاتولوژي: آگاهي از ساختمان طبيعي ارگان‌ها، شناخت بيماريها و عوامل موثر در آن‌ها نشانه‌هاي بيماري‌ها و تشخيص و درمان آنها مطالبي است که شما مي توانيد آنها را فرا بگيريد. طول اين دوره 6 ماه است.  ❎کارآموزي باليني: شناخت آثار و علائم بيماري‌ها از ديدگاه باليني وآزمايشگاهي مطالبي است که در اين دوره آموزش داده مي‌شود. طول اين دوره 20 ماه است و دانشجويان در بيمارستان‌هاي آموزشي دوره مي‌بينند. ❎در پايان دوره مجدداً دانشجويان سراسر کشور در امتحان جامعپيش‌کارورزي (که منابع سؤالات از درس‌هاي دوره‌هاي فيزيوپاتولوژي و کار‌آموزي باليني است)، شرکت مي‌کنند و در صورت کسب حد نصاب نمره‌ي قبولي، موفق به راهيابي به مرحله‌ي بعد مي‌شوند. ❎کارورزي باليني: در اين دوره دانشجويان با بر عهده گرفتن برخي مسئوليت‌ها  به پرورش مهارت‌هاي خود در هر دو محور تشخيصي و درماني مي‌پردازند و آموخته‌هاي قبلي خود را به صورت کاربردي مورد استفاده قرار مي‌دهند. طول اين دوره 18 ماه است . ❎کارورزي: اين دوره کنکور کارروزي دارد که کلياتي از دروس 4 دوره قبل مي‌باشد.  فارغ التحصيلان ملزم به خدمت در مناطق محروم کشور هستند.طول مدت خدمت بسته به موقعيت منطقه، از 14 ماه تا 2 سال به طول مي‌انجامد.  ❎موقعيت شغلي در ايران  در بسياري از شهرهاي کوچک و مناطق محروم با کمبود پزشک مواجه هستيم. از سوي ديگر فارغ‌التحصيل پزشکي حتماً نبايد در مطب بنشيند و نسخه بنويسد، بلکه در زمينه پزشکي شغل‌هاي مختلفي هست که مي‌توان انجام داد. براي مثال زمينه‌هاي تحقيقي بسياري در اين رشته وجود دارد. امّا متأسفانه تعداد فارغ‌التحصيلاني که مايلند در اين زمينه کار کنند، بسيار انگشت‌شمار است. ❎من به عنوان يک دانشجوي سال سوم رشته‌ي پزشکي اين رشته را علي‌رقم سختي‌هايش دوست دارم ولي توصيه‌ي دوستانه‌ي من به شما اين است که اگر در شهرهاي بزرگ کشور زندگي مي‌کنيد و در دانشگاه محل سکونتتان اين رشته در سطح خوبي ارائه مي‌شود و فردي وابسته به محيط خانواده مي‌باشيد بهتر است رشته‌ي سنگيني مثل پزشکي را که با احساسات شما نيز در ارتباط است در شهر خود دنبال کنيد.
تعداد بازدید:18,861تاریخ:1396/04/26 18 : 55 : 53
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️درسنامه فصل احتمال سال سوم
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,481تاریخ:1396/04/26 18 : 29 : 28
توضیحات: 🔵برنامه امتحان نهایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,626تاریخ:1396/04/26 18 : 27 : 28
✔️برنامه امتحانات نهایی شهریور۱۳۹۶ 🔰سوم دبیرستان 🔰پیش دانشگاهی 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🔶
تعداد بازدید:18,899تاریخ:1396/04/26 15 : 16 : 14
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️درسنامه فصل یک تا چهار آمار و مدلسازی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:108,189تاریخ:1396/04/26 10 : 16 : 56
⁉️پاسخ به سوال های درسی شیمی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.kanoon.ir/Article/104770 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی شیمی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:106,042تاریخ:1396/04/26 10 : 16 : 56
⁉️پاسخ به سوال های درسی زیست شناسی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید 👇 http://www.kanoon.ir/Article/104769 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی زیست شناسی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:17,282تاریخ:1396/04/26 08 : 54 : 44
⭕️⭕️⭕️ منابع مورد استفاده در تابستان کتاب تابستان است که دو بخش دارد يک: نگاه به گذشته که بخش فرعي برنامه ما است براي اين که بچه ها درس هاي سال قبل را فراموش نکنند و بخش اصلي برنامه نگاه به آينده است. مطالعه درس هاي سال قبل پايه را قوي مي کند و از طرفي چون بچه ها به کار تکراري علاقه اي ندارند مطالب جديد سال آينده را فرامي گيرند کتاب تابستان فقط يک کتاب است با حجم کم و اگر اين يک کتاب را کامل کند هم درس هاي سال قبل را مطالعه کرده و هم درس هاي سال آينده را پيش خواني کرده است.
تعداد بازدید:19,463تاریخ:1396/04/26 00 : 17 : 21
✳️نكات جمع بندي رانش ژني✳️ 👇👇👇👇👇👇👇 1️⃣- پديده اي تصادفي است 2️⃣- در جمعيت هاي كوچكتر بيشتر نمود دارد 3️⃣- باعث تغيير در فراواني نسبي (اللها) و (ژنوتيپ ها) مي شود ( و به همين دليل مانع از تعادل جمعيت مي گردد)🌺 4️⃣- غالبا تنوع را كاهش مي دهد( نه هميشه)🌺 5️⃣- اثر نهايي آن بر جمعيت قابل پيش بيني نيست ( يعني معلوم نيست سازگارها باقي مي مانند يا ناسازگارها)✳️ 6️⃣- در جمعيت هاي مختلف با شرايط يكسان، لزوما نتايج يكساني به بار نمي آورد✳️ 7️⃣- به شايستگي تكاملي ارتباطي ندارد 🌺 8️⃣- لزوما به معناي مرگ افراد نيست ( مثل اثر بنيانگذار)🌺 9️⃣- پس از آن ممكن است گونه زايي در طبيعت افزايش يابد ( مثلا پس از انقراض هاي گروهي )✳️ 🔟- تصوير بالا مربوط به (( اثر دهانه بطري)) است- نتيجه حوادث و سوانح تصادفي/✳️ ⏸- پس از شيوع يك بيماري اين كه نتيجه در جمعيت، بر اثر (انتخاب طبيعي) بوده يا (رانش ژني)، بعد از اثر آن مشخص مي شود/ اگر افراد سازگار بيشتر زنده مانده باشند، اثر انتخاب طبيعي بوده و اگر بطور تصادفي (نه لزوما سازگارها) زنده مانده باشند، اثر رانش ژني بوده/ 1️⃣2️⃣- اگر جمعيت كوچك باشد، ممكن است پس از آن درون آميزي باعث كاهش بيشتر تنوع و افزايش احتمال انقراض شود( مانند جمعيت چيتاهاي افريقايي) 1️⃣3️⃣- دو نوع اصلي دارد: الف- اثر دهانه بطري ( اثر تنگنا) = مربوط به حوادث و سوانح طبيعي = منجر به مرگ بسياري از افراد ب- اثر بنيانگذار= مربوط به كوچ گروهي كوچك از جمعيت بزرگ به محيط جديد ❌مورد (ب) با شارش ژني اشتباه نشود ( هركوچ يا مهاجرتي لزوما شارش نيست) نویسنده: علیرضا اکبرپور
تعداد بازدید:107,952تاریخ:1396/04/26 00 : 17 : 14

توضیحات: ❌هر شب یک نکته
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,797تاریخ:1396/04/25 23 : 25 : 56
توضیحات: 🔑 #روش_مطالعه #ریاضی_فیزیک کاملا کنکوری. 💡چگونه درسنامه بخوانیم❓برخورد با تست غلط❓خلاصه برداری❓ ⚜ #محمدفرجی_رتبه۶۰ 👇ارتباط و سوالات از ایشان👇 @aplusa97
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:22,253تاریخ:1396/04/25 19 : 44 : 01
توضیحات: 🔹کلید سازمان سنجش ( خارج کشور)
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,702تاریخ:1396/04/25 19 : 44 : 00
توضیحات: 💠سوالات اختصاصی تجربی 96
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,573تاریخ:1396/04/25 19 : 43 : 49
توضیحات: 💠سوالات عمومی خارج از کشور 96
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,322تاریخ:1396/04/25 19 : 40 : 09

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,385تاریخ:1396/04/25 15 : 29 : 49
📗 3⃣ روش برای مطالعه‌ی تاریخ ادبیات: مهم‌ترین نکته‌ای که برای خودم تجربه‌ی خیلی بدی بود و می‌خوام همین اول کار به شما دوستان عزیزم بگم تا شما دچار اشتباهاتی که من شدم نشید در مورد تاریخ ادبیاته. ❌ این مطلب خیلی مهمه. ❌ تاریخ ادبیات رو به‌طور مکرر نخونید خصوصا اونهایی که ضعیف هستن این درس با خوندن زیاد یا به عبارتی بازخوانی تو ذهنتون نمی‌مونه. 1⃣ یک روش خیلی مؤثر اینه که بازیابی کنید بعد از یک ساعت که خوندید (این فاصله خیلی مهمه وگرنه اگر بلافاصله بعد از خوندن بازیابی کنید که معلومه همه رو بلدید.) یه برگه بذارید جلوتون و هر مطلبی از مباحثی که خوندید رو به یاد میارید یادداشت کنید و اون مواردی رو که از قلم انداختید رو کتابو باز کنید و بخونیدش. 2⃣ روش دیگه‌ی بازیابی با تست زدن میسر میشه به این صورت که زمانی که شما مبحث رو خوندید اجازه بدید حدوداً دو ساعت بگذره اگر هم تو این دو ساعت بتونید درس دیگه‌ای بخونید و بعد تست‌های تاریخ ادبیات رو بزنید خیلی بهتره (تاکید میکنم که حتماً فاصله باشه بین خوندن و تست زدن) تست ها رو که زدید مسلماً یه سری تست‌ها رو اشتباه زدید یا بلد نبودید حالا صفحه‌ی مربوط به اون تست رو باز کنید و دوباره بخونیدش مطمئن باشید دیگه یادتون نمیره. 3⃣ روش دیگه‌ای که برای تاریخ ادبیات می‌تونم بهتون پیشنهاد بدم ضبط کردنه به‌طوری‌که شما دو یا سه بار مطلب رو بخونید و یک بارش رو صدای خودتون رو ضبط کنید. هر وقت که حوصلتون سر میره یا از درس خسته شدید می‌تونید به صدای خودتون گوش کنید و تاریخ ادبیات رو مرور کنید. زمان دیگه‌ای هم که می‌تونید این کار رو بکنید نیم ساعت قبل از خوابه اینکار جز اینکه به بهتر شدنتون تو این درس کمک میکنه باعث میشه خواب بهتری داشته باشید و کم‌تر قبل از خواب افکار بد سراغتون بیاد و باعث استرستون بشه. من خودم روش ضبط کردن رو یک ماه مونده بود به کنکور انجام دادم و تونستم حدوداً پنج سوال تو تاریخ ابیات اختصاصی پیشرفت کنم. به اونهایی که تو تاریخ ادبیات ضعیف هستن پیشنهاد میکنم هر سه روش رو به کار بگیرن و بببنن که چه پیشرفتی می‌کنند. برگرفته از کانال انسانی کانونی نويسنده:#فاطمه_فهيميان
تعداد بازدید:19,735تاریخ:1396/04/25 13 : 11 : 46
📘 روش خواندن قواعد عربی: 🔴 دوستانی که در تست قواعد عربی ضعیف هستند، دقت کنید که هرگز بدون تسلط بر قواعد به سراغ تست زدن نروید این کار باعث تضعیف روحیه‌ی شما می‌شود. 🔵 شاید شما قواعد را بفهمید اما تسلط داشتن با فهمیدن خیلی فرق دارد تسلط یعنی شما بتوانید مثل یک معلم آن مبحث را برای کسی توضیح دهید. 🔶 پیشنهاد من به شما خلاصه‌نویسی است. 🔹روشی که خودم داشتم اول قواعد را می‌خواندم و بعد خلاصه‌نویسی می‌کردم. 🔸من دو روز یک بار مطابق با مباحث آزمون یک مبحث عربی را می‌خواندم در روز اول 2 ساعت به خواندنش اختصاص می‌دادم و 10 تا 15 تست تمرینی حل می‌کردم و فردای آن روز هم 20 تست دیگر مربوط به آن مبحث را بررسی می‌کردم. 🔹 به این صورت من در هر هفته 3 مبحث را تمرین می‌کردم و آخر هفته هم یک تست مجموعه‌ای که خودم اسمش را تست محک گذاشته بودم می‌زدم، این تست مجموعه‌ای خیلی عالی بود از این نظر که چون مدت 5 الی 6 روز از زمانی که مبحث را خوانده بودم می‌گذشت و می‌توانستم کاملا متوجه بشوم که در چه مواردی هنوز مشکل دارم. من اوایل عربی را تنها 20 درصد می‌زدم اما بعد از عید به 90 درصد رسید و در نهایت در کنکور عربی اختصاصی را 75 درصد زدم. برگرفته از کانال انسانی کانون نويسنده:#فاطمه_فهيميان
تعداد بازدید:20,063تاریخ:1396/04/25 10 : 47 : 24
⭕️⭕️⭕️بررسی زیست‌شناسی در کنکور 96 🔸توی این آزمون از ۵۰ تست طرح شده؛ 🔸۱. ۱۱ تست از دوم، ۲۱ تست از سوم و ۱۸ تست از پیش (۸ مورد از پیش ۱ و ۱۰ مورد از پیش ۲) طرح شده بود. در واقع پایه ۳۲ سوال داشت و ۶۴ درصد نمره رو به خود اختصاص داده بود که نشون دهنده ارزش زیست پایه و به نوعی تابستون پیش رو شماست. 🔸۲. ۷ تا ۸ سوال در این آزمون ترکیبی طرح شده بود که اغلب اونها ترکیب درون فصلی بودن و فقط دو مورد ترکیبی بین فصلی داشتیم. 🔸۳. سوالات شمارشی به ۷ عدد افزایش یافته بود در حالی‌که در سال‌های گذشته تعداد این سوالات ۵ عدد بود. البته به غیر از ۳ مورد بقیه اون‌ها چندان چالشی نبودند. 🔸۴. ۶ سوال به گیاهی اختصاص داشت که سهم کمتری را نسبت به سال‌های قبل در سوالات کنکور را دارد. 🔸۵. سه فصل گردش مواد از دوم و حواس از سوم و جمعیت از پیش بیشترین میزان سوال را به خود اختصاص داده بودند. 🔸۶. با توجه به تغییرات شکل‌های کتاب درسی سال سوم در سال‌های گذشته مخصوصا فصل حواس، اغلب سوالات این فصل بر اساس شکل‌ها طراحی شده بودند. 🔸۷. در سوالات ژنتیک از ژنتیک مندلی نخود فرنگی (که چندین سال فراموش شده بود) و از ژنتیک گیاهی به جای ژنتیک پرندگان و حشرات تست طرح شده بود. 🔸۸. برخلاف نظر بخشی از همکاران که (به اشتباه) ۳ فصل اول دوم را مفید یا کنکوری نمی‌دانند و حتی درس نمی‌دهند!!، طراح کنکور نشان داد که این ۳ فصل اهمیت دارند و ۵ سوال مستقیم و غیرمستقیم از این فصل‌ها طرح گردید. 🔺🔺🔺شاید بهترین نتیجه‌ای که از این آمار برداشت میشه اینه که حتی برای کنکور ۹۶ که سوالاتش در ۳ سال گذشته روان‌ترین بوده هم، مطالعه دقیق همه فصول کتاب درسی (بدون حذف حتی یک صفحه) و همینطور یادگیری و درک درست از مطالب تمام صفحات (به جای حفظ کردن مطالب) بسیار حائز اهمیته. 🔺🔺🔺توصیه می‌کنم دوستانی که برای کنکور ۹۷ آماده میشن، از همین ابتدا با انگیزه و هدف بالا راه رو درست انتخاب کنند و تا مطلبی رو کامل درک نکردن، از روی اون رد نشن. این تنها راه موفقیت در درس زیست شناسی خواهد بود. نویسنده: حشمت اکبری برهانی
تعداد بازدید:108,189تاریخ:1396/04/25 10 : 24 : 38
⁉️پاسخ به سوال های درسی شیمی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.kanoon.ir/Article/104770 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی شیمی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:106,042تاریخ:1396/04/25 10 : 24 : 38
⁉️پاسخ به سوال های درسی زیست شناسی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید 👇 http://www.kanoon.ir/Article/104769 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی زیست شناسی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:19,388تاریخ:1396/04/25 00 : 02 : 30

توضیحات: ⭕️دیدگاه فعلی از کروموزوم های پروکاریوتی👆
ارسال عکس
تعداد بازدید:107,952تاریخ:1396/04/24 23 : 59 : 58

توضیحات: ❌هر شب یک نکته
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,940تاریخ:1396/04/24 21 : 58 : 20
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️نکته و تست الگو و دنباله ایمان نخستین
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,862تاریخ:1396/04/24 18 : 32 : 24
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️آزمونک الکتریسته ساکن غلامرضا محبی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,947تاریخ:1396/04/24 13 : 39 : 30
🔺به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و نهمین المپیاد جهانی ۲۰۱۷ شیمی از ۱۵ تا ۲۴ تیرماه در شهر ناخن پاتوم تایلند برگزار شد. تیم المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران در این دوره به مقام سوم رسید. 🔺امیرحسین بهنوش، پارسا پیروز و امیرعباس کاظمی نیا هر سه نفر مدال طلا و سروش بانیانی مدال نقره را کسب کردند. 🔺امیر عباس کاظمی نیا در رتبه انفرادی نیز بین ۲۹۷ دانش آموز شرکت کننده نفر سوم جهان شد. 🔺اعضای تیم شامل سروش بانیانی، امیرحسین بهنوش، پارسا پیروز، امیرعباس کاظمی نیا بودند که به سرپرستی دکتر ابراهیم کیانمهر، دکتر علیرضا شایسته سرپرست دوم، دکتر علی نعمتی خراط غازیانی ناظر علمی و یداله دوستی به عنوان ناظر وزارتی در این مسابقات شرکت کردند. 🔺در چهل و نهمین المپیاد جهانی ۲۰۱۷ شیمی تیم های تایوان و آمریکا در رتبه های اول و دوم و ایران در رتبه سوم جهان قرار گرفتند. در این مسابقات ۷۶ کشور شرکت کرده بودند. 🔺افتخار آفرینان این المپیاد روز سه شنبه ۲۷ تیرماه ۹۶ از طریق فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) وارد کشور می شوند و مورد استقبال مسوولین وزارت آموزش و پرورش ، خانواده ها و اعضای باشگاه دانش پژوهان جوان قرار می گیرند. منبع : مهر
تعداد بازدید:20,911تاریخ:1396/04/24 13 : 37 : 58
⭕️⭕️⭕️تیم المپياد شیمی ایران به مقام سوم جهان رسید.
تعداد بازدید:20,011تاریخ:1396/04/24 13 : 37 : 06

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,594تاریخ:1396/04/24 12 : 27 : 39
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️ جزوه بافت علی کرامت
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,863تاریخ:1396/04/24 09 : 13 : 11
⭕️⭕️⭕️⭕️ اولین آزمون تابستان ☀️از امروز تا اولين آزمون تابستان دو هفته زمان داريم. همان طور که می دانید فاصله بین آزمون های کانون 2 هفته است یعنی پروسه اولين آزمون آغاز شده و هميشه كساني موفق تر هستند كه زودتر شروع مي كنند. ☀️توصیه من این است که در هر زماني كار آن زمان را درست انجام بدهيم تابستان زمان خاص خودش است که باید کار مربوط به خود تابستان را در آن انجام داد و پاييز زمان خودش را دارد و فعالیت های مربوط به خودش.برنامه تابستان متشکل از دو قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده است. ☀️توصیه می کنم از تابستان دانش آموزان دفتر برنامه ريزي را تهیه و آن را تكميل كنند و به تکمیل دفتر برنامه ریزی عادت كنند. با ثبت ساعت مطالعه دانش آموزان می توانند توان مطالعاتي خودشان را بشناسند شناسايي توان ما كمك به برنامه ريزي بهتر ما می كند. با پر کردن دفتر برنامه ریزی ما اگر ساعت مطالعه مان كم بود آن را افزايش می دهيم و به حالت ايده آل می رسانيم. ☀️کتاب تابستان و کتاب اشتباهات متداول و برای كنكوري ها کتاب زرد عمومي را توصیه می کنم و حتما دانش آموزان مطالعه آن ها را از تابستان شروع كنند اين سه كتاب از كتاب هاي برنامه اي ما هستند كه به دانش آموزان كمك مي كنند. ☀️برخی از خوانندگان این مطلب كنكوري ها هستند و منتظرند نتايج اعلام و انتخاب رشته انجام دهند. دقت کنید زمانی كه سازمان سنجش برای انتخاب رشته اختصاص مي دهد زمان كمي است پس داوطلبان و خانواده هاي آن ها بايد از الان انتخاب رشته را شروع كنند. برای انتخاب رشته ما نياز به دانستن رتبه دقيق نداريم، دانش آموزان در سایت کانون درصدهايشان را وارد كنند و سایت محدوده اي را براي آن ها مشخص مي كند و مي توانند حدودي انتخاب رشته خودشان را انجام دهند. در این مدت کنکوری ها تحقيقات خودشان را انجام دهند و با در این زمینه هم از كساني كه در آن رشته ها مشغول هستند می توانند سوال کنند فقط هم به يك صحبت اكتفا نكنند. ممكن است يك نفر از کارش راضي باشد و با انگیزه تلاش کند و از آن رشته خوب بگوید و برعکس پس به صحبت های یک نفر اکتفا نکنند. کانون هم در سایت، مجله آزمون، معرفی رشته ها و دانشگاه ها را قرار داده است و دانش آموزان می توانند راجع به رشته ها اطلاعات خوبی كنند. به عنوان مثال داوطلبانی که تجربی کنکور دادند می توانند درباره رشته های مامایی، علوم آزمایشگاهی، پرستاري و بهداشت محيط و هم چنین تفاوت رشته ها تحقيق كنند. حتی ببینند اصلا به کار در محيط هاي بيمارستاني علاقه دارند يا مثلا علوم پايه. والدين مثل باقي زمينه ها بيشترين و بهترين كمك را مي توانند به فرزندانشان انجام دهند. در انتخاب رشته کنکوری ها به زمينه هاي شغلي كه در خانواده آن ها وجود دارد هم توجه کنند. مثلا به شغلی که پدر مادر یا اقوام دارند دقت كنند تا انتخاب رشته دقيقي را انحام دهند. ☀️سوال: از آن جائی که من فارغ التحصیل هستم آیا برنامه را با دانش آموزان پیش بروم؟ من می خواهم در تابستان نگاه به آینده دو درس ریاضی و فیزیک را انتخاب کنم و مطالعه کنم. راهنمایی می کنید که چگونه خودم را با برنامه راهبردی منطبق کنم؟ بله بسیار الزام دارد که فارغ التحصیلان هم مطابق دانش آموزانی که مدرسه می روند مطالعه کنند. در نیمسال اول هم مانند برنامه امتحانات مدرسه دانش آموزان بخوانند در تابستان هم همین کار که گفتید بهترین کار است که مشابه دانش آموزان نگاه به آینده دو درس ریاضی و فیزیک را انتخاب کرده اید. نویسنده: محمد کتابدار
تعداد بازدید:21,214تاریخ:1396/04/24 00 : 11 : 41
براساس متن کتاب درسی سال سوم سلولهایی که تقسیم نمیشوند از چرخه خارج شده و وارد فاز G0 میشوند. آیا G0 در هر مرحله ای می تواند باشد یا فقط در G1 است❓ آیا G0 يك حالت فيزيولوژى پايه ست كه سلول ها وارد آن می شوند تا زندگی کنند یا در G0 منتظر تقسیم هستند❓ ♦️ نقطه وارسی اول در G1 به‌عنوان یک مرحله برگشت‌ناپذیر است (بهتر است بدانیم که به آن نقطه محدود کننده می‌گویند چون چرخه سلول را محدود کرده است). به همین هم در انتهای G1 قرار دارد. در واقع اگر سلولی این مرحله را رد کند بلا شک همانندسازی کرده و وارد تقسیم سلولی می شود و به نوعی مجبور به تقسیم است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت G0 تا قبل از این نقطه وارسی و تنها در G1 ممکن است برای یک سلول حاصل شود و در مراحل دیگر اگر به هر دلیلی توقفی در چرخه سلولی اتفاق افتاد به معنی ورود به G0 نیست. ♦️برای پاسخ به پرسش دوم، ابتدا بهتر است در مورد هورمون‌هاي رشد توضيح مختصری عرض كنم. انواعي از هورمون‌های رشد در بدن ما وجود دارد که جزئیات كار آن‌ها با هم متفاوت است. برخي، هورمون زنده ماندن هستند، برخي، هورمون تقسيم و برخي، هورمون رشد محسوب می‌شوند و خب بعضي هم كار دو تا يا سه تا از اين‌ها را انجام مي‌دهند. در مقابل هم فاكتورهاي مرگ قرار دارند كه موجب مرگ برنامه‌ریزی شده سلول مي‌شوند. سلولي كه نياز به تقسيم ندارد، تنها با هورمون زنده ماندن زندگي مي‌كند تا هورمون مرگ سراغش نيايد. اين زندگي ادامه دارد تا زمانی‌که وقتش برسد و هورمون مرگ به دلايل فرسايش اندامک‌های درون سلولي سراغش بيايد. اين سلول درون G0 است. يعني زنده است و فعاليت پايه خود را ادامه می‌دهد و منتظر هورمون تقسيم هم نيست (چون گیرنده‌اش را ندارد). از طرفي سلولي كه بايد تقسيم شود ولي به دلايلي از جمله مثلا نرسیدن به اندازه مناسب یا کمبود هورمون تقسيم، منتظر بهبود شرايط است، اين سلول در G1 است و به محض تغییر شرایط تقسیم می شود. ♦️در واقع G0 مثل كوچه‌اي بن بست است كه سلول تقسيم نشونده وارد آن مي‌شود و عمرش را سپري مي‌كند. اگر پس از عمري (به هر دليل مثل جهش يا شوك الكتريكي يا ...) گيرنده‌ای روي آن پديد آمد كه هورمون تقسيم را بگيرد، از كوچه بيرون زده، در خيابان يك طرفه G1 به سمت همانند سازي و تقسیم پیش مي‌رود.
تعداد بازدید:107,952تاریخ:1396/04/24 00 : 11 : 05

توضیحات: ❌هر شب یک نکته
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,880تاریخ:1396/04/23 22 : 57 : 52
⭕️⭕️⭕️آشنایی با رشته های پرطرفدار تجربی http://www.kanoon.ir/Article/30449 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:18,180تاریخ:1396/04/23 21 : 39 : 21
⭕️⭕️⭕️نفرات برتر آزمون 23 تير ماه http://www.kanoon.ir/Public/TopStudents?main=1&group=3&date=13960423&year=97 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:21,199تاریخ:1396/04/23 18 : 08 : 53
توضیحات: ⭕️⭕️⭕️پاسخ تشریحی آزمون 23 تير ماه
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,882تاریخ:1396/04/23 16 : 22 : 28
⭕️⭕️⭕️کلید آزمون 23 تیرماه http://www.kanoon.ir/Public/TestKey?td=13960423&gc=3 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
تعداد بازدید:108,189تاریخ:1396/04/23 14 : 30 : 12
⁉️پاسخ به سوال های درسی شیمی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.kanoon.ir/Article/104770 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی شیمی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:106,042تاریخ:1396/04/23 14 : 27 : 41
⁉️پاسخ به سوال های درسی زیست شناسی 🔅روی لینک زیر کلیک کنید 👇 http://www.kanoon.ir/Article/104769 ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ⚜سؤال های درسی زیست شناسی را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:15,737تاریخ:1396/04/23 14 : 23 : 00

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,271تاریخ:1396/04/23 13 : 07 : 16
🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞 در برنامه راهبردی تابستان سه محور در نظر گرفته ايم: 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 ✅1.   درسهاي اختصاصی پیش یک. پاسخ گویی به این سوالها اختیاری است. ✅2.درسهای اختصاصی سال دوم. پاسخگویی به این سوالها اختیاری است. ✅3.درسهای عمومی و اختصاصی سال سوم که پاسخگویی به آنها اجباری است. ❎توصيه ما به دانش آموزان اینست که حداقل 2 درس را براي نگاه به آينده در تابستان انتخاب کنند. ❎توجه: انتخاب درسهای پیش دانشگاهی اجباری نيست و حتی می توانید هیچ درسی از پیش یک را انتخاب نکنید. ✅برنامه ريزي کانون براي تابستان از آزمون 23 تير ماه شروع مي شود و دومين آزمون کانون در تابستان 6 مرداد ماه است. ❎در مورد تابستان بايد به دانش آموزان سال سومي توصيه کنم که مهم ترين تابستان، تابستاني است که پيش رو دارند، حتي براي سال دومي ها هم به همين صورت است چون دانش آموز سال دومي اگر تابستان امسال خود را از دست بدهد در تابستان سال آينده بايد روي درس هاي سوم و چهارم تمرکز کند و فرصت نمي کند به خوبي به درس هاي سال دوم خود بپردازد، پس دانش آموز سال دومي هم حتماً تابستان امسال خود را براي درس خواندن جدي بگيرد. ❎در برنامه تابستان خواندن درس هاي سال گذشته اجباري است و اما خواندن درس هاي سال آينده دانش آموز اصلي است و محور کار نگاه به آينده است. ❎دانش آموز چند تا از درس هاي سال آينده را انتخاب مي کنند و در تابستان مي خوانند و در کنار آن درس هاي سال قبل را هم دوره مي کنند. ❎همان طور که مي دانيد ما ويژه نامه اي را در کانون به چاپ رسانديم و در آن 1000دانش آموز برتر کانون را معرفي کرديم، اين موضوع قابل توجه است که حدود 680 از اين 1000 نفر از اول تابستان در کانون بودند، يعني اين 1000 نفر دانش آموز نسبت به برنامه هاي تابستاني کانون جديّت بيشتري داشتند. نویسنده: مازیار شیروانی مقدم
تعداد بازدید:16,648تاریخ:1396/04/23 11 : 33 : 39
🔴🔵مزیت آزمون تعیین سطح 🔷ازمون 23 تیرماه اولین آزمون سال تحصیلی جدید است که مطالب را به منظور تعیین سطح دانش‌آموز پوشش می‌دهد. 🔷 از آن‌جا که در برنامه‌ی سال چهارم دبیرستان مطالعه‌ی درس‌های سال سوم در تابستان به صورت اجباری قرار گرفته است اهمیت آزمون تعیین سطح دوچندان می‌شود. 🔷با سپری کردن امتحانات نهایی، مطالعه‌ی تشریحی دانش‌آموزان تکمیل شده است و الان فرصت بسیار مناسبی برای پرداختن به مطالعه‌ی تستی است. نتیجه‌ی این آزمون به لحاظ کمکی که به برنامه‌ریزی در تابستان می‌کند مهم است. 🔷در بررسی کارنامه و تحلیل آزمون می‌توانید درس‌ها و مباحث را ارزیابی و رنگ‌بندی کنید و برنامه‌ی تابستانی خود را با اولویت‌بندی پیش ببرید. 🔷مطالعه‌ی هدفمند درس‌های سال سوم باعث خواهد شد زمان لازم برای اختصاص دادن به درس‌های نگاه به گذشته و آینده را داشته باشید. درس‌های سال سوم را نیز فراموش نکنید. نویسنده: صفا شیدایی
تعداد بازدید:17,601تاریخ:1396/04/22 23 : 56 : 18
فرق ترانسفورماسیون با هم یوغی چیست❓ آیا ترانسفور زیر مجموعه ای از هم یوغی است ❓ ⬅️ترانسفورماسيون با هم‌یوغی متفاوت است. در ترانسفورماسیون ماده ژنتیک از محیط وارد باکتری می‌شود و این عمل معمولا با شوک حرارتی انجام می‌شود. یعنی برای انجام آن سلول به ابزار خاصی نیاز ندارد. ترانسفورماسیون در پروکاریوت ها قابل انجام است و به دلیل ساختارهای پیچیده و هسته دیده نمی‌شود. ⬅️در حالی‌که در هم‌یوغی انتقال ماده ژنتیک از یک سلول به سلول دیگر انجام می‌شود. یعنی ماده ژنتیک از یک سلول وارد سلول دیگر می‌شود. در پروکاریوت‌ها این عمل برای برخی از پلاسمیدها قابل انجام است. در واقع با همانندسازی ماده ژنتیک در سلول دارنده آن یک کپی از آن به سلول مجاور منتقل می‌شود. این کار با ساختارهای مومانند کوتاه در پروکاریوت‌ها (پیلی) انجام می‌گیرد. ⬅️در نهایت این‌که هم‌یوغی در یوکاریوت‌ها از جمله اسپیروژیر نیز انجام می‌شود. در اسپیروژیر کل ماده ژنتیکی به همراه محتویات سلول به سلول مجاور از طریق رابطی که بین سلول‌ها برقرار شده انتقال می‌یابد.
تعداد بازدید:107,952تاریخ:1396/04/22 23 : 55 : 35

توضیحات: ❌هر شب یک نکته
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,374تاریخ:1396/04/22 21 : 42 : 41
🌻تابستان فصل مناسبی برای شروع مطالعه‌ی کنکوری است. اکثر رتبه‌های برتر کنکور به اهمیت دوران تابستان در موفقیت خود اشاره‌ی ویژه‌ای داشته‌اند. 🌻داشتن اوقات فراوان و فراغت از مدرسه، فرصتی طلایی و استثنایی را فراهم می‌کند تا تمام تمرکز و انرژی داوطلب کنکوری روی مطالعه‌ی درس‌ها معطوف شود. 🌻پس هم شروع سریع‌تر در تابستان مهم است و هم مشخص کردن راه و مسیر هدفمندی که شما را به مقصد برساند. در ادامه به چند نکته‌ی بسیار مهم اشاره می‌کنم تا بتوانید از تابستان خود نهایت استفاده را ببرید و با اندوخته‌ای مطمئن و پربار وارد سال تحصیلی جدید شوید. 🌻برای مطالعه تصمیم بگیرید. وقت را هدر ندهید. بسیاری از داوطلبان هر روز وعده‌ی فردا را به خود می‌دهند. اولویت شما تصمیم‌گیری جدی برای درس خواندن است. پس به جای اتلاف وقت سریع‌تر شروع کنید. 🌻از همین ابتدا برای خود برنامه و هدف مشخصی داشته باشید. هدف شما از مطالعه‌ در تابستان چیست؟ مطالعه‌ی درس‌های پایه یا پیش‌دانشگاهی؟ در انتهای تابستان می‌خواهید به کجا برسید؟ 🌻بهترین کار این است که کل درس‌های پایه را طبق برنامه‌ی راهبردی به همراه مباحث پیش 1 مطالعه کنید. در کنکور پایه‌ی قوی بسیار مهم است؛ بنابراین باید برای شروع پیش‌دانشگاهی بر درس‌های پایه تسلط مناسبی داشته باشید. 🌻حتماً حداقل ۲۰ درصد از مباحث پیش یا بیش‌تر را مطالعه کنید. این مقدار باعث می‌شود در شروع سال تحصیلی از بسیاری از داوطلبان جلوتر باشید و این روند را تا آخر سال حفظ کنید. 🌻خیلی‌ها ساعت مطالعه برای‌شان بسیار مهم است. در این مورد هم دقت کنید. نه آن‌قدر درس بخوانید که در شروع سال تحصیلی با خستگی و دلزدگی مواجه شوید و نه آن‌قدر کم بخوانید که وقتی با حجم زیادی روبه‌رو شدید توانایی مطالعه را نداشته باشید. 🌻ساعت مطالعه‌ی هر کس مخصوص خودش است. اگر به برنامه‌ی روزانه‌ای که برای خود دارید عمل کنید و حس رضایت از خود داشتید، نشان می‌دهد که ساعت مطالعه‌تان کافی بوده است. 🌻در روزهای آخر تابستان چند روز به خود استراحت دهید یا به یک مسافرت بروید. تجدید انرژی، بسیار مؤثر است. 🌻هر چه‌قدر از عملکرد خود در تابستان رضایت بیش‌تری داشته باشید در ادامه‌ی سال تحصیلی روحیه و انگیزه‌ی بیش‌تری خواهید داشت و نیروی محرکی برای موفقیت‌های بعدی شما خواهد بود. نویسنده: اعظم بهرام نژاد
تعداد بازدید:15,143تاریخ:1396/04/22 21 : 40 : 28

توضیحات: ⭕️تابستان براي كنكوري های 97
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,449تاریخ:1396/04/22 20 : 50 : 15

⭕️آشنایی با رشته های پرطرفدار تجربی 🔺فیزیوتراپی http://www.kanoon.ir/Article/55216/آشنایی-با-رشته-ی-فیزیوتراپی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/55216/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
تعداد بازدید:21,002تاریخ:1396/04/22 17 : 07 : 12
توضیحات: 🔑 #روش_مطالعه #زیست 💡چگونه پاراگرافهارابخوانیم❓روش تست زنی❓روش جدید❓ ⚜ #محمدفرجی_رتبه۶۰ #درصد۸۸درزیست_کنکور۹۵ 👇ارتباط و سوالات از ایشان👇 @aplusa_support
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:17,872تاریخ:1396/04/22 10 : 04 : 44
http://www.kanoon.ir/Article/170459 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:20,022تاریخ:1396/04/22 00 : 03 : 06
🔢🔀چند نكته از ❤️ سلول ماهيچه ي قلبي👇👇👇 1️⃣ همانند ماهيچه ي اسكلتي، داراي نوار تيره و روشن است( مخطط)، ممكن است بيش از يك هسته داشته باشد 2️⃣ همانند ماهيچه ي صاف كاملا غير ارادي است، ممكن است يك هسته داشته باشد 3️⃣ بر خلاف هر دو نوع ماهيچه ي اسكلتي و قلبي، (در سطح كتاب درسي) بدون تحريك اعصاب منقبض مي شود ( به خاطر وجود بافت گرهي كه خاصيت توليد جريان خودبخود دارد) 4️⃣ برخلاف دو نوع ماهيچه ي ديگر دراي انشعاب در انتهاي خود و داراي صفحات اتصالي براي انتقال جريان به سلول مجاور است 5️⃣ نمي توان براي آن ((تونوس ماهيچه اي)) تعريف كرد زيرا به دليل صفحات اتصالي در انتهاي انشعابات آن، جريان از يكي به سايرين منتقل مي شود و سلول ها نمي توانند به نوبت و چند تا چند تا منقبض شوند بلكه هماهنگ و تقريبا همه با هم منقبض مي شوند
تعداد بازدید:107,952تاریخ:1396/04/22 00 : 02 : 52

توضیحات: ❌هر شب یک نکته
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,969تاریخ:1396/04/21 22 : 36 : 29
🔹آزمون پروژه‌ی تابستان یکی از پنجره‌های باز برنامه‌ی راهبردی است. تابستان از این نظر در کنار دو هفته‌ی ابتدایی نیم‌سال دوم، دوران طلایی نوروز و دوران جمع‌بندی قرار می‌گیرد. 🔹پنجره‌های باز برنامه‌ی راهبردی بهترین زمان برای پرداختن به تمام فعالیت‌هایی است که به زمانی جداگانه در کنار زمان آزمون‌های برنامه نیاز دارند؛ اما پنجره‌ی باز تابستان چند تفاوت عمده با سایر پنجره‌های باز دارد. 🔹از آزمون تعیین سطح 23تیر تا آزمون 7مهر، یک بازه‌ی 70 روزه از ابتدای فصل تابستان تا چند روز ابتدایی فصل پاییز شکل می‌گیرد که یک هدف عمده را دنبال می‌کند: 🔹این‌که به مطالعات قبلی عمق ببخشید و به پیش‌خوانی مطالب جدید بپردازید. 🔹در پنجره‌ی باز،چه 14 روزه و چه 70 روزه، اولین شرط موفقیت از دست ندادن زمان است. تعداد روزهای بیش‌تر این پنجره‌ی باز به نسبت همگروه‌هایش، نباید باعث به وجود آمدن این ذهنیت شود که برای مطالعه‌ی مجدد اولویت‌های اصلی درس‌های سال گذشته، همیشه وقت هست. کلید از بین رفتن این ذهنیت نادرست در ویژگی دیگر این پنجره‌ی باز یعنی "نگاه به گذشته و آینده" است. 🔹برنامه‌ی راهبردی در تابستان شامل دو بخش اصلی نگاه به گذشته و نگاه به آینده است. 🔹 در سایر پنجره‌های باز مطالعاتی برای داوطلبان کنکور، سؤالاتی از درس‌های پایه و سال چهارم ارائه می‌شود ولی سبک و سیاق این سؤالات با توجه با فراگیر بودن نوع مطالعه‌ی درس‌های پایه در سایر پنجره‌های باز و با توجه به انتخابی بودن نوع مطالعه‌ی نگاه به آینده در تابستان کاملاً متفاوت است. این یعنی در دوره‌ی تابستان هر کدام از آزمون‌ها دقیقاً به حجم خاصی از درس‌های سال گذشته (بدون تکرار در آزمون بعد) و حجم خاصی از درس‌های نگاه به آینده (با تکرار در آزمون بعد) می‌پردازد. از ویژگی دوم با عنوان "پوششی بودن آزمون" یاد می‌شود. 🔹پنجره‌ی باز تابستانی، جدا از معنی اولیه‌ی آن (یعنی دوره‌ی زمانی خاصی از سال برای برگشت به عقب یا حرکت به جلو) پنجره‌ای باز به سوی منظره‌ی دل‌انگیزی از موفقیت است. دیر باز کردن این پنجره، سهم شما را از لذت بردن از این منظره‌ی زیبا کم‌تر خواهد کرد. نویسنده: رسول اسلامی
تعداد بازدید:19,405تاریخ:1396/04/21 18 : 33 : 47

توضیحات: ⭕️ تعداد سوال و زمان پاسخ گویی آزمون 23 تیر👆 ♦️سوالات این آزمون از کنکورهای سال قبل گزینش شده است.
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,112تاریخ:1396/04/21 12 : 38 : 33
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:17,899تاریخ:1396/04/21 12 : 38 : 20
🔴🔴🔴پاسخ به یک سوال متداول ✔️معیارهای من در انتخاب مشاور چه باشد؟ 👇👇👇
تعداد بازدید:20,610تاریخ:1396/04/21 00 : 08 : 16
⬅️پس جمله چهارم درست است.
تعداد بازدید:19,697تاریخ:1396/04/21 00 : 07 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,200تاریخ:1396/04/21 00 : 06 : 27
مراحل🌷 احساس بویایی 🌷 ✅۱. اتصال مولکول های بو به گیرنده های پروتیینی غشا مژک.های نورون. ( گیرنده های شیمیایی) ✅۲. تغییر پتانسیل غشا گیرنده بویایی (نورون حسی. ) و ایجاد پتانسیل عمل. ✅۳. هدایت پتانسیل عمل از طریق اکسون گیرنده بویایی. ✅۴. آزاد شدن انتقال عصبی از نوع تحریکی از پایانه اکسون گیرنده بویایی. ( نورون حسی) ✅۵. انتشار انتقال عصبی در فضای سیناپس و اتصال انتقال دهنده عصبی به گیرنده روی دندریت نورون حسی ۲ در پیاز بویایی ✅۶. باز شدن کانال های سدیمی و هجوم سدیم به داخل نورون حسی ۲ ۷✅. . تغییر پتانسیل غشا نورون های حسی در پیاز بویایی و ایجاد پتانسیل عمل. ✅۸. هدایت و سپس انتقال پیام حسی به مراکز عصبی مرکزی( در اینجا مغز) برای پردازش
تعداد بازدید:16,369تاریخ:1396/04/21 00 : 04 : 59
🔺به نظرتان کدام جمله صحیح است.پس از خواندن جملات کتاب درسی. الف. در سقف بینی فقط گیرنده بویایی وجود دارد. ب. در سقف بینی فقط نورون حسی وجود دارد. ج. در سقف بینی اغلب سلول ها از نوع گیرنده بویایی( نورون) وجود دارد. د. در سقف بینی اغلب سلول ها. از نوع پوششی است
تعداد بازدید:15,158تاریخ:1396/04/21 00 : 04 : 27

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:107,952تاریخ:1396/04/21 00 : 03 : 30

توضیحات: ❌هر شب یک نکته
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,085تاریخ:1396/04/20 23 : 02 : 20
⭕️⭕️⭕️کنکوری های ۹۶ ابتدا به سايت dipcode.medu.ir مراجعه فرماييد و با انتخاب مقطع پيش دانشگاهي و ورود كد دانش آموزي پيش(مندرج بر کارنامه سال چهارم) و كد منطقه محل تحصیل پیش دانشگاهی و تاييد نمرات پيش كد سوابق تحصيلي پيش را دريافت نموده و سپس👇 به سايت http://srv4.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_sar/sar_96newhfghbm46ngjmodify/kart/ مراجعه نموده و كد را در اين سايت ثبت نمايند.
تعداد بازدید:107,486تاریخ:1396/04/20 20 : 01 : 01

📕 تعداد سؤال‌های هر مبحث در کنکور تجربی چند سال اخبر کنکور 85 تا کنکور 96 در لینک زیر مشاهده کنید : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/171379
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/171379
تعداد بازدید:18,533تاریخ:1396/04/20 14 : 26 : 19
توضیحات: 🛤 راهبرد #شیمی در تابستان. 💥چگونه❓و از کجا شروع کنیم ❓با چه روشی⁉️ ⚜ #محمدفرجی_رتبه۶۰کنکور۹۵ 🗣👇کانال رایگان👇🗣 @aplusa_support
فرمت فایل audio/x-ms-wma
تعداد بازدید:16,760تاریخ:1396/04/20 14 : 26 : 19
توضیحات: 📝 روش #برنامه_ریزی #شیمی به صورت کامل. 💡چگونه برنامه بریزیم که بتونیم سریختترین فصلهارا چندین بار مرور کنیم❓ ⚜ #محمدفرجی 🗣👇آیدی محمدفرجی👇🗣 @aplusa_support
فرمت فایل audio/x-ms-wma
تعداد بازدید:16,139تاریخ:1396/04/20 14 : 26 : 19
توضیحات: 🔑 #روش_مطالعه #شیمی کاملا کنکوری. 💡چگونه درسنامه بخوانیم❓برخورد با تستهای غلط❓استوکیومتری❓تعادل تستی ⚜ #محمدفرجی_رتبه۶۰ 🗣👇آیدی محمدفرجی👇🗣 @aplusa_support
فرمت فایل audio/x-ms-wma
تعداد بازدید:15,173تاریخ:1396/04/20 14 : 26 : 19
❌ #روش_مطالعه 🌡 #شیمی 😉 پاسخ به تمام سوالات زیر در وویس ها به صورت کامل 😉 👈کافیه وویسهارو گوش کنید تا جواباشونو به دست بیارید. ✨ روش خواندن متن شیمی و مسائل شیمی به چه صورتی است؟ 🌟 چگونه شیمی را مطالعه کنیم تا به سوالات حفظی سخت سالهای اخیر و مسائل بسیار سخت به راحتی پاسخ دهیم⁉️ ✨ تابستون برای شیمی چیکار کنیم⁉️از کجا شروع کنیم❗️منابعمون چی باشه❓ 🌟 چگونه بتوانیم همیشه خودمان نکته تولید کنیم؟بتوانیم نکات را همیشه به خاطر داشته باشیم⁉️ 🌟چگونه استوکیومتری را در دو هفته #۶بار بخوانیم😳⁉️ ✨چگونه بی دقتی نکنیم و انهارا کاهش دهیم❓ 🌟 چگونگی ایجاد تعادل بین تشریحی و تستی و تست و متن در درس مهم ترکیبی شیمی. ✨چگونگی برنامه ریزی برا مطالعه فصول سخت شیمی تا در دو هفته #۶بار مرور کنیم😳 🌟با تستهای غلط خود چگونه برخورد کنیم؟چگونه درسنامه را مطالعه کنیم❓ ✨ چگونه تست بزنیم برای شیمی؟چگونه نشاندار کنیم تستهارا⁉️ 🌟 چگونه نکته برداری کنیم برای شیمی کاربردی《روش خاص》ایا خلاصه برداری کنیم❓ ✨ چگونگی جمعبندی ده فصل برای یک آزمون جمعبندی(توضیح کامل). 🌟ده ها مطلب دیگر با توضیحات کامل و کافی🌟 👇🗣 پاسخ به سوالات در وویس های زیر🗣👇
تعداد بازدید:16,401تاریخ:1396/04/20 12 : 50 : 44
⭕️⭕️مشاور عالي رئيس سازمان سنجش آموزش كشور گفت : داوطلبان كنكور سراسري از عصر امروز مي‌توانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش كدسوابق تحصيلي پيش دانشگاهي خود را ثبت كنند.
تعداد بازدید:20,376تاریخ:1396/04/20 12 : 34 : 33
🔵 ١٠تا٢٠ مرداد اعلام نتایج و انتخاب رشته کنکور سراسری 🔵 ٢٠تا٣٠ مرداد انتخاب رشته دانشگاه آزاد 🔵 ١٥تا٢٠ شهریور اعلام قبولی‌های کنکور سراسری 🔵 ٢٠تا٢٥ شهریور اعلام قبولی‌های دانشگاه آزاد
تعداد بازدید:14,864تاریخ:1396/04/20 12 : 33 : 46

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,002تاریخ:1396/04/20 09 : 52 : 27
⭕️هفت غذایی که ‌شما را دچار اضطراب میکنند❗️ 👈🏻قهوه 👈🏻ماکارونی 👈🏻گوشت گاو 👈🏻لبنیات پرچرب 👈🏻سس گوجه فرنگی 👈🏻نوشیدنیــــهای الکلی 👈🏻نوشابه های انرژی زا
تعداد بازدید:16,708تاریخ:1396/04/20 00 : 30 : 16

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,101تاریخ:1396/04/20 00 : 29 : 16
👇👇👇 شکل دانه ی گرده ی نهاندانگان . انتین دیواره ی داخلی است که از جنس سلولز است اگزین ، دیواره ی خارجی است که کوتینی است
تعداد بازدید:107,952تاریخ:1396/04/20 00 : 27 : 29

توضیحات: ❌هر شب یک نکته
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,472تاریخ:1396/04/19 20 : 20 : 01
⭕️⭕️⭕️⭕️سه اصل روش خواندن زیست شناسی : این سه اصل عبارت اند از: الف) عمیق خواندن ب)مفهومی خواندن ج) ترکیبی خواندن 1⃣ اصل اول عمیق خواندن زیست: خیلی ها و حتی آنهایی که ادعا میکنند بهترین مشاور هستند تفاوت بین “مفهومی خواندن” و “عمیق خواندن” را بلد نیستند. بگذارید با یک مثال از کتاب درسی موضوع را برایتان روش کنم. مثلا در فصل ۵ سال دوم در مورد حشرات میخوانیم که«سیستم تنفسی حشرات از تعدادی لوله های درونی به نام نای تشکیل شده است. شاخه های نای در سراسر بدن منشعب هستند. تبادل گازهای تنفسی از این انشعابات با سلولهای بدن به طور مستقیم و بدون نیاز به همکاری دستگاه گردش مواد صورت میگیرد». خب بیایید با هم این قسمت از کتاب درسی را از لحاظ عمین خواندن بررسی کنیم. ببنید بچه ها دانش آموزان تجربی باید وقتی با چنین متن های پر ملاطی در کتاب درسی مواجه میشند باید خیلی عمین آن را مطالعه کنند. حالا اینکه گفتم یعنی چه؟ ببنید در متن کتاب اشاره شده “تعدادی لوله درونی” یعنی دانش آموز دقیقا باید با تفکر طراح سوال به متن کتاب درسی نگاه کند.ممکن است طراح بیاید و به جای واژه “درونی” واژه “بیرونی” را قرار دهد بنابراین کسی که متن را به دقت نخوانده در چنین تله هایی خواهد افتاد.یا مثلا گفته لوله ها….دقت کنید حتی شما باید دقیقا به این “ها” نیز توجه داشته باشید. ممکن است طراح بیاید و به جای “لوله ها” بگوید “یک لوله درونی”. شاید در ابتدا برای شما این روند مسخره و یا حتی خسته کننده باشد.اما شما اگر میخواهید نتیجه بگیرید باید چنین دید را نسبت به درس زیست شناسی به یک روند تبدیل کنید. همچنین در عبارت بالا توجه به واژه های “نای” – “در سراسر بدن” – “به طور مستقیم” و نیز “بدون نیاز به همکاری دستگاه گردش مواد” بسیار بسیار مهم هست. شما میتوانید در هنگام مطالعه با استفاده از خودکار های رنگی گوناگونی آنها را مشخص کنید. مثلا برای قید ها رنگ قرمز برای شکل ها و زیر نویس های آنها رنگ سبز و برای متن کتاب درسی و توجه به واژه های اینچنینی نیز رنگ صورتی را انتخاب کرده و هایلایت نمایید. حال شما با انجام این مرحه اصل اول را رعایت کرده اید. 2⃣ اصل دوم مفهومی خواندن: خب حالا مفهومی خواندن زیست یعنی چه؟ شاید طراح سوال بیاید و در رابطه با این مطلب تستی طراحی کند که یکی از گزینه های آن این باشد: در ملخ هموگلوبین گاز اکسیژن را به ماهیچه های عقبی میرساند. کسی که عمیقا درس را خوانده باشد متوجه میشود که این گزینه غلطی است. چرا که گفته هموگلوبین اکسیژن را حمل میکند. در حالی که گفتیم سیستم گردش مواد دخالتی در تنفس جانور ندارد بنابراین…. شما با اجرای این مرحه اصل دوم را نیز پشت سر گذاشته اید. حالا میرسیم به اصل سوم. اصل سوم ترکیبی خواندن است. 3⃣ اصل سوم تركيبي خواندن زيست: شما که واژه “حشرات” را شنیده اید باید تمامی نکات ترکیبی آن را هم کار کنید اععم از:داشتن گردش خون باز +فراوان ترین و موفق ترین جانوران در طول تاریخ زمین+دفع اوریک اسید و…..با رعایت این سه اصل و البته مرور های متوالی میتوان یک درصد فوق العاده بالا کسب كرد. دیگر اینکه اصلا و ابدا در مطالعه زیست زیاده روی نکنید.یعنی کم نیستند دانش آموزانی که وقت ریاضی و فیزیک و عربیشون را میذارند روی زیست و این یک اشتباه محض است. نویسنده: سجاد عبیری
تعداد بازدید:17,956تاریخ:1396/04/19 14 : 07 : 32
توضیحات: 🛤 راهبرد #ادبیات در #تابستان. 💥چگونه❓و از کجا شروع کنیم ❓با چه روشی⁉️ ⚜ #محمدفرجی_رتبه۶۰کنکور۹۵ 🗣👇ارتباط و سوالات از ایشان👇🗣 @aplusa97
فرمت فایل audio/x-ms-wma
تعداد بازدید:16,139تاریخ:1396/04/19 14 : 07 : 32
توضیحات: 📝 روش #برنامه_ریزی #ادبیات به صورت کامل. 💡چگونه برنامه بریزیم که بدونه صرف وقت زیاد تمام مباحث را بخوانیم❓کی تست❓ ⚜ #محمدفرجی 👇سوال از ایشان👇 @aplusa97
فرمت فایل audio/x-ms-wma
تعداد بازدید:14,905تاریخ:1396/04/19 14 : 07 : 32
توضیحات: 🔑 #روش_مطالعه #ادبیات به صورت کاملا کنکوری. 💡چگونه قواعدفول بشیم❓روش تست زنی❓روش درسنامه خواندن❓ ⚜ #محمدفرجی_رتبه۶۰ 👇ارتباط و سوالات از ایشان👇 @aplusa97
فرمت فایل audio/x-ms-wma
تعداد بازدید:14,275تاریخ:1396/04/19 14 : 07 : 32
توضیحات: ♦️راهنمای استفاده از فایلها دروس♦️ ۱.وویس روش مطالعه درس ۲.ویس روش برنامه ریزی درس ۳.وویس راهبرد تابستان
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,568تاریخ:1396/04/19 14 : 07 : 32
⚜ #خلاصه و سرتیتر های گفته شده در وویس⚜ ❌ #روش_مطالعه #محمدفرجی #رتبه۶۰ 💎پاسخ به این سوالات در وویس های روش مطالعه و روش برنامه ریزی و راهبرد تابستان به صورت کامل💎 💡چگونه در تابستان برای ادبیات مطالعه کنیم؟ ♦️ازکجا شروع کنیم؟کدام پایه؟با چه روشی؟ 💡 روش خواندن لغت و املاء با صرف کمترین وقت❗️ چگونه است؟ ♦️ چگونه با صرف روزانه کمتر از ۱۰ دقیقه سلطان قرابت معنایی و ارایه های ادبی کنکور شویم؟😳 💡 چگونه زتاریخ ادبیات را هیچوقت فراموش نکنیم ⁉️ ♦️چگونه ادبیات را مطالعه کنیم تا بتوانیم همیشه از به یادماندن مطالب اطمینان داشته باشیم❓ 💡چگونه بی دقتی نکنیم و انهارا کاهش دهیم❗️ ♦️کی تست برنیم کی بخوانیم❓ 💡چگونه تست بزنیم برای ادبیات؟چگونه نشاندار کنیم تستهارا⁉️ ♦️ چگونه نکته برداری کنیم برای ادبیات《روش خاص》ایا خلاصه برداری کنیم❓ 👇رسیدن به جواب تمام این سوالات با #سه وویس زیر👇
تعداد بازدید:15,781تاریخ:1396/04/19 10 : 21 : 04
❎برنامه‌ی راهبردی تابستان بر اساس منطق اولویت‌ها تدوین شده است. این برنامه دو محور نگاه به گذشته و آینده دارد که اولویت با تسلط بر درس‌های سال قبل است. در بخش نگاه به آینده دانش‌آموز مختار به انتخاب درس‌هایی از سال آینده برای پیش‌خوانی است. ارزیابی در محور نگاه به گذشته آزاد و اختیاری است ولی در بخش نگاه به گذشته ضروری و واجب است. ❎اکنون نحوه‌ی پیشروی مباحث را در دو محور نگاه به گذشته و آینده بررسی می‌کنیم: ✅نگاه به گذشته (اجباری): مباحث درس‌های سال گذشته به پنج بخش تقسیم شده است. دانش‌آموز در هر آزمون بر اساس برنامه‌ی راهبردی یک‌پنجم از درس‌های سال قبل را آزمون می‌دهد. از آن‌جا که دانش‌آموز این مطالب را قبلاً خوانده است آزمون‌ها به صورت مستقل پیشروی دارد. ✅نگاه به آینده (اختیاری): دانش‌آموز باید در صورت تمایل به پیش‌خوانی سال آینده به کمک پشتیبان خود انتخاب واحد انجام دهد. تعداد درس‌ها برای انتخاب واحد برحسب پایه و مقطع متغیر است. مثلاً دانش‌آموزان سال اول دبیرستان فقط مجاز به انتخاب واحد یک درس هستند ولی دانش‌آموزان سال دوم می‌توانند دست‌کم دو درس را انتخاب کنند. ❎در نگاه به آینده نیم‌سال اول سال آینده به صورت یک‌پنجم تقسیم شده است. در هر آزمون مباحث آزمون‌های قبلی پوشش داده می‌شوند. در آزمون‌های پوششی دانش‌آموز در صورت غیبت، فرصت جبران مباحث آزمون ازدست‌رفته را دارد. ❎دانش‌آموزان کانونی در تابستان از فرصت‌های خود نهایت استفاده را می‌کنند و با برنامه‌ی کانون آرامش و تسلط را کسب می‌کنند.
تعداد بازدید:16,101تاریخ:1396/04/19 00 : 55 : 17
🔵پرسش ❓❓❓ آیا با توجه به کتاب درسی می توان گفت تمام حشرات دارای چینه دان و سنگدان هستند؟ 🔴پاسخ 🔰 🔰 🔰 خیر! حتی در سطح کتاب درسی نیز نمی توان چنین گفت. در واقع : ا- اکثر جانوران را گروه حشرات تشکیل می دهند 2- مطابق کتاب درسی، برخی جانوران دارای چینه دان و سنگدان هستند 3- پس باید گفت برخی حشرات دارای چینه دان و سنگدان هستند نه تمام آن ها✅
تعداد بازدید:107,952تاریخ:1396/04/19 00 : 55 : 05

توضیحات: ❌هر شب یک نکته
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,851تاریخ:1396/04/19 00 : 11 : 58
⭕️♦️♦️♦️درس شیمی 🔺درس شیمی  از درس‌هایی است که اگر چه در گروه درس‌های اختصاصی قرار دارد اما می‌توان گفت به نوعی مطالب آن ترکیبی از مطالب خواندنی و مفهومی است. در این مقاله می‌خواهیم کمی در مورد قسمت خواندنی این درس صحبت کنیم. 🔺همیشه این توصیه را به دانش‌آموزانم می‌کنم که در این درس اگر کتابتان را خوب و برای هر آزمون 3 تا 4 بار مطالعه کنید مطمئناً درصد بالای 50 کسب خواهید کرد، البته منظورم مبحثی همچون استوکیومتری نیست؛ زیرا این طور مباحث نیازمند حل تمرین زیاد هستند. 🔺اما چگونه می‌توانیم برای هر آزمون 3 بار یک مبحث را مطالعه کنیم و در آزمون موفق شویم؟ 🔺باید دیدگاه خود را نسبت به آزمون‌ها عوض کنید و این بدان معناست که فکر کنید جمعه‌ی هفته‌ی اول، آزمون دارید. 🔺بار اولی که شروع به مطالعه می‌کنید با این دید بخوانید که قرار است چند روز دیگر از آن مبحث آزمون دهید و حواستان باید کاملاً جمع باشد. 🔺برای بار دوم که مطالعه می‌کنید فرق اساسی را در درس شیمی با درس‌هایی مثل ادبیات متوجه خواهید شد. یک مثال ساده در ادبیات: نام پدر رستم، زال است. این مطلب را اگر 100 بار هم بخوانید موضوع عوض نخواهد شد و نام پدر رستم همان زال است؛ اما در شیمی اگر یک مطلب را برای بار اول مطالعه کنید برای بار دوم شاید برای‌تان اتفاق افتاده باشد که با مطالعه‌ی همان مطلب یک برداشت جدید از آن خواهید داشت. این‌جاست که درس شیمی خود را از درس‌های عمومی جدا می‌کند و این یعنی شما برای فهمیدن کامل یک مطلب باید تعداد دفعات مطالعه‌تان را افزایش دهید. 🔺بار سوم که مطلبی را در درس شیمی مطالعه می‌کنید، اگر خوب فهمیده باشید باید خلاصه‌نویسی را آغاز کنید و حاشیه‌ی کتاب شیمی‌تان پر از نکاتی باشد که برداشت‌های خودتان از مطالب آن صفحات است. نویسنده :حمید مشیدی
تعداد بازدید:19,470تاریخ:1396/04/18 21 : 59 : 47
توضیحات: 🗝کلید اولیه کنکور تجربی 96👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,331تاریخ:1396/04/18 20 : 20 : 31
توضیحات: شباهت زیاد سوالات ریاضی تجربی به کنکورهای گذشته👆👆👆 🔸كنكوري های 97 به شباهت زیاد سوالات ریاضی تجربی96 به کنکورهای سالهای گذشته توجه کنید. 📘مناسب ترین کتاب کمک درسی برای درس ریاضی شما، کتاب آبیست.
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,932تاریخ:1396/04/18 16 : 32 : 26
توضیحات: ⚪️⚪️⚪️سوال ریاضی خارج کشور 96
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,070تاریخ:1396/04/18 16 : 29 : 41
توضیحات: 🔵🔵🔵سوالات تجربی خارج کشور 96
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,029تاریخ:1396/04/18 16 : 28 : 08
توضیحات: 🔴🔴🔴سوالات عمومی خارج از کشور 96
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,590تاریخ:1396/04/18 12 : 24 : 00

http://www.kanoon.ir/Article/171053 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/171053
تعداد بازدید:17,285تاریخ:1396/04/18 10 : 21 : 59

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,213تاریخ:1396/04/18 10 : 20 : 56
⭕️ برنامه ریزی درست برای تابستان 🔅بياييم از کنکور امسال چند نکته را فرابگيريم درس اول اين که اگر ما در طول سال با برنامه ريزي پيش برويم مي توانيم بدون اين که به  عجله و حول شدن بيافتيم و يا کارهاي عجيب غريب کنيم يا ساعات مطالعه مان را خيلي بالا ببريم مي توانيم با آرامش درس بخوانيم از همين آغاز تابستان براي کنکور سال آينده برنامه ريزي مي کنند و دفتر برنامه ريزي را پر مي کنند اين دفتر کمک مي کند ساعات مطالعه خود را کنترل و افزايش دهند. 🔅نکته بعد اين است که دانش آموزاني که سال قبل کنکور دادند ملاحظه کردند که دوستاني که نت برداري کرده بودند و دفتر برنامه ريزي و خودآموزي خوبي را پر کرده بودند در روزهاي آخر قبل از کنکور توانسته بودند به دوره سريع مطالب بپردازند. 🍀پس از همين امروز دانش آموزان بايد کلاسور ارزيابي و دفتر برنامه ريزي خود را پر کنند و آن ها را جزو منابع خيلي مهم بگذارند چرا که در ايام کنکور اين مطالب بهترين مرجع براي استفاده است. 🔅اما در روزهاي تابستان ما در 23 تير، 6 مرداد، 20 مرداد، 3 شهريور، 17 و 24 شهريور و  آزمون 7 مهر که جزو آزمون هاي تابستان به حساب مي آيد. 🔅23 تير يک آزمون ويژه است براي مرور سال قبل دانش آموز و بودجه بندي اش کل مطالب سال گذشته را در بر مي گيرد. 🔅 آزمون هاي تابستان کانون با دو نگاه انجام مي شود نگاه اول، نگاه به گذشته است که دانش آموز مطالعه کرده و در قسمت نگاه به آينده که براي دانش آموزان اجباري است پيشروي به صورت يک­چهار، يک چهارم است يعني دانش آموز از 6 مرداد در هر آزمون يک چهارم از هر درسش را امتحان مي دهد چون مطالب را سال قبل خوانده و در خاطرش هست هيچ آزموني، آزمون سال قبل را در برنمي گيرد چون پيشروي در مطالب سال قبل تندتر است چون بچه ها اين مطالب را خوانده اند فقط در آزمون 24 شهريور پيش روي جديد در بخش نگاه به گذشته نداريم همه مطالبي که در طول تابستان بچه ها خوانده اند را دوباره کامل دوره مي کنيم بودجه بندي در آزمون 24 شهريور مطالب 17 شهريور است. 🔅اما بخش دوم آزمون هاي تابستاني کانون بخش نگاه به آينده است  يکسري از دانش آموزها مي گويند که ما اين درس ها را بلد نيستيم و نمي توانيم کار کنيم ما به اين دوستان توصيه مي کنيم به جاي درس هاي سال آينده که مثلاً به سال چهارم هستند مي توانند درس هاي سال دوم را مطالعه کنند. 🔅مي توانند دو درس از سال چهارم يا دو درس از سال دوم را انتخاب کنند بهتر است که اين دو درس از درس هاي اصلي باشد. 🔅بخش نگاه به گذشته هر آزموني، آزمون سال قبل را پوشش مي دهد و در کنار بودجه بندي زمان خود، درس هاي آزمون قبل را هم دانش آموز بايد آماده کرده باشد. و در بخش نگاه به آينده فرمت به اين صورت است که يک دهم از مباحث نيم سال اول را از دانش آموزان مي پرسند و هر آزمون، آزمون قبل را پوشش مي دهد. با اين شکل دانش آموزان درس هاي سال گذشته خود را دوره مي کنند و در بخش نگاه به آينده درس هاي سال آينده شان را پيش خواني کنند.
تعداد بازدید:18,195تاریخ:1396/04/18 00 : 53 : 47

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,982تاریخ:1396/04/18 00 : 53 : 19
عملکرد پریون بیماری زا که پریون های طبیعی را نیز تغییر شکل می دهد.👇
تعداد بازدید:107,952تاریخ:1396/04/18 00 : 52 : 58

توضیحات: ❌هر شب یک نکته
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,132تاریخ:1396/04/17 23 : 32 : 14
توضیحات: 🔵آزمون جامع زیست‌شناسی دو ✔️برای آمادگی در آزمون 23 تیر ⬆️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,827تاریخ:1396/04/17 23 : 24 : 05
توضیحات: 🔴آزمون جامع زیست شناسی دو ✔️برای آمادگی در آزمون 23 تیر 🔅سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,435تاریخ:1396/04/17 21 : 17 : 29
🌞اگر تابستان امسال تلاش کنید، بدون شک تابستان سال آینده نتیجه‌ی زحمات خود را می‌بینید و به همه‌ی آرزوهای کودکی خود (می‌خواهم پزشک، مهندس و... شوم!) پایان می‌دهید؛ اما به شرط آن‌که از امروز برای تابستان امسال برنامه‌ریزی داشته باشید و از کنار آن به سادگی نگذرید که دیگر قابل جبران نخواهد بود. 🌞 درس‌هایی که برای شما دشوار است،از همین امروز در برنامه‌ی درسی خود قرار دهید و برنامه‌ای برای تقویت آن‌ها داشته باشید. 🌞تابستان امسال بهترین فرصت برای سبقت گرفتن از دوستان و رقیبان شماست. همین تابستان سر فرصت پایه‌ی خود را دوباره مرور و قوی کنید. 🌞 سعی کنید ابتدا روی درس‌های قوی (رنگ آبی در جدول چندتا از 10 تا) کمی تأمل کنید تا با تجزیه و تحلیل و روش منطقی، راهکارهایی را که قابل تعمیم به درس‌های دیگر هستند به دست آورید و درس‌های ضعیف (رنگ زرد و قرمز) را پله پله ارتقا دهید. 🌞 به یاد داشته باشید این درس‌ها الان به اندازه‌ی یک سنگریزه هستند و به راحتی قابل جابه‌جایی‌اند. نگذارید سال آینده قله‌هایی شوند که برای فتح آن‌ها نیاز به تلاش‌های طاقت‌فرسا دارید و توان شما را در پیمودن مسیر موفقیت‌تان می‌گیرند. 🌞برای سال آینده همین امروز برنامه‌ریزی کنید و تابستان امسال را دریابید. زمان منتظر ما نمی‌ماند و به سرعت پیش می‌رود. 🌞برنامه‌ریزی چیزی نیست جز آوردن زمان آینده به زمان حال تا بتوانیم در زمان حال برای آینده‌ی خود کاری انجام دهیم.
تعداد بازدید:16,990تاریخ:1396/04/17 21 : 09 : 32

توضیحات: ⭕️تابستان امسال را دریابید
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,599تاریخ:1396/04/17 19 : 39 : 01
♦️برنامه‌ی آزمون‌های تابستان، یک استراتژی آموزشی با منطق بسیار قوی است. در اولین آزمون تابستان با یک آزمون جمع‌بندی روبه‌رو هستید. شما در این آزمون تمام مطالب سال گذشته‌ی خود را آزمون می‌دهید. ♦️برای شروع، کافی است تمام مباحث سال گذشته‌ی خود را ارزیابی کنید. برای ارزیابی وضعیت هر درس از جدول جمع‌بندی هدف‌گذاری و نمرات درس‌ها در امتحانات پایان سال استفاده کنید. با این دو ابزار وضعیت تمام درس‌های خود را بررسی کرده و رنگ کنید. به مباحثی که خیلی خوب بلد هستید رنگ آبی و مباحثی که خوب بلد هستید رنگ سبز و به مباحثی که در آن وضعیت متوسط دارید زرد و مباحثی که اصلاً بلد نیستید قرمز بدهید. ♦️ابتدا در تمام درس‌ها برای مباحثی که آبی هستند برنامه‌ریزی کنید تا نقاط قوت پایدار شما حفظ شود؛ سپس مباحثی که سبز هستند بخوانید تا آن‌ها را هم به نقاط قوت پایدار تبدیل کنید. سپس به سراغ مباحثی که زرد هستند بروید و آن‌ها را تبدیل به نقاط قوت کنید و بعد روی مباحث قرمز وقت بگذارید. ♦️ویژگی نوابغ اولویت‌بندی کارهاست. برنامه‌ریزی‌تان به خلاقیت شما بستگی دارد. این یعنی بازی خلاقانه در زمین استراتژی. ♦️در اولین آزمون می‌توانید نسبت به خودتان بیش‌ترین پیشرفت را داشته باشید؛ چون تمام مباحث را بارها و بارها خوانده‌اید و امتحان داده‌اید و فرصت کافی در اختیار دارید. پس زمان را از دست ندهید و زودتر برنامه‌ریزی را شروع کنید.
تعداد بازدید:16,994تاریخ:1396/04/17 19 : 37 : 55

توضیحات: ⭕️اولین آزمون تابستان، سکوی پرتاب
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,445تاریخ:1396/04/17 18 : 12 : 28
توضیحات: ⭕️برنامه راهبردی درسهای اختصاصی تابستان 97
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,597تاریخ:1396/04/17 18 : 06 : 47

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,809تاریخ:1396/04/17 09 : 20 : 35
توضیحات: ⭕️تحلیل چالشی ترین سوال های زیست‌شناسی کنکور 96
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,807تاریخ:1396/04/16 23 : 09 : 28
توضیحات: ❎مهرداد محبی 🔅تحلیل کنکور تجربی 96 درس زیست‌شناسی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,808تاریخ:1396/04/16 22 : 14 : 56
توضیحات: ✳️منصور کهندل 🔸تحلیل کنکور تجربی 96 درس زیست‌شناسی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,766تاریخ:1396/04/16 21 : 05 : 33
توضیحات: ❎سالار هوشیار 🔺پاسخ تشریحی درس زیست‌شناسی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,099تاریخ:1396/04/16 20 : 31 : 07
توضیحات: ✳️اميرحسين معروفی 🔹تحلیل سوالات دام دار 🔹درس شیمی، کنکور 96
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,175تاریخ:1396/04/16 19 : 42 : 53
توضیحات: ❎سميرا نجف پور پاسخ تشریحی درس زمین شناسی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,922تاریخ:1396/04/16 19 : 30 : 20

http://www.kanoon.ir/Article/170705
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/170705
تعداد بازدید:90,009تاریخ:1396/04/16 18 : 08 : 27

📘پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی 96 در لینک زیر : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/170697
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/170697
تعداد بازدید:21,576تاریخ:1396/04/16 17 : 57 : 33
توضیحات: ❎حسین اسفینی پاسخ تشریحی ریاضی تجربی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,255تاریخ:1396/04/16 17 : 54 : 56
توضیحات: ❎حامد رواز پاسخ تشریحی شیمی رشته تجربی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:90,078تاریخ:1396/04/16 17 : 45 : 14
🔴🔴🔴 کلید های پیشنهادی کنکور تجربی 96 از نگاه دبیران و رتبه های برتر در لینک زیر : ✅ http://www.kanoon.ir/Public/Konkur96?gc=3
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:20,325تاریخ:1396/04/16 16 : 40 : 10
توضیحات: ✅آرين فلاح اسدی تحلیل کنکور تجربی درس زمین‌شناسی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,930تاریخ:1396/04/16 16 : 10 : 59

http://www.kanoon.ir/Article/170680 روی لینک بالا کلیک کنید 👆 ⭕️نظرات دبیران در مورد کنکور تجربی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/170680
تعداد بازدید:21,554تاریخ:1396/04/16 14 : 43 : 43
توضیحات: ✳️مسعود جعفری تحلیل کنکور تجربی درس شیمی
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:21,536تاریخ:1396/04/16 14 : 35 : 32
توضیحات: ❎امیر محمودی انزابی تحلیل کنکور تجربی درس فیزیک
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,524تاریخ:1396/04/16 14 : 34 : 33
توضیحات: اختصاصی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,554تاریخ:1396/04/16 14 : 31 : 38
توضیحات: عمومی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,210تاریخ:1396/04/16 14 : 30 : 46
⭕️⭕️⭕️دفترچه عمومی و اختصاصی کنکور تجربی 96👇
تعداد بازدید:21,219تاریخ:1396/04/16 13 : 45 : 03
http://www.kanoon.ir/Public/Konkur96?gc=3 🔺روی لینک بالا کلیک کنید 👆 ⭕️مشاهده سطح دشواری کنکور تجربی از نگاه دانش آموزان
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:36,996تاریخ:1396/04/16 12 : 19 : 05
⭕️ امروز لحظه به لحظه با سایت کانون kanoon.ir همراه باشید. ✅1- سطح دشواری کنکور 96 :بلافاصله پس از اتمام زمان هر کنکور در روزهای پنجشنبه و جمعه ، به سایت کانون مراجعه کنید و نظرخود را درباره سطح دشواری کنکور اعلام کنید و با دوستانتان در این زمینه گفتگو کنید . گزارش (سطح دشواری کنکور 95) را اینجا مشاهده کنید ✅2-مشاهده کلید پیشنهادی کنکور 96 : پس از انتشار سوالات توسط سایت رسمی سازمان سنجش ، دبیران و رتبه های برتر (ثبت نام برای ارسال کلید) دو ساعت فرصت خواهند داشت تا کلید پیشنهادی خود را ارسال کنند . پس از این زمان می توانید کلید ها در صفحه هر درس مشاهده کنید و درصد های خود را در صفحه شخصی اعلام کنید . کلید های کنکور 95 را اینجا مشاهده کنید. ✅3-تحلیل و بررسی سوالات چالشی کنکور 96 :پس از انتشار سوالات ، دبیران برتر درس های مختلف یا سوالات خاص و چالشی را تحلیل خواهند کرد که بلافاصله در سایت قابل مشاهده خواهد بود . نمونه تحلیل های کنکور 95 را اینجا مشاهده کنید. ✅4-رویکردهای جدید کنکور 96 : پس از انتشار سوالات ، در مطالبی جداگانه با رویکردهای جدید در کنکور 96 آشنا خواهید شد.  ✅5-پاسخ تشریحی کنکور 96 : در صفحه هر درس می توانید پاسخ های تشریحی ارسالی دبیران و رتبه های برتر  را مشاهده کنید. 
تعداد بازدید:23,365تاریخ:1396/04/15 22 : 24 : 15

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:77,956تاریخ:1396/04/15 21 : 59 : 53

📙امیرحسین برادران: تحلیلی بر درس فیزیک کنکور ریاضی 96 در لینک زیر : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/170626
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/170626
تعداد بازدید:20,036تاریخ:1396/04/15 21 : 41 : 24
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی شیمی 🔹سعید دلاوری👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,626تاریخ:1396/04/15 21 : 12 : 19
❎حسین سلیمی ازمون امروز در درس شیمی ساده تر از کنکور 95 بود. شیمی دوم: سئالات ساده: 201-202-203-204-205-206-208-209-212-214 سوالات متوسظ:207-210-211-213 شمارشی: 2 سوال فصل اول و دوم: 6 سوال فصل سوم : 1 سوال فصل چهارم : 3 سوال فصل پنجم : 4 سوال شیمی سوم : سوالات ساده : 218-219-223- سوالات متوسط : 215-216-217-220-221-222- شمارشی : 1 سوال فصل اول : 1 سوال فصل دوم : 3 سوال فصل سوم : 4 سوال ترکیب فصل اول و دوم : 1 سوال شیمی پیش : سوالات ساده : 224-226-228-231-234 سوالات متوسط: 225-227-230-232-235 سوالات دشوار : 229-233 شمارشی :2 سوال فصل اول : 2 سوال فصل دوم : 3 سوال فصل سوم : 4 سوال فصل چهارم : 3 سوال کل آزمون : سوالات ساده : 18 سوال سوالات متوسط : 15 سوال سوالات دشوار: 2 سوال سوالات شمارشی : 5 مسئله :14 سوال به نظر میرسد طراح سوالات توجه ویژه ای به شیمی آلی و اسید و باز داشته است ، تعداد سوالات شمارشی و مسئله نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،هر چند تعداد سوالاتی که بیش از یک عدد مورد سوال قرار میگیرند نیز قابل توجه است. شیمی دوم ساده تر از انتظار ،شیمی سوم متوسط و در حد انتظار و شیمی پیش متوسط و در حد انتظار بود. در کل شیمی 96 گروه ریاضی ساده تر از کنکور 95 و بیشتر با رویکرد توجه به متن کتاب طراحی شده است .
تعداد بازدید:29,465تاریخ:1396/04/15 21 : 11 : 32
⭕️رویکردهای جدید کنکور امسال در درس شیمی رشته ریاضی 👇
تعداد بازدید:18,504تاریخ:1396/04/15 20 : 56 : 10

http://www.kanoon.ir/Article/170622 روی لینک بالا کلیک کنید 👆 ⭕️پاسخ تشریحی فیزیک رشته ریاضی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/170622
تعداد بازدید:17,896تاریخ:1396/04/15 20 : 35 : 15

http://www.kanoon.ir/Article/170601 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/170601
تعداد بازدید:18,849تاریخ:1396/04/15 19 : 41 : 30
توضیحات: ⭕️سوال های دام دار شیمی رشته ریاضی 👆👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,886تاریخ:1396/04/15 19 : 38 : 06
🔴🔴🔴پاسخ و تحلیل سوالات چالشی شیمی رشته ریاضی
تعداد بازدید:13,100تاریخ:1396/04/15 18 : 51 : 45
توضیحات: تحلیل سوالات ادبیات #کنکور96 توسط دکتر حسن نورانی @rahpooyanir
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:13,950تاریخ:1396/04/15 18 : 51 : 29

توضیحات: تحلیل سوالات عربی رشته ریاضی #کنکور96 توسط استاد عمار تاج‌بخش @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:35,645تاریخ:1396/04/15 18 : 51 : 17

توضیحات: تحلیل سوالات فیزیک #کنکور96 توسط استاد نیما نوروزی @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:59,955تاریخ:1396/04/15 18 : 18 : 25
توضیحات:
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:21,235تاریخ:1396/04/15 18 : 18 : 16
🔶توصيه مسعود جعفري به داوطبان رشته تجربي 👇👇👇👇
تعداد بازدید:18,807تاریخ:1396/04/15 18 : 06 : 37
⭕️رویکردهای جدید کنکور امسال در درس فیزیک رشته ریاضی 👇 ❎اسماعیل امارم برای دانش آموزان ریاضی کنکور امسال در درس فیزیک سوالات متوسط طراحی شده بود و به جز چند سوال که راه حل ریاضی خاصی رو طلب می کرد بقیه سوالات را می توان با کمک حفظ فرمول و عدد گذاری و تبدیل واحد به جواب رسید . و به جرات می تونم بگم دانش اموزانی که کنکورهای سال های قبل را مورد بررسی قرار داده بودند می توانستند به سوالات این کنکور در این درس به راحتی پاسخ دهند . سوالات حرکت شناسی و دینامیک مثل همیشه متوسط و در این بین سوالات 159 و 162و 164با حفظ فرمول و عدد گذاری می توان به آن پاسخ داد. سوالات نور شناسی به جز سوال 165 که از هندسه و ترسیم باید استفاده نمود می توان به بقیه سوالات بر اساس روابط پاسخ داد. در فصل شناخت مواد سوال چگالی بسیار ساده مطرح شده ولی سوال تغییر ابعاد ، جز سوالات سخت این مجموعه قرار می گیرد . و مطلب جالب اینکه در قسمت گرما با 3 سوال مربوط به قانون گازها طراح سوال همه ما رو شگفت زده کرد ، که فقط سوال 173 که ترکیب فشار و قانون گازها بود می توانست کمی زمان بر باشد . ترمودینامیک ساده که هر دو سوال آن با کمک حفظ فرمول قابل پاسخ دهی بود. سوالات 175 و 176 و شگفتی دوم هر سال از فصل دوم سال سوم ، الکتریسته و خازن ، 2 سوال مطرح می شد که طراح سوال امسال تصمیم گرفته این تعداد رو به 4 تا سوال برسونه ، که تقریبا همه سوالات 177، 178 ، 179 و 180 با کمک روابط قابل محاسبه می باشند و بیشترین زمان مربوط به سوال 178 می باشد . الکتریسته جاری با 3 تا سوال در حد متوسط مطرح شده و طراح با بر هم زدن شکل مدار ، قانون کیرشهف رو به زیبایی تو سوال 181 مطرح کرده است . 182 محاسباتی و 183 تنها سوال مفهومی در این قسمت می باشد . مغناطیس و القا مغناطیسی دروس محبوب و ساده در این آزمون نیز به صورت سوالهای روان و ساده و با محاسبات کم خودشون را نمایش می دهند و طراح سوال برای عدم تکرار سوالات رو کمی مفهومی تر بیان کرده است . مانند سوال 184 و 185 و برای اولین بار در کنکورهای اخیر سوال مربوط به مبدل مطرح شده که حرف زیادی برای گفتن ندارد . حرکت نوسانی تکرار سوالات سال های قبل ولی با رویکرد ساده سازی است ولی از بین اینها سوال 190 دانش آموز را به چالش واحدها می کشه که سوال جالبی است . موج ... هیچی امسال برای عرضه نداره ... ساده بدون حاشیه ... صوت ، امواج الکترو مغنطیس ، فیزیک اتمی و فیزیک هسته ای فقط می توان با کمک عدد گذاری و حفظ رابطه پاسخ داد .
تعداد بازدید:18,531تاریخ:1396/04/15 17 : 37 : 56
⭕️کلید درس های عمومی رشته ریاضی👇 http://www.kanoon.ir/Public/Konkur96?gc=1&gid=292 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:17,595تاریخ:1396/04/15 17 : 36 : 06
⭕️کلید درس شیمی رشته ریاضی 👇 http://www.kanoon.ir/Public/Konkur96?gc=1&gid=3 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:17,898تاریخ:1396/04/15 16 : 47 : 02
http://www.kanoon.ir/Article/170459 روی لینک بالا کلیک کنید 👆 ⭕️در کنکور 96 کدام درس‌ها آسان‌تر و کدام دشوارتر از پارسال بود ؟
تعداد بازدید:19,729تاریخ:1396/04/15 16 : 23 : 38
🔴رویکردهای جدید کنکور امسال در درس فیزیک 👇👇👇 ❎بهادر کامران سطح کلی سوالات متوسط و در حد انتظار بود . چند نکته قابل توجه در مورد سوالات ؛ اولا ؛ مثال حل شده ی خازن صفحه ۷۶ رشته ریاضی عینا سوال ۱۷۹ فیزیک امروز بود . دوما ؛ برای چندمین بار بحث چگالی و تکانه در غالب ترکیب با بقیه مباحث مورد پرسش قرار گرفت سوما ؛ حجم قابل توجهی از سوالات ؛ مشابه کنکور سه سال اخیر بوده چهارما ؛ بحث ماهواره برای پنجمین بار متوالی در کنکور ‌مورد پرسش قرار گرفت و این نشان از کرایش زیاد طراحان به این مبحث داره پنجم ؛ بحث مبدل ها که به تازگی به کتاب افزوده شده سوال آخر ازمون امروز بود پیش بینی میشه بزای ازمون فردا مبدل مورد پرسش باشه
تعداد بازدید:80,980تاریخ:1396/04/15 16 : 19 : 37

📘 حامد هوشیاران : تحلیل درس ادبیات کنکور ریاضی 96 در لینک زیر : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/170583
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/170583
تعداد بازدید:19,744تاریخ:1396/04/15 15 : 44 : 29
❎امیر قاسمی در سوالات کنکور 96 رشته ریاضی برخی فصل ها با ترکیب سوالات مواجه بودند و برخی از فصل ها با تغییر در بودجه بندی مواجه بودند به عنوان مثال: سوالات فصل 1و2 شیمی دوم دبیرستان که مجموعا 5 سوال را به خود اختصاص می دادند امسال 6 سوال را شامل می شدند. سوالات فصل 5 با یک سوال افزایش به عدد 4 رسیدند. اما در شیمی سوم در فصل استوکیومتری 1 سوال مستقیم داشتیم و 3 سوال دیگر با فصل هایی مثل ترمودینامیک ( 1 سوال) و الکتروشیمی(2 سوال) ترکیب شده بودند که البته این 3 سوال ترکیبی بیشتر بر مبنای محاسبات و روابط استوکیومتری بودند تا فصل های ترمودینامیک و الکتروشیمی . در شیمی پیش دانشگاهی فصل 1 و 2 طبق روال هر سال تعداد سوالات مجموعا 4 تا بود و برای اولین بار از بخش شیمی و زندگی سوالی در غالب مسئله طرح شده بود ، اما در فصل 3 ، با یک سوال افزایش و طرح هر چهار سوال در غالب مسئله تا حدی غافلگیر کننده بود؛ البته یکی از سوالات به نوعی با یکی از واکنش های شیمی و زندگی در فصل 1 در ارتباط است. در فصل 4(الکتروشیمی) هم دو سوال از 3 سوال کاملا مبتنی بر استوکیومتری بود. در کل سطح سوالات شیمی کنکور ریاضی 96 ساده تر از سال های 94-95 بود. 14 مسیله مطرح شده بود که نسبت به سال های گذشته با کاهش 3-4 سوالی مواجه است. سوالات ایدۀ نو: 216-217-225-229-233-235
تعداد بازدید:29,465تاریخ:1396/04/15 15 : 43 : 20
⭕️رویکردهای جدید کنکور امسال در درس شیمی رشته ریاضی 👇
تعداد بازدید:81,002تاریخ:1396/04/15 15 : 40 : 01

📕سید محمدعلی مرتضوی: تحلیل عربی رشته‌ی ریاضی + توصیه برای تجربی ها در لینک زیر : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/170582
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/170582
تعداد بازدید:79,934تاریخ:1396/04/15 15 : 39 : 57

📗 امیر محمودی انزابی: تحلیل درس فیزیک کنکور ریاضی 96 در لینک زیر مشاهده کنید : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/170579
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/170579
تعداد بازدید:19,131تاریخ:1396/04/15 15 : 39 : 02
❎مسعود روستایی سوالات خیلی از سال ۹۴ و ۹۵ استاندارد تر و نرمال تر طرح شده بود🙏🙏😳 سوالات شیمی آلی بیشتر شده بود و به دلیل ترکیبی بودن و حضور این مبحث در چند فصل مختلف بود 😌 سوالات مسایل به نسبت خوب و قابل حل بود و سوالات سطح آسان بیشتر از قبل مورد سوال واقع شده بود تعداد سوالات شمارشی کمتر بود حدود ۴،۵ سوال
تعداد بازدید:20,658تاریخ:1396/04/15 15 : 12 : 39
❎علی نوری زاده به نظر اینجانب سوالات امسال به میزان قابل توجهی اسون بود . و مواردی که مشهود است عبارتند از. ۱)سوالات شمارشی خیلی کمتر از سال قبل است فقط ۴ تست. ۲)بودجه بندی کتابها مثل سال قبل نیست ۱۴ سوال ازشیمی ۲ که تقریبا همه اسون هستند شیمی سوم ۸تست و در نهایت فقط یک تست از استوکیومتری و۳ تست از ترمو(تست ۲۱۸ با اینکه وسط سوالات سومه اما مربوط به سینتیک است)که عجیب است شیمی پیش۳ تست از سینتیک و ۴ تست از اسید و باز که تا حدودی با بعضی از ازمون های قبلی مطابقت داشت. ۳)سوالات ترکیبی از فصول مختلف کتاب داده نشده است . ۴)تعداد مسائل ۱۲ مورد یعنی حدود ۳۴ درصد که نسبت به سال ۹۵ کمتر شده . ۵)تستهای نموداری ۲ مورد بود و نسبت به سال قبل اسونتر در کل به نظرم دانش اموزان اماده باید در زمان مورد نظر باید ۸۰ درصد زده اند و امسال تعداد ۱۰۰ درصدی ها زیاد خواهد بود. ان شاا..
تعداد بازدید:20,341تاریخ:1396/04/15 15 : 06 : 58
❎شهرام شاه پرویزی 1)کاهش تست های شمارشی به ۵ تست 2 )توجه ویژه به مبحث شیمی آلی وطرح ۵ سوال مستقیم از آن و یک سوال ادغامی با فصل کووالانسی 3)طرح یک تست از شیمی و زندگی فصل سینتیک و شبیه به پرسش کتاب درسی 4)برای اولین بار طرح۲ پرسش از مسایل پی اچ و ppm 5)ادغام استوکیومتری و الکتروشیمی همچون سال قبل و قابل انتظار
تعداد بازدید:29,465تاریخ:1396/04/15 15 : 06 : 16
⭕️رویکردهای جدید کنکور امسال در درس شیمی رشته ریاضی 👇
تعداد بازدید:24,621تاریخ:1396/04/15 15 : 00 : 19
توضیحات: اختصاصی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,555تاریخ:1396/04/15 14 : 55 : 03
توضیحات: عمومی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,941تاریخ:1396/04/15 14 : 41 : 00
⭕️ دفترچۀ سوالات عمومی و اختصاصی ⬅️گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
تعداد بازدید:21,250تاریخ:1396/04/15 13 : 27 : 39
⭕️مشاهده سطح دشواری کنکور ریاضی از نگاه دانش آموزان http://www.kanoon.ir/Public/Konkur96?gc=1 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:36,996تاریخ:1396/04/15 11 : 38 : 02
⭕️ امروز لحظه به لحظه با سایت کانون kanoon.ir همراه باشید. ✅1- سطح دشواری کنکور 96 :بلافاصله پس از اتمام زمان هر کنکور در روزهای پنجشنبه و جمعه ، به سایت کانون مراجعه کنید و نظرخود را درباره سطح دشواری کنکور اعلام کنید و با دوستانتان در این زمینه گفتگو کنید . گزارش (سطح دشواری کنکور 95) را اینجا مشاهده کنید ✅2-مشاهده کلید پیشنهادی کنکور 96 : پس از انتشار سوالات توسط سایت رسمی سازمان سنجش ، دبیران و رتبه های برتر (ثبت نام برای ارسال کلید) دو ساعت فرصت خواهند داشت تا کلید پیشنهادی خود را ارسال کنند . پس از این زمان می توانید کلید ها در صفحه هر درس مشاهده کنید و درصد های خود را در صفحه شخصی اعلام کنید . کلید های کنکور 95 را اینجا مشاهده کنید. ✅3-تحلیل و بررسی سوالات چالشی کنکور 96 :پس از انتشار سوالات ، دبیران برتر درس های مختلف یا سوالات خاص و چالشی را تحلیل خواهند کرد که بلافاصله در سایت قابل مشاهده خواهد بود . نمونه تحلیل های کنکور 95 را اینجا مشاهده کنید. ✅4-رویکردهای جدید کنکور 96 : پس از انتشار سوالات ، در مطالبی جداگانه با رویکردهای جدید در کنکور 96 آشنا خواهید شد.  ✅5-پاسخ تشریحی کنکور 96 : در صفحه هر درس می توانید پاسخ های تشریحی ارسالی دبیران و رتبه های برتر  را مشاهده کنید. 
تعداد بازدید:20,619تاریخ:1396/04/15 11 : 17 : 11
⭕️ظرفیت پذیرش کنکور ۹۶ اعلام شد 🔹 جوان‌ترین و مسن‌ترین داوطلب کنکور مشخص شد ریییس سازمان سنجش:👇👇👇 ✔️بیش از ۷۴۰ هزار داوطلب در کنکور ۹۶ پذیرفته خواهند شد. ✔️مسن ترین داوطلب آزمون امسال داوطلبی متولد ۱۳۱۰ از گلپایگان با ۸۶ سال در گروه آزمایشی علوم انسانی و جوان ترین داوطلب نیز متولد سال ۸۱ و با ۱۵ سال از تهران در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کردند. ✔️سئوالات کنکور امسال در مقایسه با سالهای گذشته آسان‌تر طراحی‌ شده است.
تعداد بازدید:87,170تاریخ:1396/04/15 11 : 12 : 51

توضیحات: 🔴🔴🔴 لحظه به لحظه با کنکور 96 با سایت کانون متن خبر زیر به روز می شود : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/170445
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,217تاریخ:1396/04/15 00 : 02 : 59
توضیحات: 🔸پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,312تاریخ:1396/04/15 00 : 02 : 12
توضیحات: 🔸دهمین آزمون محاسباتي
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:84,531تاریخ:1396/04/15 00 : 00 : 42

توضیحات: ⭕️محاسبات در شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,277تاریخ:1396/04/14 22 : 32 : 40
🔴مهلت دریافت کارت سه گروه آزمایشی آزمون سراسری تمدید شد 🔻داوطلبان گروه آزمایشی هنر تا ساعت ۱۱ صبح فردا 🔺 داوطلبان گروه علوم تجربی تا ساعت ۲۴ فردا پنج‌شنبه 🔻داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی تا ساعت ۱۱ صبح جمعه
تعداد بازدید:18,799تاریخ:1396/04/14 19 : 59 : 18
🔸بادام این ماده کمک بسیار زیادی به کاهش استرس می کند. حاوی ویتامین B2، ویتامین E، روی و منیزیم است که به تولید سروتونین که تعدیل کننده ی اعصاب و از بین برنده ی استرس است کمک می کند. مشاهده شده است که روی نیز تا حدی با بعضی اثرات منفی استرس مقابله می کند. ویتامین E هم جزء آنتی اکسیدان هایی است که رادیکال های آزادی را که منجر به استرس و بیماری های قلبی می شود را از بین میبرد. 🔸گل کلم (کلم بروکلی) کلم بروکلی نیز یکی دیگر از مواد غذایی است که سرشار از ویتامین های B می باشد. همچنین حاوی اسید فولیک است که یکی دیگر از اعضای خانواده ی ویتامین های B می باشد. اسید فولیک به از بین بردن استرس، اضطراب، ترس و حتی افسردگی کمک می کند. می توانید از این ماده ی غذایی در کنار مرغ یا ماهی استفاده کنید. 🔸 شیر شیر علاوه بر ویتامین های B2 و B12، حاوی آنتی اکسیدان هایی است که رادیکال های آزاد ایجاد کننده ی استرس را از بین می برد. برای صبحانه می توانید شیر بنوشید، می توانید گه گاه به آن کمی کاکائو هم اضافه کنید. 🔸طالبی و پنیر طالبی یکی از منابع سرشار از ویتامین C است که بسیار به از بین بردن استرس و فشارهای روحی کمک می کند. در واقع استرس برای ساعت های متمادی میزای ویتامین C را در غده ی آدرنال کاهش می دهد و به همین خاطر بهتر است از مواد غذایی حاوی ویتامین C استفاده شود. پـنـیـر هـم که یکی از منابع خوب ویتامین B2 و B12 است و ترکیب آن با طالبی برای صبحانه یا غذاهای میان وعده ای م یتواند استرستان را کاهش دهد. 🔸 ذغال اخته این میوه های کوچک سرشار از ویتامین C هستند که تقلیل دهنده ی استرس و فشارهای روحی می باشند. علاوه بر این خاصیت، کم کالری هم هستند و باعث اضافه وزن نمی شوند. ذغال اخته همچنین منبع خوبی برای فیبر هم به شمار می رود که از یبوست و دل درد هایی که در زمان استرس ایجاد می شود جلوگیری می کند.
تعداد بازدید:16,069تاریخ:1396/04/14 19 : 58 : 52

توضیحات: ⭕️خوردنیهای کاهش دهنده استرس 👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,765تاریخ:1396/04/14 16 : 44 : 27
توضیحات: 🔹پاسخ
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,472تاریخ:1396/04/14 16 : 43 : 25
توضیحات: 🔹سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,839تاریخ:1396/04/14 16 : 41 : 17
#جمع_بندي 🔹سوال هاي حفظي و شمارشي از شيمي كنكور 👇👇👇👇
تعداد بازدید:103,487تاریخ:1396/04/14 15 : 26 : 43

توضیحات: #شب_قبل_از_کنکور و سر جلسه #کنکور چگونه عمل کنیم؟ از زبان مهندس بابک ندرخانی (مشاور و برنامه ریز تحصیلی ) #مشاوره شماره 15 برای مشاهده سایر فیلم های مشاوره تحصیلی عضو کانال رهپویان شوید @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:15,765تاریخ:1396/04/14 12 : 52 : 04
⭕️چند توصیه برای سر جلسه کنکور 👇 ❌تست‌ها را به دقت بخوانيد و سپس به انتخاب «درست‌ترين» ‌گزينه هر تست بپردازيد. ⛔️دقت کنید تشخیص و انتخاب درست ترین گزینه در درس زیست حیاتی است. 🚫اگر پاسخ سوالي را نمي‌دانستيد، به طور حدسي و تصادفي به انتخاب يکي از چهار گزينه نپردازيد، زيرا در صورت انتخاب پاسخ غلط، نمره منفي برايتان منظور خواهد شد. ♨️ اگر به سوالي پاسخ نداده‌ايد، در پاسخنامه اشتباها در جاي سوال قبلي که به آن پاسخ نداده‌ايد، گزينه‌اي را سياه نکنيد، بلکه کنار شماره سوال در پاسخنامه علامت بگذاريد تا دچار اشتباه نشويد. 🅾وقت لازم براي پاسخ به هر سوالي را در نظر داشته باشيد و سعي کنيد با پاسخ به پرسش‌هاي آسان‌تر در آغاز، زماني را براي پاسخ دادن به پرسش‌هاي دشوار پس‌انداز کنيد و در آخر به حل سوالات دشوارتر بپردازيد. 🚫وقت و انرژی خود را با کلنجار رفتن با سوالات دشوار هدر ندهید. 🔺محاسبات را ذهنی انجام ندهید، بلکه همه مراحل محاسبه را خوانا جلو سوال بنویسید که با برگشت به راه حل متوجه نکات خود شوید.
تعداد بازدید:13,934تاریخ:1396/04/14 12 : 51 : 43

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,248تاریخ:1396/04/14 11 : 40 : 58

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,246تاریخ:1396/04/14 10 : 16 : 39
توضیحات: ❎پیک سنجش دوشنبه 12 تیرماه
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,632تاریخ:1396/04/14 10 : 08 : 01
⭕️پیک سنجش دوشنبه 12 تیرماه 96 💠- توصیه های آخر در واپسین روزها 💠- تست زنی صحیح، شیوه ها و راه ها 💠 - ایجاد فرصت مجدد اعمال سهمیه 5 درصد ایثارگران 💠 - حواستان به خوابتان باشد 💠 - این چند روز به اندازه یک سال اهمیت دارد 💠 - سوابق تحصیلی دوره پیش دانشگاهی داوطلبان فارغ التحصیل سال جاری 👇
تعداد بازدید:76,885تاریخ:1396/04/14 10 : 06 : 28

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,946تاریخ:1396/04/14 00 : 51 : 53
توضیحات: 🔸پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,646تاریخ:1396/04/14 00 : 51 : 02
توضیحات: 🔸نهمين آزمون محاسباتي
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:84,531تاریخ:1396/04/14 00 : 49 : 36

توضیحات: ⭕️محاسبات در شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,469تاریخ:1396/04/13 21 : 16 : 38
⭕️زيست پيش دانشگاهي٢ از فصل ١١ معمولا يك تست طراحي ميشه به صورت دو جاخالي و سعي مي كنند هر چهار شاخه قارچ ها سنجش شود از بخش همزيستي در قارچ ها هنوز تستي تا به حال در كنكور داخل كشور طرح نشده پس دقت ويژه بشه از فصل ١٠ معمولا چهار يا پنج تست طرح ميشه كلاميدوموناس ، كاهوي دريايي، كپك هاي مخاطي و مالاريا معمولا پاي ثابت تست ها هستند يك تست تركيبي شانس دياتوم و مژكداران بيشتر از بقيه است از فصل ٨ سه تست تقريبا ثابت طراحي ميشه مطالب در ارتباط با شكل تيلاكوئيد و انواع فتوسنتز در گياهان و گليكوليز در چندسال اخير زياد تكرار شدند موضوع تخمير هم تركيبي سوْال مياد از فصل هاي ٦و ٧ هم كه موضوعات ساده اي دارند سه تست طرح ميشه از فصل ٩ دو تست طراحي ميشه از موضوع متابوليسم باكتري ها همواره يك تست طراحي ميشه موضوع ويروس ريتم جديد مشابه كنكور هاي ٩٤ و ٩٥ است و تقريبا همان سبك خودتونو آماده كنيد از ويروييدها و پريون ها هم چندسالي است كه تست نيومده به اين موضوعات دقت ويژه داشته باشيد. #كنكور#زيست#آزمون#علي_كرامت#آزمون_سراسري#كنكور٩٦#زيست_شناسي#تجربي#
تعداد بازدید:16,160تاریخ:1396/04/13 19 : 28 : 31
⭕️زيست پيش دانشگاهي ١ موضوعات زير پيشنهاد ميشود: ١- فصل يك بخش تنظيم بيان ژن اپران لك موضوع پرتكراري است ولي از مراحل ترجمه و جهش ها غافل نشويد. ٢- از فصل دو موضوع مراحل مهندسي ژنتيك زياد تست طرح شده ولي كاربرد مهندسي ژنتيك بخصوص توليد واكسن ، ژن درماني و دالي شانس بيشتري براي تست دارند ٣- از فصل ٣ تا به حال از مدل حباب و سوپ بنيادين تست نيومده و همچنين نظريه درون همزيستي نيز شانس بيشتري براي طرح سوْال دارند ٤- از فصل ٤ شواهد تغييرگونه ها شانس بيشتري براي طرح سوْال دارند از بقيه بخش ها تست طراحي شده و شما مي توانيد با تحليل تست هاي كنكور ساير نكات اين فصل را مرور كنيد ٥- از فصل پنج پيش دانشگاهي از بخش مسائل اگر قرار تست طراحي شود يا در ادامه راه كنكور ٩٥ وابسته به جنس با سطح دشواري بالاتر طرح ميشه يا به صورت چنداللي مياد كه بيشتر در كنكور خارج كشور متداول است از بين درون آميزي و ژن خوناسازگار شانس طراحي گياه شبدر بيشتر است از بخش اثر انتخاب طبيعي روي صفات كمي معمولا يك تست در چند سال اخير كنكور متداول بوده از بخش سدهاي گونه زايي موضوع گونه زايي هم ميهني و دگر ميهني توجه ويژه شوند. #كنكور#زيست#آزمون#علي_كرامت#آزمون_سراسري#كنكور٩٦#زيست_شناسي#تجربي#
تعداد بازدید:17,085تاریخ:1396/04/13 15 : 17 : 01
⭕️ كتاب زيست سوم به نكات زير بيشتر اهميت دهيد: ١- تعداد كرموزوم ها و كروماتيدها اووسيت ها و اسپرماتوسيت ها ٢- چرخه جنسي زنان ٣- از هورمون هاي گياهي همواره يك تست در كنكور طرح ميشه ٤- طول عمر گياهان ٥- از فصل ٩ سبك تست هاي كنكور ٩٤ و٩٥ پيشنهاد ميشه ٦- ژنتيك هميشه چهار موضوع سنجشي داره و بررسي تست هاي كنكور ٩٠ تا ٩٥ كفايت ميكنه الف-گروه خوني و بيماري ها ب-دودمانه ج- ژنتيك جانوران به خصوص كنكور ٩٥ خارج د-گامت نويسي و مندلي ٧- از ميتوز و ميوز محاسبه رشته ها و كروموزوم ها ٨- فصل ٧ انواع توليدمثل ٩- هورمون ها كافي تمام گزينه هاي تست هاي كنكور ١٠ سال اخير بررسي شود. ١٠- بخش چشم انسان هرسال تست مياد ١١- از فعاليت ها چشم گاو و تشريح مغز گوسفند فراموش نشود ١٢- حواس در جانوران به خصوص مارماهي و گربه ماهي دقت شود ١٣- پتانسيل آرامش ١٤- مقايسه دستگاه عصبي پيكري و خودمختار ١٥- اختلال در دستگاه ايمني #كنكور#زيست#آزمون#علي_كرامت#آزمون_سراسري#كنكور٩٦#زيست_شناسي#تجربي#
تعداد بازدید:16,767تاریخ:1396/04/13 12 : 26 : 29
⭕️زيست دوم به نكات زير توجه ويژه داشته باشيد و تست هاي پنج سال اخير اين موضوعات را از لحاظ تكنيكي و ساختاري براي روز جمعه به خاطر بسپاريد: ١- مقايسه دستگاه گوارش جانوران ٢- مقايسه دستگاه گردش خون جانوران ٣- دستگاه تنفس پرنده ٤- كار قلب و الكتروكاوديوگرام ٥- نفرون كليه بخصوص تست كنكور٩٥ خارج كشور ٦- ماهيچه اسكلتي و بافت استخواني انسان ٧- حركت درگياهان ٨- مكانيسم جذب مواد در روده ٩- ترتيب انجام مكانيسم هاي عطسه ، سرفه،بلع و استفراغ ١٠- ترابري مواد درگياهان #كنكور#زيست#آزمون#علي_كرامت#آزمون_سراسري#كنكور٩٦#زيست_شناسي#تجربي#
تعداد بازدید:13,640تاریخ:1396/04/13 12 : 24 : 20
❇️دوستان عزيز كنكوري سلام در اين روزهاي باقيمانده پيشنهاد مي شود به این صفحات از کتاب های زیست توجه کنید: 👇👇👇👇
تعداد بازدید:14,245تاریخ:1396/04/13 10 : 58 : 33
🔰🔰تعداد و درصد داوطلبانی که در آزمون سراسری درس زیست شناسی را بالای ۵۰درصد زدند. 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 ✅کنکور۹۲🔹۹۸۹۹نفر🔶 ۲/۲۶درصد ✅کنکور۹۳🔹۸۶۹۹نفر🔶۱/۹۶درصد ✅کنکور۹۴🔹۴۸۵۵نفر🔶۱/۰۷درصد ✅کنکور۹۵🔹۱۲۶۲۳نفر🔶۲/۷۱درصد 🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃
تعداد بازدید:14,848تاریخ:1396/04/13 09 : 15 : 48
☘☘روز آزمون سراسری☘☘ 1)از بردن وسایل اضافی و غیر ضرور به حوزه آزمون خودداری کنید. 2)بردن تلفن همراه وماشین حساب ممنوع می باشد. 3)مشخصات مندرج در کارت خود را با مشخصات روی صندلی مطابقت دهید. 4)مواظب باشید نوشیدنی یا مواد خوراکی تان روی پاسخ برگ نریزد. 5)چک کردن دفترچه سوالات وپاسخ برگ (سوالات خوانا باشد) 6)اگر سوالات سخت بود موضع انفعالی نگیرید ویا اگر ساده بود خوشحال نشوید(چون کنکور مقایسه است نه حد نصابی) 7)سوالات را دقیق بخوانید (فهمیدن خود سوال،دارد،ندارد،غیر از،به جز و... از تکنیک ×و-و زمان های نقصانی و زمان بازگشت بهره ببرید. 8)از شانسی جواب دادن به سوالات خودداری کنید. 9)جواب ها را سوال به سوال وارد پاسخ برگ کنید.(کامل چهار خونه هارا با مداد نرم پر کنید) 10) ترتیبی را که به آن عادت کردید رعایت کنید وروز آزمون تصمیم جدید یا تجربه جدید را اجرا نکنید.☘☘☘ نویسنده :علی دهقان
تعداد بازدید:13,655تاریخ:1396/04/13 00 : 29 : 04
توضیحات: 🔸هشتمین آزمون محاسباتي
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:84,531تاریخ:1396/04/13 00 : 28 : 22

توضیحات: ⭕️محاسبات در شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,246تاریخ:1396/04/12 22 : 42 : 52
توضیحات: 🔸پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,656تاریخ:1396/04/12 22 : 42 : 14
توضیحات: 🔸هفتمین آزمون محاسباتي
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:84,531تاریخ:1396/04/12 22 : 41 : 04

توضیحات: ⭕️محاسبات در شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,558تاریخ:1396/04/12 21 : 17 : 13
⭕️تغذیه مناسب در هفته پایانی👇 🍌🍲 برخی از دانش‌آموزان در این دوران به تغذیه‌ی خود توجه نمی‌کنند. این امر باعث اختلال در ذهن می‌شود. در این دوران سعی کنید: 1⃣ در طول روز حداقل 8 لیوان آب بنوشید. 2⃣ مصرف پسته و فندق و بادام باعث آرامش اعصاب می‌شود. 3⃣ مصرف میوه و سبزیجات و تخم‌مرغ نیز در رفع خستگی بسیار مناسب است. 4⃣ آزمون‌های جمع‌بندی معمولاً با افت تراز همراه است. ابتدا آرامش خود را حفظ کرده و به بررسی راه‌حل‌های موجود بپردازید و سپس آزمون را بررسی کنید. 5⃣ هر روز 15 تا 20 دقیقه ورزش کنید. 6⃣ ساعت خواب خود را از 6 ساعت کم‌تر نکنید. این کار باعث آشفتگی و اختلال در بدن می‌شود. @ensaanikanoon
تعداد بازدید:13,944تاریخ:1396/04/12 19 : 42 : 10
⭕️مطالبی برای تورق سریع دین و زندگی http://www.kanoon.ir/Public/SummaryPage?gc=4&t=294 ♦️روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:13,651تاریخ:1396/04/12 18 : 04 : 18

⭕️مطالبی برای تورق سریع ادبیات http://www.kanoon.ir/Public/SummaryPage?gc=4&t=292 🔸روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Public/SummaryPage?gc=4&t=292
تعداد بازدید:13,961تاریخ:1396/04/12 15 : 30 : 54

⭕️مطالبی برای تورق سریع ریاضی تجربی 👇👇 http://www.kanoon.ir/Public/SummaryPage?gc=3&t=6 🔹روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Public/SummaryPage?gc=3&t=6
تعداد بازدید:14,254تاریخ:1396/04/12 12 : 23 : 56

http://www.kanoon.ir/Article/169187 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/169187
تعداد بازدید:14,559تاریخ:1396/04/12 09 : 43 : 50

http://www.kanoon.ir/Article/166674 روی لینک بالا کلیک کنید 👆 ⭕️نقشه راه دفترچه کنکور
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/166674
تعداد بازدید:16,086تاریخ:1396/04/11 23 : 15 : 01
http://www.kanoon.ir/Article/170097 روی لینک بالا کلیک کنید 👆 ⭕️با چه رتبه ای چه رشته ای قبول شدند؟ رشته پزشکی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:15,466تاریخ:1396/04/11 21 : 06 : 03

⭕️بررسی سوال های دام دار و نکته دار آزمون نه تیر http://www.kanoon.ir/Article/169934 🔸روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/169934
تعداد بازدید:16,091تاریخ:1396/04/11 17 : 40 : 53
⭕️برنامه‌ی هفته‌ی آخر قبل از کنکور 🔹 مهتا ستاریان، رتبه‌ی 3 منطقه‌ی 2 رشته‌ی تجربی و رتبه‌ی 5 کشوری: 🔺اول هفته‌ی آخر بعد از آخرین آزمون کانون با مادرم که فرهنگی هستند مشورت کردیم و به بررسی این‌که چه توصیه‌هایی او دارد و من چه برنامه‌ای دارم پرداختیم، نهایتا تصمیم گرفتیم یک‌بار سوالات 94 را کار کنم چون هم از تست زدن دور نمانم هم ارزیابی‌ای از خودم داشته باشم. مادرم بهترین مشاور من است چون حتی بهتر از من، من را می‌شناسد. 🔺در دوران جمع‌بندی یک سری از حفظیات را برای هفته‌ی آخر آمده کرده بودم که دوباره مرور کنم و این کار را انجام دادم. 🔺هر روز چند بار (ظهر، شب و فاصله‌ی بین ظهر و شب) با مادرم در مورد استراتژی‌هایی که باید پیاده می‌کردم صحبت می‌کردیم چون من براساس شرایط آزمون برخی تصمیمات هیجانی می‌گرفتم که در طول سال به ضررم شده بود و این‌ها را مادرم مدام به من یادآوری می‌کرد. 🔺با توجه به این‌که هفته‌ی آخر فرصت یادگیری نیست سعی می‌کردم مرور کنم که استرس فراموش کردن را نداشته باشم. 🔺سعی کردم بیشتر به استراحت برسم و تا یک هفته قبل از کنکور ساعت 12 شب می‌خوابیدم و 7 بیدار می‌شدم ولی هفته‌ی آخر 11 شب ‌خوابیدم و 6 بیدار ‌شدم.
تعداد بازدید:15,183تاریخ:1396/04/11 14 : 16 : 50

📕 تخمین رتبه براساس کنکور های سال های گذشته در لینک زیر: ✅ http://www.kanoon.ir/Public/EstimateSarasari
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Public/EstimateSarasari
تعداد بازدید:15,462تاریخ:1396/04/11 12 : 12 : 43
⭕️توزیع کارت کنکور 96 http://www.kanoon.ir/Article/169952 🔸روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:15,181تاریخ:1396/04/11 09 : 50 : 33
توضیحات: 🔹مشابهت سوالات کانون با کنکور
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,257تاریخ:1396/04/11 09 : 49 : 35
⭕️مشابهت های سوال های کانون (قلم چی) با کنکور 95👇👇👇 دروس اختصاصی تجربی
تعداد بازدید:15,481تاریخ:1396/04/11 00 : 14 : 43
توضیحات: 🔸پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,876تاریخ:1396/04/11 00 : 13 : 58
توضیحات: 🔸آزمون محاسباتي ششم
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:84,531تاریخ:1396/04/11 00 : 12 : 53

توضیحات: ⭕️محاسبات در شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,162تاریخ:1396/04/10 23 : 18 : 22
http://www.kanoon.ir/Article/169933 🔺روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:16,098تاریخ:1396/04/10 20 : 21 : 19
توضیحات: ❎سی نکته
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,240تاریخ:1396/04/10 20 : 20 : 17
⭕️ سی نکته منتخب درسی در هفته تورق سریع 👇👇👇
تعداد بازدید:13,929تاریخ:1396/04/10 20 : 13 : 55

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,239تاریخ:1396/04/10 17 : 25 : 39
⭕️تحلیل سوال👇 سوال 162: مورد<الف> با توجه به اینکه کار هر دو شبکه ی آندوپلاسمی(صاف و زبر)سنتز فسفولیپید است،صحیح است.در صورتی که این مورد را <غلط>تصور خواهید کرد که به این. قسمت از متن کتاب توجه نکرده باشید<....فسفولیپیدهایی که توسط آنزیم های شبکه ی آندوپلاسمی زبر ساخته می شوند....> مورد <ب>مبحثی جدید را ارائه می دهد و اینجاست که دانش آموزان با تصور سادگی جمله ، این عبارت را <صحیح> فرض می کنند.تا کنون مطلبی با این عنوان که شبکه ی اندوپلاسمی صاف میتواند وزیکول بسازد اثبات نشده و دانش آموزان بر این اساس که هیچ جمله ای از کتاب به چنین مطلبی اشاره نکرده، بر این باورند که شبکه ی اندوپلاسمی صاف، وزیکول نمی سازد.حالا به این قسمت از متن کتاب توجه کنید:<مولکول هایی که توسط شبکه ی آندوپلاسمی تولید می شوند،به وسیله ی وزیکول های انتقالی به جسم گلژی می‌رسند.>(زیست سال دوم،ص29)در این عبارت،از کلمه ی شبکه ی آندوپلاسمی استفاده کرده ونوع آن را مشخص نکرده ؛در واقع شبکه ی اندوپلاسمی صاف هم مصداق این عبارت است.بر فرض اگر متن کتاب اینگونه بود، می توانستیم مورد <ب>را غلط بگیریم:<مولکول هایی که توسط شبکه ی آندوپلاسمی زبر تولید می‌شوند،به وسیله ی وزیکول های انتقالی به جسم گلژی می رسند.> 🔸تحلیل کننده: سجاد جعفری
تعداد بازدید:13,049تاریخ:1396/04/10 17 : 24 : 16
162- گزينه «1» (مهدی برخوری) تنها مورد «ج» نادرست است. شبکة آندوپلاسمی صاف در تماس فیزیکی با پوشش هسته نیست بلکه از طریق شبکة آندوپلاسمی زبر با هسته ارتباط دارد. بررسی سایر موارد: «الف»: هر دو شبکة آندوپلاسمی (صاف و زبر) توانایی تولید فسفولیپید را دارند. «ب»: هر دو می‌توانند کیسه‌چة انتقالی ایجاد کنند. «د»: زنجیرة انتقال الکترون برای ساخت در کلروپلاست و میتوکندری دیده می‌شود نه در شبکة آندوپلاسمی صاف و زبر.
تعداد بازدید:13,034تاریخ:1396/04/10 17 : 23 : 46
162- چند مورد جملة زير را به‌طور نادرستي تكميل مي‌كند؟ هر نوع شبکه آندوپلاسمی، . . . . الف- توانایی تولید فسفولیپید را دارد. ب- می‌تواند وزیکول انتقالی بسازد. ج- در تماس فیزیکی با پوشش هسته است. د- فاقد زنجیرة انتقال الکترون برای تولید ATPاست. 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
تعداد بازدید:12,714تاریخ:1396/04/10 17 : 13 : 50
⭕️سوال 162 آزمون جامع آخر 👇👇
تعداد بازدید:12,413تاریخ:1396/04/10 17 : 13 : 20

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,938تاریخ:1396/04/10 14 : 26 : 33

📘 پارسالی ها با چه ترازی و چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شدند ؟ 📕کارنامه های کنکور بر اساس رتبه در لینک زیر : ✅http://www.kanoon.ir/Public/SuperiorsRankBased?type=3 📗کارنامه های کنکور بر اساس تراز کانونی در لینک زیر : ✅http://www.kanoon.ir/Public/SuperiorsRankBased?type=1 📙کارنامه های کنکور بر اساس رشته و دانشگاه در لینک زیر : ✅http://www.kanoon.ir/Public/SuperiorsRankBased?type=2 برای دوستانتان هم ارسال کنید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Public/SuperiorsRankBased?type=3
تعداد بازدید:15,175تاریخ:1396/04/10 12 : 50 : 51

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,010تاریخ:1396/04/10 11 : 13 : 36

توضیحات: تکنیک مبحث شناسى از زبان مهندس بابک ندرخانی (مشاور و برنامه ریز تحصیلی ) #مشاوره شماره ٨ برای مشاهده سایر فیلم های مشاوره تحصیلی عضو کانال رهپویان شوید @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:14,856تاریخ:1396/04/10 00 : 05 : 01
توضیحات: 🔸پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,250تاریخ:1396/04/10 00 : 04 : 29
توضیحات: 🔸آزمون محاسباتي پنجم
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:84,531تاریخ:1396/04/10 00 : 03 : 05

توضیحات: ⭕️محاسبات در شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,542تاریخ:1396/04/09 21 : 49 : 10

توضیحات: ⭕️سوال های دام دار آزمون جامع سوم
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,630تاریخ:1396/04/09 21 : 48 : 20

توضیحات: ⭕️سوال های دام دار آزمون جامع دوم
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,635تاریخ:1396/04/09 21 : 47 : 19

توضیحات: ⭕️سوال های دام دار آزمون جامع اول
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,659تاریخ:1396/04/09 21 : 46 : 00
❎توصیه میکنیم این سوالات را در هفته آخر بررسی کنید👇👇👇
تعداد بازدید:13,312تاریخ:1396/04/09 21 : 43 : 44

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,914تاریخ:1396/04/09 20 : 06 : 45

Khodam: http://www.kanoon.ir/Public/TopStudents?main=1&group=3&date=13960409&year=96 روی لینک بالا کلیک کنید 👆 ⭕️نفرات برتر آزمون 9 تیر
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Public/TopStudents?main=1&group=3&date=13960409&year=96
تعداد بازدید:14,531تاریخ:1396/04/09 18 : 03 : 03

توضیحات: ⭕️سوال های دام دار آزمون جامع آخر
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,918تاریخ:1396/04/09 18 : 01 : 49

توضیحات: ⭕️سوال های دام دار آزمون جامع دوم
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,623تاریخ:1396/04/09 17 : 59 : 53

توضیحات: ⭕️سوال های دام دار آزمون جامع اول
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,659تاریخ:1396/04/09 17 : 58 : 49
❎توصیه میکنیم این سوالات را در هفته آخر بررسی کنید👇👇👇
تعداد بازدید:13,312تاریخ:1396/04/09 17 : 57 : 52

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,919تاریخ:1396/04/09 17 : 06 : 54
⭕️در آزمون امروز فیزیک و زیست شناسی آسان بوده و ریاضی و شیمی منطبق بر سطح دشواری کنکور بوده است.
تعداد بازدید:13,921تاریخ:1396/04/09 17 : 05 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,617تاریخ:1396/04/09 17 : 05 : 24

توضیحات: ⭕️انطباق سطح دشواری آزمون با سطح دشواری کنکور 👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,110تاریخ:1396/04/09 16 : 15 : 24
🔹زیست‌شناسی: 4 نفر 🔹شیمی: 2 نفر 🔹ریاضی: 24 نفر 🔹فیزیک: 44 نفر 🔹زمین شناسی: 3 نفر ♦️ادبیات: 2 نفر ♦️دینی: 25 نفر ♦️زبان: 34 نفر ♦️عربی: 4 نفر
تعداد بازدید:11,803تاریخ:1396/04/09 16 : 12 : 30
⭕️تعداد افرادی که در هر درس به همه سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند (تعداد 100 درصدها) 👇👇👇
تعداد بازدید:12,101تاریخ:1396/04/09 16 : 11 : 49

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,397تاریخ:1396/04/09 14 : 02 : 47

http://www.kanoon.ir/Article/169830 روی لینک بالا کلیک کنید 👆 ⭕️ تکنیک های مدیریت زمان سر جلسه‌ی کنکور
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/169830
تعداد بازدید:12,092تاریخ:1396/04/09 13 : 34 : 42
http://www.kanoon.ir/Public/TestKey.aspx?td=13960409&gc=3 روی لینک بالا کلیک کنید 👆 ⭕️کلید آزمون 9 تیرماه
تعداد بازدید:13,342تاریخ:1396/04/09 13 : 33 : 16
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی آزمون 9 تیرماه 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,002تاریخ:1396/04/09 11 : 14 : 44
به نظر شما باکیفیت ترین درس در آزمون امروز کدام یک بود؟ زیست – 929 👍👍👍👍👍👍👍 58% شیمی – 267 👍👍 17% فیزیک – 179 👍 11% ریاضی – 133 👍 8% زمین شناسی – 102 👍 6% 👥 1610 people voted so far.
تعداد بازدید:14,275تاریخ:1396/04/09 00 : 11 : 44
توضیحات: 🔸پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,663تاریخ:1396/04/09 00 : 10 : 56
توضیحات: 🔸چهارمین آزمون محاسباتي
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:84,531تاریخ:1396/04/09 00 : 08 : 36

توضیحات: ⭕️محاسبات در شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,322تاریخ:1396/04/08 22 : 54 : 24

توضیحات: ⏰ در روزهای باقی مانده تا کنکور چگونه #شيمى بخوانیم؟ از زبان على سلوكى یکی از مدرسان شيمى بشنوید و برای دوستان #کنکوری خود بفرستید. @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:13,373تاریخ:1396/04/08 21 : 28 : 29
توضیحات: ✅پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,366تاریخ:1396/04/08 21 : 26 : 39
توضیحات: ❎سوالات شیمی سه
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,069تاریخ:1396/04/08 21 : 24 : 58
توضیحات: ❎سوالات شیمی دو
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,729تاریخ:1396/04/08 21 : 23 : 14

توضیحات: ⭕️آزمون جامع شیمی پایه👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:29,925تاریخ:1396/04/08 17 : 48 : 34

توضیحات: تکنیک تشخیص سوالات وقت‌گیر از زبان مهندس بابک ندرخانی (مشاور و برنامه ریز تحصیلی ) #مشاوره شماره 7 برای مشاهده سایر فیلم های مشاوره تحصیلی عضو کانال رهپویان شوید ⚠️#مشاوره شماره 8 فقط در @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:13,027تاریخ:1396/04/08 16 : 07 : 56
⏱تنظیم زمان سر جلسه‌ی کنکور👆
تعداد بازدید:14,569تاریخ:1396/04/08 16 : 06 : 49

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,222تاریخ:1396/04/08 11 : 44 : 16
توضیحات: ❎جانور نامه زیست‌شناسی 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,047تاریخ:1396/04/08 11 : 38 : 42

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,254تاریخ:1396/04/08 09 : 50 : 47
♻️🔸♻️🔸♻️🔸♻️🔸♻️🔸♻️ ✔️ کارنامه کنکور1395 رتبه 2173تجربی منطقه 2 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 ادبیات ⬅️ 50 ریاضی⬅️ 53 عربی ⬅️ 76 زیست⬅️ 58 معارف ⬅️ 90 فیزیک⬅️ 41 زبان ⬅️ 48 شیمی⬅️ 49
تعداد بازدید:13,933تاریخ:1396/04/08 09 : 49 : 56
♻️🔸♻️🔸♻️🔸♻️🔸♻️🔸♻️ ✔️ کارنامه کنکور1395 رتبه 467تجربی منطقه 2 پزشکی :علوم پزشکی شهر کُرد 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 ادبیات ⬅️ 63 ریاضی⬅️ 60 عربی ⬅️ 95 زیست⬅️ 68 معارف ⬅️ 84 فیزیک⬅️ 69 زبان ⬅️ 63 شیمی⬅️ 67
تعداد بازدید:13,032تاریخ:1396/04/08 09 : 49 : 06
♻️🔸♻️🔸♻️🔸♻️🔸♻️🔸♻️ ✔️ کارنامه کنکور1395 رتبه 445تجربی منطقه 2 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 ادبیات ⬅️ 60 ریاضی⬅️ 39 عربی ⬅️ 41 زیست⬅️ 74 معارف ⬅️ 95 فیزیک⬅️ 87 زبان ⬅️ 75 شیمی⬅️ 65
تعداد بازدید:13,995تاریخ:1396/04/08 00 : 50 : 55
توضیحات: 🔸پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,688تاریخ:1396/04/08 00 : 50 : 06
توضیحات: 🔸آزمون محاسباتي شماره سه👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:84,531تاریخ:1396/04/08 00 : 48 : 48

توضیحات: ⭕️محاسبات در شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,037تاریخ:1396/04/07 23 : 15 : 13

http://www.kanoon.ir/Article/168819 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/168819
تعداد بازدید:13,328تاریخ:1396/04/07 22 : 24 : 44

http://www.kanoon.ir/Article/169621 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/169621
تعداد بازدید:13,322تاریخ:1396/04/07 21 : 06 : 06

http://www.kanoon.ir/Article/169626 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/169626
تعداد بازدید:13,625تاریخ:1396/04/07 17 : 58 : 45
http://www.kanoon.ir/Article/169631 ⭕️روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:26,556تاریخ:1396/04/07 12 : 50 : 41

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با نیما نوروزی ✅ تست شماره ٣درس #فیزیک با ما تا کنکور همراه باشید www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:25,157تاریخ:1396/04/07 12 : 03 : 53

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با نیما نوروزی ✅ تست شماره ٢درس #فیزیک با ما تا کنکور همراه باشید www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:13,635تاریخ:1396/04/07 09 : 58 : 08

http://www.kanoon.ir/Article/5443/رتبه-های-برتر-از-تجربیات-هفته-آخر-خود-می-گویند 🔹روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/5443/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
تعداد بازدید:14,586تاریخ:1396/04/07 01 : 17 : 04
توضیحات: 🔸پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,283تاریخ:1396/04/07 01 : 16 : 30
توضیحات: 🔸آزمون محاسباتي شماره دو
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:84,531تاریخ:1396/04/07 01 : 13 : 29

توضیحات: ⭕️محاسبات در شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,937تاریخ:1396/04/06 19 : 13 : 05
توضیحات: ⭕️محمد عظیمیان زواره: جمع‌بندی شیمی دو با تحلیل يک سوال 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,466تاریخ:1396/04/06 17 : 35 : 53
توضیحات: 🔸کلید
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,163تاریخ:1396/04/06 17 : 33 : 34
توضیحات: 🔸سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,233تاریخ:1396/04/06 17 : 30 : 58

توضیحات: ⭕️آزمون جامع فیزیک 👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,557تاریخ:1396/04/06 15 : 26 : 21
توضیحات: ⭕️تحلیل سوال های دام دار درس های عمومی، آزمون 19 خرداد 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,769تاریخ:1396/04/06 11 : 03 : 43
توضیحات: ⭕️تحلیل سوال های دام دار درس زیست‌شناسی آزمون 19 خرداد 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,920تاریخ:1396/04/06 10 : 57 : 47
در فایل زیر👇👇👇 تحلیل سوالات دامدار درس زیست آزمون 19 خرداد قرار دارد. تهيه شده توسط محمد فاضلی فرد
تعداد بازدید:13,313تاریخ:1396/04/06 10 : 54 : 11
⭕️قبل از آزمون نه تیر، سوالات دام دار 19 خرداد را تمرین کنید👇
تعداد بازدید:13,311تاریخ:1396/04/06 10 : 53 : 12

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,841تاریخ:1396/04/06 09 : 30 : 06
⭕️هفته آخر و روز کنکور با رتبه 6 کنکور👇 🔅هفته‌ی آخر را چگونه پشت سر گذاشتید؟ هفته‌ی آخر سعی کردم خواب خوبی داشته باشم. در تورق سریع برای درس زیست از مطالب واضح گذشتم و فقط مطالب ریز را مرور کردم. آزمون جامع آخر رتبه‌ی خوبی آوردم و درکل همه چیز برایم خوب بود. 🔅روز قبل از کنکور را چگونه گذراندید؟ من هم صبح کمی درس خواندم. همان طور که محمدمهدی گفت سؤالات کنکور ریاضی را با هم حل کردیم. موقع خواب نیمه‌هوشیار بودم. ساعت یک شب احساس کردم چیزی به پایم خورد و از جا پریدم. متوجه شدم محمدمهدی بوده که می‌خواسته بداند من هم بیدارم یا نه. 🔅روز کنکور را چگونه آغاز کردید و در جلسه‌ی کنکور چه گذشت؟ همان طور که برادرم گفت با تأخیر به محل حوزه رسیدیم. یکی از آزمون‌های جامع کانون را در همین حوزه داده بودیم اما اعلام زمان‌ها از پشت بلندگو برای ما مشکل ایجاد می‌کرد. مشکل دیگر این بود که نور آفتاب مستقیم از پنجره به ما می‌تابید و اذیت می‌کرد. در بیرون حوزه هم عده‌ای با هم حرف می‌زدند و واقعاً مایه‌ی تعجب بود. من عمومی‌ها را برخلاف انتظارم خیلی بد جواب دادم. در اختصاصی‌ها اول زیست را جواب دادم و خیلی سخت بود و روحیه‌ام خراب شد. در فیزیک قوی بودم اما در سؤالات آن دچار چالش شدم و در مرحله‌ی اول به 5 سؤال جواب ندادم. من در شیمی سرعتم زیاد شد و اشتباهات خیلی بدی داشتم؛ به طوری که سؤال را درست حل کردم اما جواب را اشتباه وارد کردم. سؤالات ریاضی سخت بود و صفحه‌ی اول فقط دو سؤال را جواب دادم. زمین‌شناسی را در 7 دقیقه جواب دادم. در زمان بازگشت شیمی را خوب جواب دادم و در فیزیک هم توانستم سؤالات را حل کنم. در ریاضی هم به چند سؤال پاسخ دادم. یک سؤال دشوار انتگرال را حل کردم اما سؤال ساده‌ی آن را اشتباه جواب دادم. می‌خواستم به سراغ بقیه‌ی درس‌ها بروم که برگه‌ی مرا گرفتند.
تعداد بازدید:14,581تاریخ:1396/04/06 00 : 08 : 41
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,588تاریخ:1396/04/06 00 : 07 : 55
توضیحات: ⭕️آزمون محاسباتي شماره یک
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,633تاریخ:1396/04/06 00 : 06 : 59
❎دانش آموزان عزیز از امشب تا کنکور 96 هر شب یک آزمونک جامع از قسمت‌های محاسباتي شیمی روی کانال قرار می‌گیرد. ✅سعی کنید این آزمونک ها را در زمان مصوب کنکور کار کنید و حتما از ماشين حساب استفاده نکنيد تا سرعت شما در حل تست های محاسباتي شیمی بالا رود.
تعداد بازدید:84,531تاریخ:1396/04/06 00 : 04 : 53

توضیحات: ⭕️محاسبات در شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,569تاریخ:1396/04/05 19 : 17 : 18
توضیحات: ❎ریاضی عمومی، تست جمع بندی 🔸حسین اسفینی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,331تاریخ:1396/04/05 19 : 15 : 21
⭕️ریاضی عمومی 🔹در کنکور رشته‌ی تجربی کتاب ریاضی عمومی اهمیت بالایی در کنکور دارد به طوری که از 30 سؤال کنکور 14 سؤال به این کتاب اختصاص داده شد. 🔹شما می‌توانید برای جمع‌بندی پیش‌دانشگاهی یک در درس ریاضی عمومی به حل تست‌های پیوست پرداخته و پس از پاسخ‌گویی به راه حل تشریحی آن که ضمیمه شده مراجعه کنید.👇👇👇
تعداد بازدید:13,014تاریخ:1396/04/05 19 : 13 : 31

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,984تاریخ:1396/04/05 16 : 34 : 08
توضیحات: ✅مرور چند نکته از شیمی 👆👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,277تاریخ:1396/04/05 14 : 07 : 36
توضیحات: ❎تعیین عبارات صحیح و غلط زیست‌شناسی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,724تاریخ:1396/04/05 14 : 05 : 48
⭕️شکل‌های زیست 1 و 2👇👇👇
تعداد بازدید:103,525تاریخ:1396/04/05 14 : 05 : 17

توضیحات: تعیین عبارات صحیح و غلط در درس زیست‌شناسی
ارسال عکس
تعداد بازدید:0تاریخ:1396/04/05 12 : 13 : 19

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با نیما نوروزی ✅ تست شماره 1درس #فیزیک با ما تا کنکور همراه باشید www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:104,590تاریخ:1396/04/05 11 : 17 : 14

توضیحات: تکنیک ضربدر و منها از زبان مهندس بابک ندرخانی (مشاور و برنامه ریز تحصیلی ) #مشاوره شماره 6 برای مشاهده سایر فیلم های آموزش درسی و مشاوره تحصیلی عضو کانال رهپویان شوید @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:13,349تاریخ:1396/04/05 09 : 22 : 43
توضیحات: 🔴از رتبه 3600 پارسال تا رتبه 72 امسال 👆👆👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,312تاریخ:1396/04/05 09 : 22 : 21

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,302تاریخ:1396/04/04 22 : 49 : 11
توضیحات: ⭕️پیک سنجش دوشنبه پنجم تیرماه 96
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,145تاریخ:1396/04/04 22 : 46 : 11
پیک سنجش شماره 1030دوشنبه ۵تیر۹۶ 🔸کارت ورود به جلسه 🔸تمام‌اطلاعات لازم قبل از کنکور۹۶ 👇
تعداد بازدید:76,885تاریخ:1396/04/04 22 : 44 : 34

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:88,069تاریخ:1396/04/04 19 : 16 : 42
🔴 نمره و رتبه لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه تهران در لینک زیر مشاهده کنید : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/169282
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:18,073تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 36
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:17,611تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 33
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,835تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 31
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,353تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 28
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,025تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 26
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,720تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 22
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,655تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 19
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,289تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 14
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,320تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 11
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,355تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 09
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,209تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 05
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,210تاریخ:1396/04/04 15 : 40 : 02
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,241تاریخ:1396/04/04 15 : 39 : 58
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,265تاریخ:1396/04/04 15 : 39 : 55
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,266تاریخ:1396/04/04 15 : 39 : 51
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,541تاریخ:1396/04/04 15 : 39 : 46
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,803تاریخ:1396/04/04 15 : 39 : 43
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,716تاریخ:1396/04/04 15 : 39 : 37
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,134تاریخ:1396/04/04 15 : 39 : 13
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,394تاریخ:1396/04/04 15 : 38 : 57
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:11,210تاریخ:1396/04/04 15 : 38 : 33
⭕️صوت 👇👇
تعداد بازدید:13,040تاریخ:1396/04/04 15 : 37 : 33
توضیحات: ⭕️جزوه همایش 👆👆👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,118تاریخ:1396/04/04 15 : 36 : 12

توضیحات: ⭕️همایش فیزیک دو👇👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,703تاریخ:1396/04/04 12 : 56 : 53
🔸خبر 👇 🔸مشمولان غیرغایب دارای برگ آماده به خدمت که در کنکور سراسری سال جاری شرکت کرده اند،می‌توانند تاریخ اعزام به خدمت خود را تا ۱۹ مهرماه امسال تمدید کنند/ایسنا
تعداد بازدید:95,643تاریخ:1396/04/04 12 : 07 : 49

توضیحات: معرفی تکنیک‌های جلسه کنکور از زبان مهندس بابک ندرخانی (مشاور و برنامه ریز تحصیلی ) #مشاوره شماره 5 برای مشاهده سایر فیلم های آموزش درسی و مشاوره تحصیلی عضو کانال رهپویان شوید @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:26,698تاریخ:1396/04/04 12 : 07 : 42

توضیحات: تکنیک‌ها‌ی مدیریت زمان در جلسه کنکور از زبان مهندس بابک ندرخانی (مشاور و برنامه ریز تحصیلی ) #مشاوره شماره 4 برای مشاهده سایر فیلم های آموزش درسی و مشاوره تحصیلی عضو کانال رهپویان شوید @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:14,228تاریخ:1396/04/04 09 : 50 : 31

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,886تاریخ:1396/04/03 23 : 41 : 43

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,217تاریخ:1396/04/03 22 : 07 : 57

http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/3-1-38571-1/احتمال-چهارم-تجربی-ریاضی-چهارم-تجربی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/3-1-38571-1/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C
تعداد بازدید:13,613تاریخ:1396/04/03 22 : 07 : 01

http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/3-1-38578-1/احتمال-چهارم-تجربی-ریاضی-چهارم-تجربی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/3-1-38578-1/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C
تعداد بازدید:12,702تاریخ:1396/04/03 22 : 05 : 53
❎با توجه به اهميت مبحث احتمال در کنکور تجربی، فیلم های جمع بندی این مبحث ضمیمه شده است. 🔸 روی لینک ها کلیک کنید. 👇👇👇
تعداد بازدید:12,400تاریخ:1396/04/03 22 : 04 : 17

توضیحات: ⭕️همایش مبحث احتمال👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,794تاریخ:1396/04/03 19 : 28 : 04
⭕️زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور 96👇👇👇 اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ برگزاری و نحوه پرینت کارت در آزمون سراسری سال 96 از فردا یکشنبه 4 تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می‌ شود . حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش اظهار کرد: اطلاعیه درباره تاریخ برگزاری، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ از فردا یکشنبه ۴ تیرماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود که در نشریه پیک سنجش روزهای دوشنبه ۵ و ۱۲ تیرماه ۹۶ هم منتشر می شود. وی افزود: به داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۶ اکیدا توصیه می شود که نسبت به مطالعه دقیق اطلاعات منتشر شده اقدام کنند. مشاور عالی سازمان سنجش تصریح کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه سال ۹۶ در ۳۷۲ شهر و بخش کشور برگزار می شود. وی گفت: کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ از روز یکشنبه ۱۱ تیرماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان از روز ۱۱ تیر تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه و پرینت کارت خود را دریافت کنند. توکلی اظهار کرد: آزمون سراسری در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه ۱۵ تیر و آزمون گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنجشنبه ۱۵ تیر و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۱۶ تیر و آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی در بعدازظهر جمعه ۱۶ تیر برگزار می شود. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه آزمون سراسری سال ۹۶ برای هر یک از گروه های آزمایشی پنج گانه به طور جداگانه برگزار می شود و هر کدام از داوطلبان در صورت شرکت در یک، دو یا سه گروه آزمایشی باید کارت ورود به جلسه آزمون خود را جداگانه دریافت کنند. مشاور عالی سازمان سنجش افزود: آزمون سراسری‌ سال ۱۳۹۶ برای‌ پذیرش در دوره‌های‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌، پردیس های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(در صورت اعلام ظرفیت از سوی وزارت آموزش و پرورش) و کدرشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد. وی یادآور شد: برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ در مجموع تعداد ۹۲۹ هزار و ۷۹۱ داوطلب ثبت نام کرده اند و در نهایت برای یک میلیون و ۹۳ هزار و ۱۹۷ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است که از این تعداد، تعداد ۶۵۷ هزار و ۶۱۳ کارت برای داوطلبان زن و تعداد ۴۳۵ هزار و ۵۸۴ کارت برای داوطلبان مرد صادر شده است.🔸
تعداد بازدید:23,881تاریخ:1396/04/03 17 : 58 : 13

توضیحات: تکنیک های جمع بندی :روش سه روز یکبار(2) از زبان مهندس بابک ندرخانی (مشاور و برنامه ریز تحصیلی ) #مشاوره برای مشاهده سایر فیلم های آموزش درسی و مشاوره تحصیلی عضو کانال رهپویان شوید @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:0تاریخ:1396/04/03 15 : 57 : 18

توضیحات: تکنیک های جمع بندی :روش سه روز یکبار(1) از زبان مهندس بابک ندرخانی (مشاور و برنامه ریز تحصیلی ) #مشاوره 🥇 @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:11,515تاریخ:1396/04/03 13 : 59 : 36
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:11,519تاریخ:1396/04/03 13 : 59 : 07
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:11,214تاریخ:1396/04/03 13 : 59 : 07
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:11,210تاریخ:1396/04/03 13 : 58 : 59
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:11,204تاریخ:1396/04/03 13 : 58 : 45
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:11,213تاریخ:1396/04/03 13 : 58 : 15
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:11,518تاریخ:1396/04/03 13 : 57 : 42
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:12,142تاریخ:1396/04/03 13 : 41 : 43
توضیحات: ❎جزوه شکست نور👆👆👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:11,518تاریخ:1396/04/03 13 : 33 : 24
⭕️شکست نور با پاسخ کامل و جداول جمع بندی 👇👇👇 بهادر کامران
تعداد بازدید:11,799تاریخ:1396/04/03 13 : 32 : 39

توضیحات: ⭕️همایش شکست نور👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,725تاریخ:1396/04/03 10 : 25 : 58
☘به جای دوباره خوانی وچند بارخوانی همواره به دنبال آزمون دادن باشید☘ داوطلبان کنکور بایدخود آزمایی را هم یاد بگیرند.آزمون می دهید تا یاد بگیرید. آزمون دادن باعث می شودتوهم یادگیری نداشته باشید واگر مطلبی را خوب یاد نگرفته باشید در آزمون متوجه آن شوید.هنگامی که در جلسه آزمون تلاش می کنید مطلبی را بازیابی کنید،فایده مضاعفی برای شما خواهد داشت وباعث می شود به گونه ای متفاوت آن را ذخیره کنید. پس در ایام باقی مانده از آزمون دادن غافل نشوید وبا این تلاش هنر آزمون دادن ومدیریت زمان را هم تمرین می کنید وعمل یادآوری آنچه را که تا کنون خوانده اید تقویت می شود ☘☘☘ نویسنده :علی دهقان ☘☘☘☘☘
تعداد بازدید:14,538تاریخ:1396/04/03 00 : 00 : 43

http://www.kanoon.ir/Article/167827 روی لینک بالا کلیک کنید 👆👆👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/167827
تعداد بازدید:13,620تاریخ:1396/04/02 23 : 02 : 35

http://www.kanoon.ir/Article/168862 روی لینک بالا کلیک کنید 👆👆👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/168862
تعداد بازدید:13,322تاریخ:1396/04/02 21 : 39 : 37
http://www.kanoon.ir/Article/17901 روی لینک بالا کلیک کنید 👆👆👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:19,183تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 58
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:18,632تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 55
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:18,251تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 51
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:17,338تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 46
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:17,025تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 41
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,662تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 37
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,449تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 33
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,296تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 29
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,173تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 25
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,167تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 21
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,182تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 14
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,220تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 10
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,331تاریخ:1396/04/02 16 : 46 : 05
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:13,054تاریخ:1396/04/02 16 : 44 : 01
توضیحات: ❎جزوه عدسی ها👆👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,105تاریخ:1396/04/02 16 : 40 : 28
⭕️جزوه ی جمع بندی عدسی ها با آموزش و جمع بندی کامل‌ + صدا کاری از بهادر کامران 👇👇👇
تعداد بازدید:12,106تاریخ:1396/04/02 16 : 39 : 11

توضیحات: ⭕️همایش فیزیک: مبحث عدسی ها👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,671تاریخ:1396/04/02 12 : 01 : 14
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,052تاریخ:1396/04/02 11 : 59 : 39
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,399تاریخ:1396/04/02 11 : 57 : 46
🔶آزمون جامع شمارشي شماره ١٥(آخرين آزمون) 👇👇👇
تعداد بازدید:141,723تاریخ:1396/04/02 11 : 57 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,916تاریخ:1396/04/02 11 : 01 : 32
⭕️نکاتی در مورد درس زیست‌شناسی در آزمون جامع ♦️١- با توجه به ارزيابي دقيق كنكورهاي سه سال اخير، دانش آموزان را در آزمون هاي جامع اول و دوم با چينش سوالات كنكور سراسري هم از لحاظ محتوايي و هم تيپ بندي موضوعات آشنا کردیم. ♦️٢- با توجه به درجه دشواري سوالات زيست كنكور هر دانش آموز با نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و در ايام باقيمانده درصدد برطرف كردن آن برآيد. به خصوص در اين مورد كه چرا نمي شود از ١٠٠٪‏ اطلاعات دانشي امتياز كاملي دريافت كرد و اشكال تكنيكي و تاكتيكي در حين آزمون مشخص و برطرف گردد. ♦️♦️٣- در آخرين آزمون جامع هدف گذاري براين است كه عمق موضوعاتي كه در زيست فراگرفته ايد مورد ارزيابي قرار گيرد بنابراين سطح دشواري آزمون آخر نسبت به دو آزمون اول بالاتر خواهد بود. ♦️اميد است با هدف گذاري هاي انجام شده توانسته باشيم موجب ارتقاي سطح آمادگي شما براي كنكور سراسري شده باشيم.
تعداد بازدید:21,498تاریخ:1396/04/02 00 : 31 : 11
توضیحات: ❎مرور سریع شیمی پیش‌دانشگاهی با 285 نکته
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,738تاریخ:1396/04/02 00 : 18 : 56

توضیحات: ⭕️جمع‌بندی شیمی پیش‌دانشگاهی در قالب 25 تست و 280 نکته👇👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,408تاریخ:1396/04/01 21 : 24 : 34
توضیحات: 🔸آیات و روایات / دوم
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,924تاریخ:1396/04/01 21 : 23 : 12
⭕️جمع‌بندی آیات و سوال های بخش اندیشه و تحقیق ( دین و زندگی دوم) 👇👇👇
تعداد بازدید:17,306تاریخ:1396/04/01 18 : 15 : 26
توضیحات: 🔸آیات و روایات / سوم
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,515تاریخ:1396/04/01 18 : 14 : 13
⭕️جمع‌بندی آیات و سوال های بخش اندیشه و تحقیق ( دین و زندگی سوم) 👇👇👇
تعداد بازدید:17,906تاریخ:1396/04/01 16 : 09 : 39
توضیحات: 🔸مرور سریع دین و زندگی با 80 نکته👆👆👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,286تاریخ:1396/04/01 15 : 11 : 45
توضیحات: 🔸آیات و روایات/ پیش دانشگاهی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,508تاریخ:1396/04/01 15 : 10 : 25
⭕️جمع‌بندی آیات و سوال های بخش اندیشه و تحقیق ( دین و زندگی پیش دانشگاهی) 👇👇👇
تعداد بازدید:13,598تاریخ:1396/04/01 14 : 33 : 49

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,936تاریخ:1396/04/01 11 : 37 : 16
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,629تاریخ:1396/04/01 11 : 17 : 24
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,295تاریخ:1396/04/01 11 : 15 : 04
🔶آزمون جامع شمارشي شماره ١٤ 👇👇👇
تعداد بازدید:141,671تاریخ:1396/04/01 11 : 14 : 35

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,824تاریخ:1396/04/01 10 : 12 : 55
⭕️از نظر دانش آموزان حاضر در کنکور 95 درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکور تجربی 95 بوده است : 1. شیمی ( 62 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 2. زبان انگلیسی ( 49 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 3. فیزیک ( 32 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 4. زیست شناسی ( 28 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 5. معارف ( 25 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 6. ریاضی ( 24 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 7. زمین شناسی ( 22 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 8. عربی ( 8 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 9. ادبیات (7 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند )
تعداد بازدید:17,237تاریخ:1396/03/31 21 : 59 : 32
توضیحات: ❎کلید
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,932تاریخ:1396/03/31 21 : 58 : 18
توضیحات: ❎عبارات
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,024تاریخ:1396/03/31 21 : 56 : 25
⭕️ حرکت صحیح یا غلط بودن هر یک از جملات را مشخص کنید👇👇👇
تعداد بازدید:103,479تاریخ:1396/03/31 21 : 55 : 52

توضیحات: تعیین عبارات صحیح و غلط در درس زیست‌شناسی
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,129تاریخ:1396/03/31 19 : 32 : 44
توضیحات: @jafari_shimi
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:13,294تاریخ:1396/03/31 19 : 32 : 23
🔹مسعود جعفري ⭕️توصيه هايي براي روزهاي باقي مانده تا كنكور 👇👇👇👇
تعداد بازدید:19,358تاریخ:1396/03/31 14 : 37 : 47
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:18,897تاریخ:1396/03/31 14 : 37 : 45
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:18,752تاریخ:1396/03/31 14 : 37 : 40
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:17,646تاریخ:1396/03/31 14 : 37 : 37
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:17,248تاریخ:1396/03/31 14 : 37 : 34
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:17,011تاریخ:1396/03/31 14 : 37 : 31
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,769تاریخ:1396/03/31 14 : 37 : 28
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,496تاریخ:1396/03/31 14 : 37 : 25
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,466تاریخ:1396/03/31 14 : 37 : 23
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,405تاریخ:1396/03/31 14 : 37 : 19
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,343تاریخ:1396/03/31 14 : 37 : 16
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,341تاریخ:1396/03/31 14 : 36 : 57
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,310تاریخ:1396/03/31 14 : 36 : 54
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,281تاریخ:1396/03/31 14 : 36 : 51
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,494تاریخ:1396/03/31 14 : 36 : 48
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,555تاریخ:1396/03/31 14 : 36 : 43
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,617تاریخ:1396/03/31 14 : 36 : 38
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,796تاریخ:1396/03/31 14 : 36 : 34
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,978تاریخ:1396/03/31 14 : 36 : 29
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:18,078تاریخ:1396/03/31 14 : 36 : 25
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:14,214تاریخ:1396/03/31 14 : 32 : 57
توضیحات: 🔸جزوه 👆👆👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,612تاریخ:1396/03/31 14 : 28 : 59
⭕️ جزوه جمع بندی آینه تخت و ‌کروی با آموزش و جمع بندی کامل‌ + صدا 👇👇👇
تعداد بازدید:13,315تاریخ:1396/03/31 14 : 28 : 16

توضیحات: ⭕️همایش مبحث اينه ها👇👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,998تاریخ:1396/03/31 10 : 23 : 10
⭕️صفحات مهم تر زيست ١كتاب درسي (سال دوم): ٤،٧،١٠،٢٣،٢٥،٢٨،٢٩،٤٤،٤٥،٤٨،٤٩،٥٥،٥٦،٥٨،٥٩،٦٣،٧٠،٧١،٧٩،٨٠،٨٣،٨٨،٨٩،٩٣،٩٦،٩٧،٩٨،١٠٧،١٠٨،١١٥،١١٧،١١٩،١٢٥،١٢٦ ⭕️صفحات مهم تر زيست٢كتاب درسي(سال سوم) ٩،١١،٢٠،٢١،٢٤،٤١،٤٢،٤٦،٤٧،٥٢،٥٣،٥٦،٦٠ ٦٦،٦٧،٧٢،٧٣،٧٤،٧٥،٧٦،٨٢،٨٦،٨٧،٨٩،٩٠، ٩١،٩٢،٩٣،٩٤،٩٧،١١٠،١١١،١٢٦،١٣٤،١٣٥،١٤٥،١٤٦،١٧١،١٧٦،١٨٢،١٨٤،١٨٧،١٨٨،١٩٣،١٩٤،١٩٧،٢٠٥،٢١١،٢١٩،٢٢٠،٢٢٣،٢٢٤،٢٢٩،٢٣٤،٢٣٩،٢٤٠،٢٤١،٢٤٢،٢٤٥،٢٤٦ ⭕️صفحات مهم تر كتاب درسي زيست پيش دانشگاهي: ٩،١٠،١٥،١٦،١٧،١٨،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥،٣٠،٣٢،٤١،٤٢،٤٣،٥١،٥٢،٥٣،٥٧،٦٢،٦٣،٦٤،٦٩،٧٠،٧٢،٧٤،٧٥،٧٩،٨١،٨٣،٨٤،٩٥،٩٨،٩٩،١٠٤،١٠٥،١٠٦،١٠٧،١٠٨،١١٥،١١٩،١٢٠،١٢١،١٢٢،١٢٣،١٢٤،١٣٤،١٣٥،١٣٦،١٣٧،١٣٨،١٤٣،١٤٤،١٤٧،١٤٩،١٥٠،١٥١،١٥٢،١٥٦،١٥٧،١٥٨،١٥٩،١٦٤،١٦٦،١٦٩،١٧٠،١٧١،١٧٢،١٧٣،١٧٤ فصل ٨ تا ١١ پيش لازم است و نميتوان صفحه اي را مهم تر دانست. نویسنده: اشكان هاشمی
تعداد بازدید:15,735تاریخ:1396/03/30 22 : 33 : 13
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,734تاریخ:1396/03/30 22 : 31 : 08
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,507تاریخ:1396/03/30 22 : 29 : 34
🔶آزمون جامع شمارشي شماره ١٣ 👇👇👇
تعداد بازدید:141,670تاریخ:1396/03/30 22 : 28 : 46

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,433تاریخ:1396/03/30 16 : 01 : 12
توضیحات: ❎کلید👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,129تاریخ:1396/03/30 15 : 52 : 46
توضیحات: ❎عبارات: ماده ژنتیک و میتوز👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,201تاریخ:1396/03/30 15 : 48 : 22
⭕️ ماده ژنتیک و میتوز صحیح یا غلط بودن هر یک از جملات را مشخص کنید👇👇👇
تعداد بازدید:103,477تاریخ:1396/03/30 15 : 47 : 02

توضیحات: تعیین عبارات صحیح و غلط در درس زیست‌شناسی
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,459تاریخ:1396/03/30 12 : 45 : 51
توضیحات: ⭕️مرور سریع شیمی سه با 215 نکته👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,505تاریخ:1396/03/30 12 : 35 : 05

توضیحات: ⭕️جمع‌بندی شیمی 3: مرور 215 نکته در قالب بیست تست👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,823تاریخ:1396/03/30 10 : 11 : 48
🔰🔰🔰تمرکز حواس🔰🔰🔰 تمرکز حواس در واقع ""متمرکز کردن نیروی فکر و به کار گیری نهایت دقت و توجه به موضوع مطلب مورد مطالعه می باشد که بدون آن مطالعات نمی تواند از باز دهی خوبی بر خوردار باشد"" در واقع تمرکز حواس شرط اصلی و اساسی یاد گیری است. اگر ما در مطالعه درس تمرکز نداشته باشیم،یعنی به فکرمان اجازه دهیم به اموری غیر از موضوع درسی مورد مطالعه بپردازد، علاوه بر مفهوم نشدن مطلب مورد مطالعه برای ما، وادار می شویم به خواندن و مطالعه ی مکرر و بیش از اندازه ی درس و متن مورد مطالعه که از یک سو باعث اتلاف وقت و انرژی ما می شود که خستگی شدید به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر موجب عدم علاقه به ادامه مطالعه می گردد. بنابراین داشتن یک تمرکز فکری بالا،هنگام مطالعه درس،علاوه بر زود یاد گرفتن درس و به خاطر ماندن آن در ذهن باعث ایجاد اعتماد به نفس،آرامش و نشاط روحی برای ما می شود. منظور از تمرکز حواس، فکر کردن به یک موضوع ویژه به صورت مطلق نیست. زیرا شما نمی توانید بیش از ۴ الی ۵ ثانیه به طور مطلق،فقط و فقط به یک چیز بیاندیشید. در واقع تعریف تمرکز حواس این گونه است ""به حداقل رساندن عوامل حواس پرتی را تمرکز حواس می گویند."" تمرکز حواس نسبی و اکتسابی است؛یعنی تمرکزشما هیچ گاه یک میزان مشخص و ثابت نیست و با تغییرات موقعیت ذهنی و محیطی تغییر می کند و با کاهش عوامل حواس پرتی افزایش می یابد از آنجا که تمرکز حواس اکتسابی است و ژن مشخصی برای آن در مغز وجود ندارد، می توان با پرورش این استعداد و تمرین و ممارست، این استعداد را از بالقوه به بالفعل در آورد.
تعداد بازدید:15,439تاریخ:1396/03/29 23 : 02 : 36
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,435تاریخ:1396/03/29 22 : 58 : 38
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,517تاریخ:1396/03/29 22 : 55 : 08
🔶آزمون جامع شمارشي شماره ١٢ 👇👇👇
تعداد بازدید:141,667تاریخ:1396/03/29 22 : 53 : 37

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,677تاریخ:1396/03/29 17 : 50 : 43
توضیحات: ❎ مرور شیمی دو
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,429تاریخ:1396/03/29 17 : 25 : 44

توضیحات: ⭕️جمع‌بندی شیمی دو: مرور 275 نکته در قالب 20 تست👇👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,521تاریخ:1396/03/29 14 : 12 : 59

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,929تاریخ:1396/03/29 13 : 37 : 52
توضیحات: 🔹پیک سنجش دوشنبه 29 مرداد
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,003تاریخ:1396/03/29 13 : 35 : 44
⭕️پیک سنجش دوشنبه 29 خرداد 👇
تعداد بازدید:76,866تاریخ:1396/03/29 13 : 35 : 28

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:93,388تاریخ:1396/03/29 12 : 49 : 22

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با آرش رحیمی ✅ تست شماره 4 درس #ریاضی_تجربی با ما تا کنکور همراه باشید www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:15,160تاریخ:1396/03/29 10 : 29 : 01
توضیحات: ⭕️بودجه‌بندی مباحث در کنکور
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,611تاریخ:1396/03/29 10 : 28 : 32

توضیحات: ⭕️بودجه‌بندی مباحث در کنکور ده سال اخیر 👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,754تاریخ:1396/03/28 22 : 48 : 09
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,139تاریخ:1396/03/28 22 : 43 : 22
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,214تاریخ:1396/03/28 22 : 41 : 28
🔶آزمون جامع شمارشي شماره ١١ 👇👇👇
تعداد بازدید:141,666تاریخ:1396/03/28 22 : 40 : 59

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,109تاریخ:1396/03/28 16 : 33 : 10

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با عمار تاج بخش ✅ تست شماره 8 درس #عربی www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:14,534تاریخ:1396/03/28 15 : 22 : 08
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,228تاریخ:1396/03/28 15 : 16 : 01
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,916تاریخ:1396/03/28 15 : 14 : 03

توضیحات: ⭕️آزمونک زیست شناسی
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,525تاریخ:1396/03/28 12 : 00 : 14
🔰🔰تعداد و درصد داوطلبانی که در آزمون سراسری درس شیمی را بالای ۵۰درصد زدند🔰 🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 گروه آزمایشی علوم ریاضی✅✅ 🍄کنکور۹۲🔰۳۵۰۳نفر🔰۱/۶۰درصد 🍄کنکور۹۳🔰۱۴۳۳نفر🔰۰/۷۴درصد 🍄کنکور۹۴🔰۸۳۳نفر 🔰۰/۴۹درصد 🍄کنکور۹۵🔰۱۱۵۸نفر 🔰۰/۷۷درصد 🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 گروه آزمایشی علوم تجربی✅✅ 🌎کنکور۹۲🔰۸۳۸۲نفر🔰۱/۹۱درصد 🌎کنکور۹۳🔰۵۴۶۳نفر🔰۱/۲۳درصد 🌎کنکور۹۴🔰۶۴۷۴نفر🔰۱/۴۳درصد 🌎کنکور۹۵🔰۵۳۷۱نفر🔰۱/۱۵درصد
تعداد بازدید:14,515تاریخ:1396/03/28 11 : 59 : 16
🔰🔰تعداد و درصد داوطلبانی که در آزمون سراسری (گروه آزمایشی علوم تجربی) سال های ۹۲و۹۳و۹۴و۹۵ درس ریاضی را بالای ۵۰درصد زدند ♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️ 🌏کنکور۹۲🔰۳۴۵۵نفر🔰۰/۷۸درصد 🌏کنکور۹۳🔰۱۹۵۲نفر🔰۰/۴۳درصد 🌏کنکور۹۴🔰۲۰۹۵نفر🔰۰/۴۶درصد 🌏کنکور۹۵🔰۶۱۹۹نفر🔰۱/۳۳درصد
تعداد بازدید:14,211تاریخ:1396/03/28 11 : 58 : 18
🔰🔰تعداد و درصد داوطلبانی که در آزمون سراسری سال های۹۲و۹۳و۹۴و۹۵ درس زیست شناسی را بالای ۵۰درصد زدند. 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 ✅کنکور۹۲🔹۹۸۹۹نفر🔶 ۲/۲۶درصد ✅کنکور۹۳🔹۸۶۹۹نفر🔶۱/۹۶درصد ✅کنکور۹۴🔹۴۸۵۵نفر🔶۱/۰۷درصد ✅کنکور۹۵🔹۱۲۶۲۳نفر🔶۲/۷۱درصد
تعداد بازدید:15,730تاریخ:1396/03/27 22 : 23 : 36
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,433تاریخ:1396/03/27 22 : 21 : 07
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,818تاریخ:1396/03/27 22 : 17 : 21
🔶آزمون جامع شمارشي شماره ١٠ 👇👇👇
تعداد بازدید:141,666تاریخ:1396/03/27 22 : 16 : 13

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,836تاریخ:1396/03/27 19 : 34 : 53
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,529تاریخ:1396/03/27 19 : 29 : 59
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,526تاریخ:1396/03/27 19 : 27 : 45

توضیحات: ⭕️آزمونک ژنتیک 👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,725تاریخ:1396/03/27 16 : 14 : 24
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,726تاریخ:1396/03/27 16 : 11 : 09
توضیحات: ⭕️سوال آزمون جامع
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,524تاریخ:1396/03/27 16 : 08 : 55

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,647تاریخ:1396/03/27 10 : 03 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,208تاریخ:1396/03/26 21 : 43 : 56
توضیحات: ⭕️جمع‌بندی آرایه های ادبی کنکور👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,054تاریخ:1396/03/26 21 : 42 : 39

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,780تاریخ:1396/03/26 17 : 13 : 28
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,870تاریخ:1396/03/26 17 : 11 : 42
توضیحات: ⭕️سوال ها
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,950تاریخ:1396/03/26 17 : 09 : 40
🔶آزمون جامع شمارشي شماره 9 👇👇👇
تعداد بازدید:141,666تاریخ:1396/03/26 17 : 09 : 06

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,739تاریخ:1396/03/26 14 : 11 : 42
توضیحات: ❎ شباهت سوالات کنکور فیزیک 95به کنکورهای سالهای قبل 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,028تاریخ:1396/03/26 14 : 11 : 06
⭕️ در مقاله زیر شباهت سوالات فیزیک کنکور 95 را به سوالات فیزیک کنکورهای ۳ و‌۱۰ و‌۳۰ سال اخیر بررسی کرده ایم👇👇👇
تعداد بازدید:15,722تاریخ:1396/03/26 14 : 06 : 32
🔹در درس فیزیک هر ساله مشابهت تعداد قابل توجهی سوالات به کنکورهای سالهای گذشته وجود دارد.
تعداد بازدید:16,330تاریخ:1396/03/26 14 : 06 : 03

توضیحات: ⭕️ میزان مشابهت سوالات فیزیک کنکور به سوالات فیزیک کنکورهای سالهای قبل👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,874تاریخ:1396/03/26 11 : 12 : 41
توضیحات: ⭕️600 واژه‌ی (ستاره‌دار و شماره‌‌دار) ادبیات فارسی 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,033تاریخ:1396/03/26 11 : 10 : 56
⭕️600 واژه‌ی (ستاره‌دار و شماره‌‌دار) ادبیات فارسی👇👇
تعداد بازدید:116,347تاریخ:1396/03/25 21 : 22 : 17

توضیحات: در روزهای باقی مانده تا کنکور چگونه عربی بخوانیم؟؟ از زبان عمار تاج بخش از بهترین مدرسان عربی ایران بشنوید و برای دوستان کنکوری خود بفرستید @Rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:20,290تاریخ:1396/03/25 14 : 59 : 55
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,076تاریخ:1396/03/25 14 : 58 : 38
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,949تاریخ:1396/03/25 14 : 56 : 05
🔶آزمون جامع شمارشي شماره ٨ 👇👇👇
تعداد بازدید:141,664تاریخ:1396/03/25 14 : 55 : 15

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,573تاریخ:1396/03/25 11 : 21 : 27
توضیحات: ⭕️شیمی آلی در کنکور ده سال اخیر 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,242تاریخ:1396/03/25 11 : 20 : 04

توضیحات: ⭕️شیمی آلی در کنکور ده سال اخیر (85 تا 95)👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,165تاریخ:1396/03/25 10 : 05 : 16
⭕️در آزمون سراسری سال ۹۵ گروه آزمایشی علوم تجربی حدود۴۰درصد داوطلبان درس های اختصاصی را منفی زده اند.
تعداد بازدید:17,545تاریخ:1396/03/25 10 : 02 : 58

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,039تاریخ:1396/03/24 22 : 23 : 11
توضیحات: ⭕️گزیده تاریخ ادبیات کنکور 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,866تاریخ:1396/03/24 18 : 14 : 16
توضیحات: ⭕️ زیست و آزمایشگاه یک
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,446تاریخ:1396/03/24 18 : 13 : 04

توضیحات: ⭕️ آزمونک زیست و آزمایشگاه یک 👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,366تاریخ:1396/03/24 12 : 02 : 24
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,853تاریخ:1396/03/24 12 : 01 : 05
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,634تاریخ:1396/03/24 11 : 59 : 31
🔶آزمون جامع شمارشي شماره 7 👇👇👇
تعداد بازدید:141,663تاریخ:1396/03/24 11 : 59 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:0تاریخ:1396/03/24 10 : 54 : 49

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با عمار تاج بخش ✅ تست شماره 8 درس #عربی www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:18,149تاریخ:1396/03/24 10 : 12 : 33
⭕️حدود۳درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری ۱۳۹۵ دروس اختصاصی را بین ۳۰تا۴۰درصد پاسخ دادند👆
تعداد بازدید:17,541تاریخ:1396/03/24 10 : 11 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,464تاریخ:1396/03/23 23 : 08 : 41
توضیحات: ⭕️77 بیت قرابت معنایی ادبیات 3👆👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,639تاریخ:1396/03/23 20 : 44 : 04
✳️بسته های فیزیک در کنکور تجربی✳️ سوالات کنکور تجربی در 4بسته دسته بندی می شود. ✅بسته اول با 6 سوال: حرکت شناسی دینامیک وحرکت دایره ای ✅بسته دوم با8 سوال: کاروانرژی گرما نور فشار ✅بسته سوم با 7 سوال: ساکن و خازن مدارهای الکتریکی مغناطیس القا ی الکترومغناطیس ✅بسته چهارم با 9 سوال: حرکت نوسانی موج های مکانیکی صوت موج های الکترومغناطیسی فیزیک اتمی ساختار هسته ☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
تعداد بازدید:109,378تاریخ:1396/03/23 17 : 18 : 54

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با علی کرامت ✅ تست شماره 13درس #زیست با ما تا کنکور همراه باشید www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:17,855تاریخ:1396/03/23 13 : 24 : 27
📣اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تمديد مهلت دريافت علاقمندي براي اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران 🔺 موضوع ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در آزمون سراسري سال 1396 🔺پيرو اطلاعيه مورخ 96/3/7 به اطلاع داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون سراسري96 مي‌رساند به منظور مساعدت با داوطلباني كه تا تاريخ (96/3/21) موفق به اعلام علاقمندي براي استفاده از اين سهميه نگرديده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه اين مهلت تا روز سه‌شنبه مورخ 96/3/23 تمديد شود. 🔺داوطلبان مي‌توانند تا پايان تاریخ ذکرشده به سایت www.sanjesh.org مراجعه نمايند.
تعداد بازدید:17,560تاریخ:1396/03/23 11 : 37 : 09
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,946تاریخ:1396/03/23 11 : 34 : 39
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,731تاریخ:1396/03/23 11 : 32 : 04
🔶آزمون جامع شمارشي شماره ٦ 👇👇👇
تعداد بازدید:141,663تاریخ:1396/03/23 11 : 31 : 31

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,958تاریخ:1396/03/23 09 : 43 : 18

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,950تاریخ:1396/03/23 09 : 42 : 46

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,370تاریخ:1396/03/22 22 : 50 : 01
توضیحات: ❎پیک سنجش
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,545تاریخ:1396/03/22 22 : 45 : 10
⭕️پیک سنجش دوشنبه 22 خرداد 👇
تعداد بازدید:76,863تاریخ:1396/03/22 22 : 44 : 30

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,351تاریخ:1396/03/22 17 : 53 : 02
توضیحات: ⭕️68 واژه پرکاربرد در املا👆 🔸درس های عمومی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,589تاریخ:1396/03/22 12 : 16 : 08
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,982تاریخ:1396/03/22 12 : 06 : 39
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,073تاریخ:1396/03/22 12 : 05 : 24
🔶آزمون جامع شمارشي شماره ٥ 👇👇👇
تعداد بازدید:141,662تاریخ:1396/03/22 12 : 05 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,545تاریخ:1396/03/22 10 : 11 : 35

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,956تاریخ:1396/03/21 21 : 47 : 00

توضیحات: ⭕️اولويت بندی رياضيات تجربي برای جمع‌بندی 👆👆👆
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,628تاریخ:1396/03/21 21 : 40 : 45
⭕️ترتيب بندي مباحث پرتكرار در درس رياضيات تجربي با اولويت اهميت: 🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅 ✅١)احتمال(قانون دو جمله اي/استفاده از ابزار تركيب در احتمال و برداشتهاي يكي يكي/سوال تركيبي از قوانين احتمال) ✅٢)درجه دوم(رابطه اصلي و فرعي بين ريشه/ساخت معادله درجه دوم از روي معادله درجه دوم/تغيير متغير) ✅٣)تعيين علامت(حل نامعادله شامل قدر مطلق/استفاده از روش هست و نيست/سوال غير مستقيم در ساير مباحث) ✅٤)تصاعد(مجموع جملات تصاعد حسابي و هندسي و تست تركيبي از فرمول ها شبيه سوالات سالهاي قبل) ✅٥)ماتريس(معكوس ماتريس و تركيب آن با دترمينان و ضرب) ✅٦)تابع(وارون/تركيب تابع/يك به يك بودن/مقدار گذاري به ويژه در توابع نمايي) ✅٧)لگاريتم(رشد و زوال/معادله لگاريتمي/رسم تابع لگاريتمي) ✅٨)مثلثات(معادله مثلثاتي/اتحادهاي مثلثاتي به ويژهCos(2x استفاده غير مستقيم در ساير مباحث) ✅٩)حد و پيوستگي(پيوستگي تابع در نقطه مرزي/حد مبهم و تركيب آن با قدرمطلق و حد در بي نهايت) ✅١٠)مشتق(مشتق گيري از مثلثاتي و راديكالي و كسري/آهنگ تغييرات/شرايط مشتق پذيري در يك نقطه/مشتق گيري قدرمطلق و براكت/مشتق ضمني/مشتق تركيب تابع) ✅١١)كاربرد مشتق(معادله خط مماس و قائم/ترسيم نمودار/عطف و تقعر/اكسترمم مطلق/اكسترمم نسبي) ✅١٢)انتگرال(انتگرال قدرمطلق و براكت/انتگرال مثلثاتي و ساده كردن آن از روي اتحادها/مساحت و مساحت جبري/قضيه اول انتگرال) ✅١٣)آمار(شاخص هاي پراكندگي/جدول هاي آماري و نمودارها به ويژه دايره اي و ساقه برگ و جعبه اي و ميله اي) ✅١٤)دنباله ها(همگرايي/كرانداري/يكنوايي) 🛑مباحث داخل پرانتز در هر فصل طبق پرتكرار بودن آن طبقه بندي شده، 🔅بنابراين مطالعه طبق ترتيب بندي فوق،بالاي ٩٠درصد تستهاي كنكور را شامل خواهد شد.
تعداد بازدید:19,359تاریخ:1396/03/21 17 : 26 : 57

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,685تاریخ:1396/03/21 15 : 40 : 30
توضیحات: ⭕️همه چیز در مورد چشم 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,850تاریخ:1396/03/21 15 : 32 : 01

توضیحات: ⭕️جمع‌بندی نكته‌های مبحث حواس( همه چیز در مورد چشم) 👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,976تاریخ:1396/03/21 10 : 31 : 25

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,868تاریخ:1396/03/20 23 : 04 : 08
توضیحات: 🔸پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,663تاریخ:1396/03/20 23 : 02 : 39
توضیحات: 🔸سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,760تاریخ:1396/03/20 22 : 55 : 13
🔶آزمون جامع شمارشي شماره 4 👇👇👇
تعداد بازدید:141,661تاریخ:1396/03/20 22 : 54 : 51

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,899تاریخ:1396/03/20 19 : 06 : 25
توضیحات: ⭕️پیدایش و گسترش زندگی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,773تاریخ:1396/03/20 19 : 03 : 50
🔺در فصل پیدایش و گسترش زندگی بیش‌تر به تاریخچه علم پرداخته شده و مانند تاریخ ادبیات زیست است. 🔺در کنکور سال 95 نیز دو سوال از این مبحث مطرح شد. 👇👇👇
تعداد بازدید:17,853تاریخ:1396/03/20 19 : 02 : 49

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:100,948تاریخ:1396/03/20 17 : 25 : 34

توضیحات: 📕 برنامه دوران جمع بندی کنکور 96 به روش سه روز یکبار در لینک زیر ببینید و نظر بدهید : 📕 http://www.kanoon.ir/Article/162822
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,044تاریخ:1396/03/20 11 : 52 : 17
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:18,440تاریخ:1396/03/20 11 : 52 : 17
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:18,138تاریخ:1396/03/20 11 : 52 : 17
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:18,136تاریخ:1396/03/20 11 : 52 : 17
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:17,237تاریخ:1396/03/20 11 : 51 : 48
⭕️فایل های صوتی آموزش و جمع‌بندی نكته‌های آزمایش یانگ👇👇👇
تعداد بازدید:18,752تاریخ:1396/03/20 11 : 49 : 14
توضیحات: ⭕️جزوه آزمایش یانگ
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,523تاریخ:1396/03/20 11 : 47 : 03
🔴جمع بندی کامل آزمایش یانگ(۶ صفحه ) 👇👇👇 🔺 در ۵ سال اخیر کنکور فیزیک هر سال یک تست از آزمایش یانگ‌بوده است.
تعداد بازدید:18,124تاریخ:1396/03/20 11 : 45 : 50

توضیحات: ⭕️جمع‌بندی کامل آزمایش یانگ👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,420تاریخ:1396/03/20 10 : 53 : 05

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,079تاریخ:1396/03/19 21 : 27 : 52
توضیحات: ⭕️پاسخ
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,775تاریخ:1396/03/19 21 : 25 : 17
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,266تاریخ:1396/03/19 21 : 22 : 41
🔶آزمون جامع شمارشي شماره ٣ 👇👇👇
تعداد بازدید:141,659تاریخ:1396/03/19 21 : 22 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,552تاریخ:1396/03/19 18 : 28 : 42
🔰🔰تعداد و درصد داوطلبانی که در آزمون سراسری درس شیمی را بالای ۵۰درصد زدند🔰🔰 🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 گروه آزمایشی علوم ریاضی✅✅ 🍄کنکور۹۲🔰۳۵۰۳نفر🔰۱/۶۰درصد 🍄کنکور۹۳🔰۱۴۳۳نفر🔰۰/۷۴درصد 🍄کنکور۹۴🔰۸۳۳نفر 🔰۰/۴۹درصد 🍄کنکور۹۵🔰۱۱۵۸نفر 🔰۰/۷۷درصد 🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 گروه آزمایشی علوم تجربی✅✅ 🌎کنکور۹۲🔰۸۳۸۲نفر🔰۱/۹۱درصد 🌎کنکور۹۳🔰۵۴۶۳نفر🔰۱/۲۳درصد 🌎کنکور۹۴🔰۶۴۷۴نفر🔰۱/۴۳درصد 🌎کنکور۹۵🔰۵۳۷۱نفر🔰۱/۱۵درصد 🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶
تعداد بازدید:19,945تاریخ:1396/03/19 16 : 52 : 49
🔹دانش آموزانی که تراز کل آنها در بازه ترازی 4750 است: زیست آسان تر از کنکور بوده و بقیه درسها هم سطح کنکور بوده است. 🔹دانش آموزانی که تراز کل آنها در بازه ترازی 5500 است : زیست و فیزیک آسان تر از کنکور بوده و بقیه درسها هم سطح کنکور بوده است. 🔹دانش آموزانی که تراز کل آنها در بازه ترازی 6250 است: ریاضی و فیزیک آسان تر از کنکور بوده است، زیست هم سطح کنکور بوده و شیمی دشوارتر از کنکور بوده است. 🔹دانش آموزانی که تراز کل آنها در بازه ترازی 7000 است: شیمی دشوارتر از کنکور بوده و بقیه درسهای اختصاصی آسان تر از کنکور بوده است.
تعداد بازدید:18,727تاریخ:1396/03/19 16 : 45 : 27

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,017تاریخ:1396/03/19 16 : 44 : 07

توضیحات: ⭕️مقایسه سطح دشواری آزمون 19 خرداد با سطح دشواری کنکور 👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,321تاریخ:1396/03/19 15 : 50 : 24
🔹ریاضی: سوال 144، کلید 4/ دام گزینه 3 🔹زیست‌شناسی: سوال 156، کلید3/ دام گزینه 4 سوال 176، کلید 2/ دام گزینه 1 سوال 189، کلید 1/ دام گزینه 3 سوال 196، کلید 2/ دام گزینه 3 🔹شیمی: سوال 243، کلید 1/ دام گزینه 2 سوال 244، کلید 4/ دام گزینه 1 سوال 247، کلید 4/ دام گزینه 3 سوال 255، کلید 3/ دام گزینه 2 🔹فيزيک : سوال 209، کلید 3/ دام گزینه های 1 و 2
تعداد بازدید:15,413تاریخ:1396/03/19 15 : 43 : 55
⭕️دام دارترین سوالات آزمون 19 خرداد. ✅این سوالات را به دقت بررسی کنید👇
تعداد بازدید:15,113تاریخ:1396/03/19 15 : 43 : 03

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,724تاریخ:1396/03/19 15 : 28 : 17
🔹زیست‌شناسی: 100 نداشته، بالاترین درصد 97 درصد 🔹شیمی: 100 نداشته، بالاترین درصد 96 درصد 🔹ریاضی: 12 نفر 100 زده اند. 🔹فیزیک: 20 نفر 100 زده اند. 🔹زمین شناسی: 1 نفر 100 زده اند. 🔹ادبیات: 4 نفر 100 زده اند. 🔹معارف: 17 نفر 100 زده اند. 🔹زبان: 502 نفر 100 زده اند. 🔹عربی: 12 نفر 100 زده اند.
تعداد بازدید:15,417تاریخ:1396/03/19 15 : 23 : 55

توضیحات: ⭕️تعداد صد در صدها در آزمون 19 خرداد تجربی 👇👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,524تاریخ:1396/03/19 13 : 14 : 10
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی آزمون 19 خرداد 👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,712تاریخ:1396/03/19 13 : 12 : 42

توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی آزمون 19 خرداد، پیش‌دانشگاهی تجربی 👇👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,721تاریخ:1396/03/19 12 : 56 : 46
به نظر شما باکیفیت ترین درس اختصاصی در آزمون امروز کدام بود؟ (کدام درس پوشش مطالب بهتری داشت؟ کدام درس سطح دشواری نزدیکی به کنکور سه سال اخیر داشت؟کدام درس سوال های ایده نو داشت؟) زیست شناسی – 933 👍👍👍👍👍👍👍 54% فیزیک – 285 👍👍 16% ریاضی – 206 👍👍 12% شیمی – 199 👍 11% زمین شناسی – 109 👍 6% 👥 1732 people voted so far.
تعداد بازدید:15,415تاریخ:1396/03/19 12 : 52 : 00
🌷🌟🌷🌟🌷🌟🌷🌟🌷🌟🌷🌟 🏆⛳️🏆⛳️🏆⛳️🏆⛳️🏆⛳️🏆⛳️ در نظرخواهی در مورد کیفیت آزمون شرکت کنید. 👁👀👁👀👁👀👁👀👁👀👁
تعداد بازدید:16,966تاریخ:1396/03/19 10 : 17 : 04

توضیحات: ⭕️ظرفیت رشته پزشکی در کنکور سراسری
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,362تاریخ:1396/03/18 22 : 39 : 39
توضیحات: ❎پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,463تاریخ:1396/03/18 22 : 37 : 56
توضیحات: ❎عبارات
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,249تاریخ:1396/03/18 22 : 36 : 31
⭕️ توليدمثل و رشد و نمو جانوران صحیح یا غلط بودن هر یک از جملات را مشخص کنید👇👇👇
تعداد بازدید:103,163تاریخ:1396/03/18 22 : 35 : 33

توضیحات: تعیین عبارات صحیح و غلط در درس زیست‌شناسی
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,368تاریخ:1396/03/18 16 : 54 : 09
توضیحات: برای یک ترکیب آلی این مطالب را بدانیم.👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,256تاریخ:1396/03/18 16 : 52 : 00

توضیحات: ⭕️برای یک ترکیب آلی این مطالب را بدانیم👇👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,246تاریخ:1396/03/18 14 : 53 : 03
💠دانش آموزان جدیدی که به کانال اضافه شدید،خوش آمدید. 💠در این کانال مطالب مناسب دوران جمع بندی کنکور 96 ارایه می شود. 💠برای دوستان خودتان لینک را ارسال کنید: @zistkanoon
تعداد بازدید:19,086تاریخ:1396/03/18 14 : 22 : 12
توضیحات: ⭕️جمع‌بندی نكته‌های تکنولوژی زیستی👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,653تاریخ:1396/03/18 14 : 19 : 51

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:87,395تاریخ:1396/03/18 12 : 06 : 20

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با علی کرامت ✅ تست شماره 11 درس #زیست با ما تا کنکور همراه باشید www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:85,161تاریخ:1396/03/18 11 : 36 : 18
⭕️⭕️ کانال تخصصی رشته تجربی کانون 🔸 شامل مطالب آموزشی، پرسش و پاسخ دانش آموزان و ... است. 📚 جهت پیوستن دوستان خود به این کانال لینک زیر را بفرستید : http://goo.gl/d1ScRe
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:16,960تاریخ:1396/03/18 11 : 14 : 13
⭕️تعداد و درصد داوطلبانی که در آزمون سراسری سال های۹۲و۹۳و۹۴و۹۵ درس زیست شناسی را بالای ۵۰درصد زدند. 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 ✅کنکور۹۲🔹۹۸۹۹نفر🔶 ۲/۲۶درصد ✅کنکور۹۳🔹۸۶۹۹نفر🔶۱/۹۶درصد ✅کنکور۹۴🔹۴۸۵۵نفر🔶۱/۰۷درصد ✅کنکور۹۵🔹۱۲۶۲۳نفر🔶۲/۷۱درصد
تعداد بازدید:17,277تاریخ:1396/03/18 09 : 50 : 56

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,773تاریخ:1396/03/17 21 : 52 : 09
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,771تاریخ:1396/03/17 21 : 51 : 25
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,261تاریخ:1396/03/17 21 : 48 : 32
#جمع_بندي 🔶آزمون جامع شمارشي شماره ٢ 👇👇👇
تعداد بازدید:141,659تاریخ:1396/03/17 21 : 48 : 13

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,940تاریخ:1396/03/17 18 : 18 : 40

⭕️محمد عظیمیان زواره 240 نکته از 12 فصل شیمی دبیرستان 👇 http://www.kanoon.ir/Article/167278 روی لینک کلیک کنید 👆👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/167278
تعداد بازدید:17,860تاریخ:1396/03/17 12 : 20 : 56
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:17,252تاریخ:1396/03/17 12 : 20 : 56
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,950تاریخ:1396/03/17 12 : 20 : 56
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,643تاریخ:1396/03/17 12 : 20 : 56
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:16,341تاریخ:1396/03/17 12 : 18 : 12
توضیحات: ❎جزوه نوسان به همراه فايلهاي صوتی آموزش مبحث
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,735تاریخ:1396/03/17 12 : 15 : 01

توضیحات: ⭕️جمع‌بندی مبحث نوسان
ارسال عکس
تعداد بازدید:107,918تاریخ:1396/03/17 11 : 11 : 28

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با علی کرامت ✅ تست شماره 10 درس #زیست با ما تا کنکور همراه باشید www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:15,731تاریخ:1396/03/17 09 : 53 : 56

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,762تاریخ:1396/03/16 18 : 21 : 20
توضیحات: ❎پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,156تاریخ:1396/03/16 18 : 18 : 50
توضیحات: ❎سوالات
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,657تاریخ:1396/03/16 18 : 17 : 39
#جمع_بندي 🔶آزمون جامع شمارشي شماره ١ 👇👇👇
تعداد بازدید:16,326تاریخ:1396/03/16 18 : 17 : 12
⭕️تست‌های شمارشی شیمی با توجه به اهميت سوال هاي شمارشي در شيمي كنكور و عدم اعتماد به نفس دانش آموزان در اين سبك از سوال ها،هر روز يك آزمون كه فقط داراي سوال هاي شمارشي مي باشد،در كانال قرار مي گيرد.هر آزمون داراي دوازده سوال شمارشي است كه در آن از هر يك از فصل هاي شيمي كنكور،يك سوال،مطرح شده است. 🔹زمان كافي براي حل هر آزمون ،پانزده دقيقه است. موفق باشيد. مسعود جعفری
تعداد بازدید:141,659تاریخ:1396/03/16 18 : 17 : 03

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,563تاریخ:1396/03/16 16 : 56 : 16

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با علی کرامت ✅ تست شماره 9 درس #زیست با ما تا کنکور همراه باشید www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:18,153تاریخ:1396/03/16 12 : 28 : 54
توضیحات: ❎جمع‌بندی نکته های مبحث قارچ ها
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,426تاریخ:1396/03/16 12 : 19 : 53

توضیحات: ⭕️جمع‌بندی نکته های مبحث قارچ ها
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,430تاریخ:1396/03/16 10 : 08 : 37

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,755تاریخ:1396/03/15 23 : 41 : 40
🔴نکات مهم درس شیمی برای دوران جمع بندی 🔺درچندسال اخیر در دفترچه ی کنکور از درسای مفهومی میباشد ک توجه داوطلبان را بخودش جلب کرده است . 🔺درس شیمی بطور کلی دوبخش ۱_حفظی و مسایل ۱_حفظی :ک در این دوران باقی مانده تا کنکور (جمع بندی)تسلط خودرا برکتاب درسی و نمودارها ؛شکلها ؛حاشیه های کتاب ؛و نکات و خلاصه برداری هایی ک درطول سال نوشتیم ؛میپردازیم . ۲_مسایل : برای تقویت زیاد در مسایل شیمی باید به تمرین و تست زیاد ان هم تست های استاندار چند سال اخیر کنکور و تست های نشاندار خود میپردازیم . 🔺در بخش مسله شیمی بخش استوکیومتری خیلی مهم و برای جوابگویی به مسایل شیمی این بخش را باید خوب بلد باشیم . درمسایل اعدادی اعشاری میدهند ک باید برا حل انها سرعت عمل داشته باشیم ک باتمرین میتوانیم این قلق را بدست اوریم. همانگونه ک در دفترچه کنکور درس شیمی در رشته تجربی و ریاضی بعنوان آخرین درس گنجانده شده و دارای ۳۵ تست از جمله تست های دانشی ؛ مفهومی ؛ جای خالی ؛ تعمیمی ؛ محاسباتی و تست های پنج گزینه ی میباشد از اهمیت ویژه ی برای دانش آموزان بخصوص زیر گروهای پزشکی و مهندسی شیمی و... برخوردار می باشد. پس: ۱_ مدیریت زمان داشته باشید. ◀️1️⃣ باتوجه ب اینکه درس شیمی یک درس محاسباتی - مفهومی ؛ کاربردی - مفهومی می باشد شناسایی و زمان بندی در پاسخگویی هر دسته از سوالات آن باعث ارامش و تسلط یافتن بر همه ی مباحث میشود پس اولین قدم در مدیریت زمان دانستن این است ک بدانید هر تست چه مقدار زمانی به خود اختصاص میدهد و هر تیپ سوال با چه راه کاری حل میشود ◀️2️⃣ شناسایی و کشف سوالات زمانبر و چالشی در بین تست های کنکور چند سال اخیر مشاهده شده ک سوالات محاسباتی در بین سوالات تعمیمی یا سوالات مفهومی گنجانده شده،این دسته سوالات را ابتدا شناسایی کنید سپس در گروه سوالاتی قرار دهید ک در زمان نقصانی میخاهید به آن جواب دهید؛تنها راه حل این دسته سوالات تمرین کردن سوالات مشابه آن میباشد. کتابهای فهت کنکور توصیه میشود. ۲_از سوالات ساده شروع کنید سوالات ساده همان سوالات دانشی بحساب میرود و در همه کنکورها ۲۰ تا ۳۰ درصد سوالات را شامل میشود،پاسخگویی سوالات ساده باعث میشود ◀️1️⃣ شما با آرامش مضاعفی به سراغ دسته های دیگر سوالات بروید ◀️2️⃣ اگ جدول پاسخگویی داوطلبان کنکور در درس شیمی را مشاهده کرده باشید می توانید تشخیص دهید ک جواب گویی به سوالات ساده شما را از ۸۰ % داوطلبان جدا میکند و جدایگاه شما یک جایگاه ویژه برای ارتقا رتبه شماست. ۳_ توجه به مباحث ترکیبی و تسلط بر زیر مباحث ◀️1️⃣شیمی دوم پایه ی شیمی است بخصوص فصل اول و دوم شیمی دو تسلط بر مباحث پایه ی شیمی باعث تسهیل در مطالعه و تسلط بر دیگر مباحث میشود باتوجه به اینکه مطالب شیمی دوم حفطیات میباشد در روزهای باقی مانده مباحث سال دوم را مرور کرده و تسلط خودرا برآن بیفزائید. ◀️2️⃣ مباحث شیمی سوم بیشتر محاسباتی و شیمی مسائل نام دارد که تسلط برآن ها نیاز به تمرین و تکرار بیشتر دارد. در روزهای باقی مانده به این موضوعات بیشتر توجه کنید. ◀️3️⃣در مسائل شیمی سعی کنید یک راه حل مناسب برای خود پیدا کنید ؛ دنبال راه حل میانبر و کارهای عجیب غریب نباشید. تست های کنکور سالهای اخیر بهترین منابع برای تسلط بر مباحث مسائل شیمیست. ۴_ نکات مهم را مارکدار تا در دوران تورق سریع انها را باردیگر مرور کنیم. ⬅️1️⃣تسلط بر جدول مندلیف و هشت گروه آن و نکات ریز آن ◀️توجه به تعییرات تناوبی عنصرها ◀️توجه به ویژگی های هرگروه از جدول ◀️توجه به تعیین دوره و گروه ⬅️2️⃣مبحث کوانتمی یک زیر مبحث مفهومی است ؛ نکات تستی انرا در تستهای سالهای اخیر پیدا کرده و بادرک بهتر بران مسلط شوید.میتوان گفت تقریبا همه ی تست ای کنکور در این مبحث تکرار تست های گذشته است. ⬅️3️⃣به خاطر سپردن یونهای تک اتمی و چنداتمی ⬅️4️⃣فصل ۴ شیمی دو یک فصل استراتژیک میباشد فصلی دوپهلو (فصلی حفظیاتی - مفهومی ) نکات زیر را مورد توجه خود قرار دهید. نویسنده : سیدمهدی موسوی
تعداد بازدید:16,042تاریخ:1396/03/15 19 : 25 : 40

⭕️آزمون های جامع رشته تجربی http://www.kanoon.ir/Article/122917 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/122917
تعداد بازدید:14,216تاریخ:1396/03/15 19 : 24 : 23

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,191تاریخ:1396/03/15 14 : 53 : 27
توضیحات: ❎جمع‌بندی نکته های مبحث چشم
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,143تاریخ:1396/03/15 14 : 50 : 42
⭕️همه چیز در مورد چشم👇👇👇
تعداد بازدید:14,835تاریخ:1396/03/15 14 : 50 : 16

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,136تاریخ:1396/03/15 11 : 51 : 47
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,838تاریخ:1396/03/15 11 : 46 : 48
توضیحات: ⭕️سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,228تاریخ:1396/03/15 11 : 43 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,840تاریخ:1396/03/15 11 : 15 : 50
⭕️راههای افزایش سرعت تست زنی در درس شیمی 1)✔️انجام برخی از محاسبات به صورت ذهنی 2)✔️دقت در خواندن صورت سوال ومشخص کردن داده های اصلی هر سوال 3)✔️عادت به استفاده از فضای کم برای انجام محاسبات 4)✔️عدم پرداختن به تست های بسیار سخت در ابتدای آزمون نویسنده: علی دهقان
تعداد بازدید:22,722تاریخ:1396/03/14 21 : 34 : 29
❌یکی از سوالها و چالشهای مهم كنكوريها در این روزها اینست که برنامه مطالعاتی مشخص برای جمع بندی زیست می خواهند. 🅾 برنامه پیشنهادی زیر دو مزیت دارد: 1⃣ با اجرای این برنامه تا کنکور مبحث ها 5 بار دوره می شوند. 2⃣صفحات مرتبط کتاب درسی با هم مطالعه می شوند. ✳️هر شنبه= دستگاههای بدن انسان +تست (صفحات کتاب درسی که به دستگاههای بدن انسان اختصاص دارد، در آزمون 8 بهمن مطرح شده است.) ✳️هریکشنبه= مبحث‌های جانوری +تست (صفحات کتاب درسی که به زیست جانوری اختصاص دارد، در آزمون 1اردیبهشت مطرح شده است.) ✳️هر دوشنبه= ژنتیک ✳️هرسه شنبه = پیش یک+تست ✳️هر چهارشنبه =گیاهی +تست (صفحات کتاب درسی که به گیاهی اختصاص دارد، در آزمون 15 اردیبهشت مطرح شده است.) ✳️هر پنج شنبه= پیش دو +تست ✳️هر جمعه = آزمون جامع نویسنده: علی کرامت
تعداد بازدید:14,524تاریخ:1396/03/14 21 : 20 : 24
⭕️ برنامه پیشنهادی برای مطالعه زیست شناسی در روزهای باقیمانده تا کنکور👇
تعداد بازدید:13,925تاریخ:1396/03/14 21 : 19 : 06

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,648تاریخ:1396/03/14 16 : 26 : 28
توضیحات: علی کرامت: مبحث هورمون
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,921تاریخ:1396/03/14 16 : 20 : 30

توضیحات: ⭕️نکته و تست مبحث هورمون👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,049تاریخ:1396/03/14 12 : 43 : 08
توضیحات: ✅تحلیل تک تک گزینه های کنکور 95 در درس زیست‌شناسی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,223تاریخ:1396/03/14 12 : 39 : 41
⭕️تحلیل سوالات زیست در کنکور 95 🔸اکنون که کم کم دارید به اواخر راه به سمت کنکور می رسید, شاید یکی از چالش های شما در این مسیر درس بسیار مهم و جذاب زیست شناسی باشد. 🔸 در این راه تحلیل سوالات زیست کنکور تاثیر زیادی در  نتیجه پایانی شما از این درس دارد. 🔸گاهی مطلبی از جزئیات طرح می شود اما پاسخ آن در کلیات است ! و همین نکته ی ساده بار ها در تست ها دیده شده است. 🔸یعنی در هنگام برخورد با چنین موقعیتی وقتی ذهنمان می رود روی خط به خط کتاب,نکته ی پاسخ صحیح این است که”در کلیت امر این مطلب صحیح است یا نه”نه در آن جزئیاتی که ذهن را به سمت خود می برد. 🔸در هر صورت موردی که واضح است، اینست که تحلیل تک تک گزینه های کنکور سراسری در درس زیست بسیار راهگشاست. ❎در این فایل تک تک گزینه های کنکور 95 تحلیل شده است. 👇👇👇
تعداد بازدید:13,611تاریخ:1396/03/14 12 : 37 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,922تاریخ:1396/03/14 10 : 08 : 09

📕امتحان نهایی زمین شناسی 🔻روز سه شنبه امتحان نهایی زمین شناسی است. 🔻روی لینک زیر کلیک کنید و از خلاصه درسهای ضمیمه شده در مطلب برای امادگی در امتحان استفاده کنید. http://www.kanoon.ir/Article/161683
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/161683
تعداد بازدید:13,316تاریخ:1396/03/14 10 : 07 : 40

توضیحات: ⭕️آمادگی برای امتحان نهایی زمین شناسی
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,309تاریخ:1396/03/14 09 : 39 : 28

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,133تاریخ:1396/03/13 17 : 51 : 33
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:14,830تاریخ:1396/03/13 17 : 51 : 32
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:14,829تاریخ:1396/03/13 17 : 51 : 32
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,127تاریخ:1396/03/13 17 : 51 : 32
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:14,823تاریخ:1396/03/13 17 : 51 : 32
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:14,519تاریخ:1396/03/13 17 : 51 : 05
✅فايلهاي صوتی آموزش مبحث تعادل های گرمایی در فیزیک 👇👇👇
تعداد بازدید:14,208تاریخ:1396/03/13 17 : 48 : 49
⭕️فیزیک: جمع‌بندی مبحث تعادل های گرمایی👆👆
تعداد بازدید:15,418تاریخ:1396/03/13 17 : 48 : 41
توضیحات: ❎جمع‌بندی تعادل های گرمایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,804تاریخ:1396/03/13 14 : 30 : 04

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,356تاریخ:1396/03/13 14 : 10 : 34

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با عمار تاج بخش ✅ تست شماره ٧ درس #عربی www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:102,614تاریخ:1396/03/13 14 : 10 : 34

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با علی کرامت ✅ تست شماره 8 درس #زیست با ما تا کنکور همراه باشید www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:15,731تاریخ:1396/03/12 21 : 21 : 50

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,229تاریخ:1396/03/12 21 : 16 : 10

⭕️نفرات برتر آزمون 12 خرداد http://www.kanoon.ir/Public/TopStudents?main=1&group=3&date=13960312&year=96 روی لینک بالا کلیک کنید 👆👆👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Public/TopStudents?main=1&group=3&date=13960312&year=96
تعداد بازدید:13,919تاریخ:1396/03/12 19 : 15 : 01
❎دام دارترین سوالات آزمون 12 خرداد 🔸ریاضی سوال 128 🔺گزینه 3 دام دار بوده است. 🔸زيست 🔺سوال 157، گزینه 2 و 3 دام بوده 🔺سوال 166 گزینه 2 دام بوده 🔺سوال 176 گزینه 2 دام بوده 🔺سوال 187 گزینه 3 دام بوده 🔺سوال 197 گزینه 4 دام بوده 🔺سوال 200 گزینه 4 دام بوده 🔸فیزیک 🔺سوال 210 گزینه 4 دام بوده 🔺 سوال 215 گزینه 4 دام بوده 🔸شیمی 🔺سوال 245 گزینه 2 دام بوده 🔺سوال 257 گزینه 1 دام بوده
تعداد بازدید:12,409تاریخ:1396/03/12 19 : 14 : 39

توضیحات: ⭕️ دام دارترین سوالات آزمون جامع اول 👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,716تاریخ:1396/03/12 18 : 29 : 14
❎دشوارترین سوالات آزمون 12 خرداد ⬅️( سوال هایی که زیر 5 درصد پاسخ صحیح داده اند) : ❎ریاضی 140 147 ❎زیست 190 203 ❎فیزیک 211 227 ❎شيمی 243 260
تعداد بازدید:12,420تاریخ:1396/03/12 18 : 28 : 18

توضیحات: ⭕️دشوارترین سوالات جامع اول 👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,034تاریخ:1396/03/12 15 : 46 : 07
🔹شیمی: 2 نفر 🔹فیزیک: 5 نفر 🔹ریاضی: 3 نفر 🔹زیست‌شناسی صد نداشته و بالاترین درصد 97 بوده است.
تعداد بازدید:12,723تاریخ:1396/03/12 15 : 44 : 05
⭕️تعداد افرادی که به صد در صد سوال ها پاسخ صحیح داده‌اند 👇👇👇
تعداد بازدید:14,237تاریخ:1396/03/12 13 : 25 : 13
توضیحات: ⭕️پاسخ تشریحی آزمون 12 خرداد👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,024تاریخ:1396/03/12 12 : 59 : 26
از نظر شما باکیفیت ترین درس در آزمون جامع اول کدام بود؟ زیست‌شناسی – 966 👍👍👍👍👍👍👍 61% شیمی – 188 👍 12% ریاضی – 153 👍 10% فیزیک – 153 👍 10% زمين شناسی – 119 👍 8% 👥 1579 people voted so far.
تعداد بازدید:80,820تاریخ:1396/03/12 12 : 02 : 46

📕 مقاله کاظم قلم چی 📗موثرترین روش برای ساختن رتبه و تراز 📗بر اساس عملکرد خودتان هدف گذاری کنید 📗جدول هدف گذاری در دوران جمع بندی ادامه مقاله در لینک زیر : 📕 http://www.kanoon.ir/Article/166909
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/166909
تعداد بازدید:12,111تاریخ:1396/03/12 10 : 24 : 29

http://www.kanoon.ir/Article/166866 روی لینک بالا کلیک کنید 👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/166866
تعداد بازدید:16,648تاریخ:1396/03/11 20 : 11 : 43
توضیحات: کلید
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,645تاریخ:1396/03/11 20 : 05 : 44
توضیحات: عبارات
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,728تاریخ:1396/03/11 20 : 03 : 26
⭕️ دستگاه عصبی صحیح یا غلط بودن هر یک از جملات را مشخص کنید👇👇👇
تعداد بازدید:102,560تاریخ:1396/03/11 20 : 02 : 46

توضیحات: تعیین عبارات صحیح و غلط در درس زیست‌شناسی
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,317تاریخ:1396/03/11 16 : 25 : 46
توضیحات: چند حالت مهم در مبحث دینامیک
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,405تاریخ:1396/03/11 16 : 24 : 07
⭕️جمع بندی چند حالت مهم در مبحث دینامیک 👇👇👇
تعداد بازدید:12,704تاریخ:1396/03/11 16 : 23 : 32

توضیحات: جمع بندی چند حالت در مبحث دینامیک
ارسال عکس
تعداد بازدید:91,823تاریخ:1396/03/11 13 : 03 : 11

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با علی کرامت ✅ تست شماره ۷ درس #زیست با ما تا کنکور همراه باشید www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:12,403تاریخ:1396/03/11 10 : 18 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,046تاریخ:1396/03/10 22 : 09 : 44
⭕️روش جمع بندی زیست شناسی برای کنکور 1⃣ برای جمع بندی زیست شناسی استراتژی و برنامه شفاف و واضح طراحی کنید. داشتن برنامه دقیق باعث آرامش ذهنی و مطالعه با تمرکز شما خواهد شد. این برنامه ریزی باعث می‌شود برای مرور کتاب زیست شناسی هیچ ترس و استرسی نداشته باشید چون مسیرتان مشخص خواهد بود. داشتن مسیر مشخص باعث میشود راه رسیدن به اهداف شما تسهیل شود بهترین مسیر انتخاب کتاب درسی است . 2⃣ روی بهترین منابع تمرکز کنید از هر گونه خواندن جزوات و کتاب‌های جانبی غیر استاندارد و نکات خارج از کتاب درسی دوری کنید. دوران جمع بندی زمان آزمون و خطا نیست در این دوران باید بهترین منابع را انتخاب کنید. علاوه بر کتاب درسی یک منبع کمک آموزشی مناسب برای یادگیری بیشتر و تست زنی کمک بگیرید. بهترین منبع کتاب سه سطحی برای این بازه زمانی است. 3⃣ ساعات تست زدن خودرا برای زیست بالاببرید. حتما تست زنی با تحلیل وارزیابی کامل انجام دهید؛ یعنی پس از زدن هر تست حتی در صورت درست بودن آن پاسخنامه را مطالعه کنید و پس بازگشت به متن مربوط به سوال در کتاب مراجعه کرده و آن را مرور کنید،نکته موجود در پاسخ تشریحی را در حاشیه کتاب مکتوب کنید. از تستهای تعمیمی فرار نکرده و با تمرین زیاد در زدن این نوع تست ها تسلط خود را بالا ببرید. 4⃣ تکنیک های مدیریتی ازمون را فراموش نکنید. برای اینکه بتوانیم همه سوالات زیست را جواب دهیم باید هنگام تست زنی زیست شناسی مدیریت زمان داشته باشیم؛مدیریت بدین معناست که قدرت تشخیص داشته باشیم ک سوالات ساده رو در زمان زیر۱ دقیقه پاسخگو باشیم و سوالات دانشی را از سوالات تعمیمی و مفهومی تفکیک کنیم ؛میتوانیم با دسته بندی سوالات و شناسایی زمان هر دسته به همه سوالات زیست جواب دهیم ؛کافیست تکنیک× - را برای هرمبحث منطبق بر تست های کتاب آبی و سطحی تمرین کرده تا تسلط خودرا بالاببریم ک کدام تیپ سوال در چه بازه زمانی حل میشود و به چه مقدار زمان احتیاج دارد. سوالات کنکور سال‌های اخیر هم نشان داده شما برای هر تست ۴۳ ثانیه بیشتر زمان ندارید بنابراین برای موفقیت بیشتر در پاسخگویی به سوالات تکنیک های مدیریت زمان از جمله زمان نقصانی و استراتژی بازگشت را به خوبی اجرا کنید. 5⃣ روی مطالب کتاب به تسلط کامل برسید. مهم‌ترین کاری که برای زیست شناسی در دوران جمع بندی باید انجام دهید تسلط کامل روی مطالب کتاب درسی است سعی کنید تصاویر کتاب در ذهنتان ماندگار شود چرا که ممکن است علاوه بر کمک به تفهیم متن کتاب سوالاتی نیز به طور مستقیم از آن‌ها در کنکور مطرح شود.بعضی از مطالب درسی آنقدر اهمیت دارند که هر سال در کنکور تکرار می‌شوند از جمله مباحثی مانند دودمانه ها، چرخه‌ی زندگی قارچ‌ها و هورمون‌های گیاهی و انواع مختلف حواس جانوران و آزمایشات دی هیبریدی یا مقایسه‌ی ویژگی‌های پروکاریوتها با یوکاریوتها و نیز بازدانگان با نهاندانگان یا انواع بافت‌های گیاهی و جانوری، چرخه‌ی ضربان قلب و چرخه‌ی جنسی زنان و … بنابراین لازم است بر روی مطالبی که هر ساله تکرار می‌شود تمرکز ویژ ای داشته باشید. اسامی جانداران مختلف (مثل گیاهان و جانوران و قارچ‌ها و آغازیان و باکتری‌ها) را یاد بگیرید و خصوصیات ویژه‌ی آن‌ها را در کنارشان یادداشت کنید. به مثال زیر توجه کنید: «برگ متحرک» یک حشره است که خصوصیاتی مانند لوله‌ی گوارشی، سیستم تنفس نایی، گردش خون باز و مایع همولنف و دفع اوریک اسید و اسکلت بیرونی از جنس کیتین یا مایع مخاطی روی بدن به همراه طناب عصبی شکمی و گره دار و چشم مرکب با هزاران قرنیه و عدسی دارد. اشکالات و یادگیری ناقص خود را برطرف کنید. 6⃣ سوالات مارکدار خود که در طول سال به عنوان سوالات شک دار یا نزده علامت زده‌اید را دوباره بررسی کنید. تست های نشاندار شما یک گنجینه ناب برای این دوران شماست. نکاتی را که فکر می‌کنید فراموشتان خواهد شد را علامت بزنید تا در روزهای انتهایی دوباره بخوانید. یک هفته تورق سریع در پیش دارید مطااب خودرا برای این بازه زمانی آماده کنید. 7⃣ در زدن تست های درس زیست شناسی تحلیل کامل سوالات را داشته باشید . سوالاتی که شک داشته‌اید و یا پاسخ نداده‌اید را با خواندن پاسخنامه و بازگشت به متن درسی مربوط به سوال تحلیل کنید. سوالاتی که قسمتی از چرخه یا شکل یا متن کتاب رافراموش کرده اید با مارکدار کنید و درکنار آن (کلمه ف ) را بنویسید و آنرا با مراجعه ب کتاب درسی مطالعه کنید . 8⃣ کارنامه بازیابی را پرینت کنید و از ان استفاده کنید نویسنده : سید مهدی موسوی
تعداد بازدید:21,331تاریخ:1396/03/10 13 : 37 : 54
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:20,337تاریخ:1396/03/10 13 : 37 : 54
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:20,010تاریخ:1396/03/10 13 : 37 : 54
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:0تاریخ:1396/03/10 13 : 37 : 54
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:19,008تاریخ:1396/03/10 13 : 37 : 54
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:18,618تاریخ:1396/03/10 13 : 37 : 54
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:18,376تاریخ:1396/03/10 13 : 37 : 54
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:18,997تاریخ:1396/03/10 13 : 37 : 54
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:19,410تاریخ:1396/03/10 13 : 37 : 54
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:19,527تاریخ:1396/03/10 13 : 37 : 54
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:12,090تاریخ:1396/03/10 13 : 37 : 30
⭕️توضیحات صوتی برای مبحث فیزیک اتمی 👇👇
تعداد بازدید:13,000تاریخ:1396/03/10 13 : 34 : 58
توضیحات: ❎جزوه کامل فیزیک اتمی👆
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,089تاریخ:1396/03/10 13 : 28 : 22
⭕️ آشنایی با فیزیک اتمی👇👇
تعداد بازدید:11,791تاریخ:1396/03/10 13 : 27 : 31

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,275تاریخ:1396/03/10 11 : 47 : 44

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با علی سلوکی ✅ تست شماره 5 درس #شیمی با ما تا کنکور همراه باشید www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:12,402تاریخ:1396/03/10 10 : 07 : 46

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,311تاریخ:1396/03/09 23 : 25 : 11
⭕️جمع‌بندی فصل‌های 1 تا5زیست2 👆👆👆
تعداد بازدید:13,314تاریخ:1396/03/09 23 : 23 : 41
http://www.kanoon.ir/Article/166490 روی لینک بالا کلیک کنید 👆👆
تعداد بازدید:16,945تاریخ:1396/03/09 19 : 33 : 21
توضیحات: کلید
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,640تاریخ:1396/03/09 19 : 31 : 56
توضیحات: عبارات
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,736تاریخ:1396/03/09 19 : 30 : 41
⭕️ ايمني بدن صحیح یا غلط بودن هر یک از جملات را مشخص کنید👇👇👇
تعداد بازدید:102,259تاریخ:1396/03/09 19 : 30 : 05

توضیحات: تعیین عبارات صحیح و غلط در درس زیست‌شناسی
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,717تاریخ:1396/03/09 16 : 16 : 05
توضیحات: 🔸پیک سنجش
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:11,806تاریخ:1396/03/09 16 : 13 : 43
⭕️پیک سنجش دوشنبه 8 خرداد 96👇
تعداد بازدید:75,650تاریخ:1396/03/09 16 : 12 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,727تاریخ:1396/03/09 14 : 57 : 23
⭕️اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران در آزمون سراسري سال 1396👆
تعداد بازدید:13,669تاریخ:1396/03/09 14 : 56 : 53

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,048تاریخ:1396/03/09 10 : 17 : 35

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,865تاریخ:1396/03/08 22 : 36 : 26
🔸سروش سحابی مقدم، رتبه 6 کنکور👆
تعداد بازدید:15,472تاریخ:1396/03/08 22 : 35 : 00
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:14,234تاریخ:1396/03/08 22 : 34 : 07

توضیحات: ⭕️ پاسخ به سوال متداول این روزها 🔺الان برای کنکور 96 دیر نیست؟ 👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,012تاریخ:1396/03/08 18 : 27 : 46

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,183تاریخ:1396/03/08 18 : 27 : 30
⭕️برنامه دوران جمع‌بندی به روش سه روز یکبار 👇👇👇
تعداد بازدید:12,405تاریخ:1396/03/08 16 : 33 : 29

http://www.kanoon.ir/Public/SummaryPage 🔸روی لینک کلیک کنید 👆👆👆
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Public/SummaryPage
تعداد بازدید:11,497تاریخ:1396/03/08 16 : 33 : 06
⭕️جمع بندی کنکور 96 👇👇👇 ❎روی لینک کلیک کنید
تعداد بازدید:104,999تاریخ:1396/03/08 12 : 05 : 53

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با عمار تاج بخش ✅ تست شماره 5 درس #عربی www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:12,707تاریخ:1396/03/08 10 : 16 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,615تاریخ:1396/03/07 22 : 26 : 30
⭕️جمع بندی زیست‌شناسی گیاهی 👆👆
تعداد بازدید:25,434تاریخ:1396/03/07 22 : 26 : 05
توضیحات: جمع_بندي زیست‌شناسی گیاهی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,124تاریخ:1396/03/07 19 : 47 : 56
توضیحات: 💠چگونگی مطالعه در ماه مبارک #رمضان 🔱 #محمد_فرجی_رتبه۶۰کنکور۹۵ 📛 روشهای مطالعه برای فرد روزه دار @atoooa @aplusaorginal
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:13,909تاریخ:1396/03/07 15 : 00 : 19
⭕️بارم بندی درس ادبیات فارسی سوم ریاضی وتجربی برای امتحان نهایی ۹خرداد۹۶👆👆👆
تعداد بازدید:14,513تاریخ:1396/03/07 14 : 59 : 59

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,006تاریخ:1396/03/07 13 : 21 : 37
⭕️جزوه پارسا خلفی رتبه 4 کنکور برای مبحث تبادل گازها👆👆👆
تعداد بازدید:25,112تاریخ:1396/03/07 13 : 20 : 42
توضیحات: تبادل گازها
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,003تاریخ:1396/03/07 10 : 04 : 41

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:101,880تاریخ:1396/03/06 19 : 07 : 30

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با عمار تاج بخش ✅ تست شماره 4 درس #عربی www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:15,436تاریخ:1396/03/06 15 : 28 : 59
توضیحات: ⭕️جمع بندی نکته های القامغناطیس
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,839تاریخ:1396/03/06 15 : 26 : 37
توضیحات: ⭕️جمع بندی نکته های مغناطیس
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,854تاریخ:1396/03/06 15 : 21 : 53

توضیحات: آمادگی برای امتحان نهایی فیزیک 3
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,004تاریخ:1396/03/06 12 : 04 : 41
توضیحات: پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,699تاریخ:1396/03/06 12 : 03 : 47
توضیحات: عبارات
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,097تاریخ:1396/03/06 12 : 01 : 57
❎تعیین عبارات صحیح و غلط مبحث سینتیک شیمیایی 👇👇
تعداد بازدید:19,655تاریخ:1396/03/06 12 : 01 : 17
⭕️تعیین عبارات صحیح و غلط
تعداد بازدید:19,967تاریخ:1396/03/06 12 : 00 : 57

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,403تاریخ:1396/03/06 09 : 37 : 59

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,527تاریخ:1396/03/05 19 : 53 : 28
⭕️روش مطالعه من در دوران جمع بندی سروش سحابی مقدم، رتبه 6 منطقه دو👆
تعداد بازدید:16,879تاریخ:1396/03/05 19 : 52 : 30
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:15,739تاریخ:1396/03/05 15 : 05 : 45
توضیحات: ⭕️جمع بندی فیزیک 3 رشته تجربی و ریاضی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,822تاریخ:1396/03/05 15 : 03 : 18
توضیحات: ⭕️آزمایشهای فیزیک 3 تجربی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,616تاریخ:1396/03/05 15 : 02 : 52
توضیحات: ⭕️آزمایشهای فیزیک 3
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,854تاریخ:1396/03/05 15 : 01 : 52

توضیحات: آمادگی برای امتحان نهایی فیزیک 3
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,331تاریخ:1396/03/05 11 : 53 : 54
❌توجه: جملات انتخاب شده گزينه هاي کنکور سراسری هستند. جلو هر جمله آدرس کنکور ذکر شده است. 👆👆👆
تعداد بازدید:14,846تاریخ:1396/03/05 11 : 53 : 46
توضیحات: عبارات
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,020تاریخ:1396/03/05 11 : 52 : 35
⭕️دفع مواد زاید صحیح یا غلط بودن هر یک از جملات را مشخص کنید👇👇👇
تعداد بازدید:101,956تاریخ:1396/03/05 11 : 51 : 39

توضیحات: تعیین عبارات صحیح و غلط در درس زیست‌شناسی
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,236تاریخ:1396/03/05 10 : 32 : 10
توضیحات: شکل های کتاب درسی زیست و آزمایشگاه دو
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:24,825تاریخ:1396/03/05 10 : 28 : 03
توضیحات: شکل های کتاب درسی زیست و آزمایشگاه یک
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:11,196تاریخ:1396/03/05 10 : 25 : 45
⭕️مهم ترین و پر سوال ترین تصاویر زیست شناسی سال دوم، سوم 👇👇👇
تعداد بازدید:11,496تاریخ:1396/03/05 09 : 56 : 27

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:101,976تاریخ:1396/03/04 16 : 52 : 59

توضیحات: ✍🏻 #یک_نکته_یک_تست امروز با علی کرامت ✅ تست شماره 3 درس #زیست www.rahpooyan.ir @rahpooyanir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:14,240تاریخ:1396/03/04 13 : 14 : 43
توضیحات: امتحان نهایی زیست پیش سال95
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,725تاریخ:1396/03/04 13 : 13 : 54
🔹سال95به همراه راهنمای تصحیح 👇
تعداد بازدید:13,630تاریخ:1396/03/04 13 : 09 : 40
توضیحات: امتحان نهایی زیست پیش سال 94
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:11,504تاریخ:1396/03/04 13 : 08 : 48
🔹سال94 به همراه راهنمای تصحیح 👇
تعداد بازدید:12,720تاریخ:1396/03/04 12 : 56 : 14
توضیحات: امتحان نهایی زیست پیش سال 93
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:10,893تاریخ:1396/03/04 12 : 53 : 47
🔹سال 93 به همراه راهنمای تصحیح 👇
تعداد بازدید:12,113تاریخ:1396/03/04 12 : 53 : 10
توضیحات: امتحان نهایی زیست پیش سال 92
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:10,891تاریخ:1396/03/04 12 : 52 : 03
🔹سال 92 به همراه راهنمای تصحیح 👇
تعداد بازدید:10,893تاریخ:1396/03/04 12 : 51 : 34
⭕️چهار دوره امتحان نهایی زیست شناسی پیش دانشگاهی 👇👇
تعداد بازدید:10,580تاریخ:1396/03/04 12 : 49 : 28

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,108تاریخ:1396/03/04 11 : 48 : 28

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,185تاریخ:1396/03/04 11 : 45 : 50

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:10,890تاریخ:1396/03/04 09 : 40 : 52

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,010تاریخ:1396/03/03 21 : 06 : 43
توضیحات: پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,010تاریخ:1396/03/03 21 : 05 : 19
توضیحات: عبارات تعادل شیمیایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:11,790تاریخ:1396/03/03 21 : 04 : 05
❎مسعود جعفری: تعیین عبارات صحیح و غلط مبحث تعادل شیمیایی 👇👇
تعداد بازدید:19,655تاریخ:1396/03/03 21 : 03 : 24
⭕️تعیین عبارات صحیح و غلط
تعداد بازدید:19,966تاریخ:1396/03/03 21 : 03 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,431تاریخ:1396/03/03 13 : 27 : 59
توضیحات: پاسخ تشریحی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,121تاریخ:1396/03/03 13 : 26 : 44
توضیحات: سوال
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:11,204تاریخ:1396/03/03 13 : 24 : 10
⭕️امیرحسین معروفی: اولین آزمون جامع شیمی👇
تعداد بازدید:10,897تاریخ:1396/03/03 13 : 23 : 36

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,009تاریخ:1396/03/03 11 : 23 : 07

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,180تاریخ:1396/03/03 11 : 22 : 50
⭕️برنامه دوران جمع‌بندی به روش سه روز یکبار 👇👇👇
تعداد بازدید:10,901تاریخ:1396/03/03 11 : 20 : 55
⭕️تعداد شرکت کننده های کنکور به تفکیک سهمیه 👆👆👆
تعداد بازدید:11,802تاریخ:1396/03/03 11 : 20 : 17

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,735تاریخ:1396/03/02 23 : 11 : 12
🔸در صورتیکه نکاتی از کتاب و یا متن کتاب – قیود احساس می کنید از یادتان می رود و می خواهید در هفته آخر نگاهی به انها بیاندازید حتما در دفترچه ای آنرا یادداشت کرده و نگه دارید . 🔸کلاسور ارزیابی خود را بار دیگر حل کرده و تمرین نمایید به خصوص اشکالات خود. 🔸حتما تست های کنکور 6 سال اخیر را با تحلیل کامل ( یعنی بازگشت به متن کتاب از تست ) انجام دهید . 🔸از زدن تست های غیر استاندارد و خارج از کتاب و یا خارج از سبک کنکور های اخیر پرهیز نمایید . 🔸 شکل های کتاب درسی را برای خود ترسیم کنید و سعی نمایید در ذهن شما ماندگار شود . 🔸در طول مطالعه زیست شناسی اجازه ورود اضطراب و دلهره را ندهید و با تمرکز مناسب مطالب را بخوانید 🔸 با توجه به اینکه اکثر تستهای کنکور برای شما آشناست از آزمون های جمع بندی کانون و یا همین کانال برای تنظیم زمان پاسخدهی خود استفاده نمایید . 🔸بار دیگر تاکید می شود حتما مطالعه کتاب درسی و تورق آن فراموش نشود و تا می توانید با صفحات کتاب دوست شوید و انها را در سر جلسه بیاد بیاورید . 🔸 برای تستهای ژنتیک حتما تست های کنکور های گذشته و کانون کفایت می کند و هر سال سوالات کلیشه ای و از مباحث مشخص طرح می شود . 🔸به هیچ عنوان فصل و یا مبحثی را حذف ننمایید و در زیست با توجه به بودجه بندی های متغیر تمام فصول را با دقت مطالعه نمایید . 🔸 یکی از مسایلی که سال به سال تغییر می کند اختصاص سوالات زیاد به مباحث پیش 2 می باشد .اولویت زیادی به انها بدهید . 🔸از جمع بندی های گذاشته شده در سایت کانون به صورت جدول و یا فیلم نهایت استفاده را نمایید . 🔸از تستهای شمارشی فرار نکرده و با زدن و تمرین آنها سعی در تحلیل درست آنها بکنید . 🔸و در آخر تاکید می شود درصد زیست نه تنها به عنوان مهمترین درس اختصاصی مطرح هست بلکه چون شما آنرا درس اصلی می دانید سر جلسه هر گونه تشویش و یا عدم تمرکز لازم برای حل تستها منجر به عدم روحیه مناسب برای سایر دروس خواهد شد .پس حتما آزمون های جمع بندی را در خانه برای کنکور شبیه سازی کنید .
تعداد بازدید:10,584تاریخ:1396/03/02 23 : 05 : 56
⭕️چند نکته در مورد مطالعه زیست در دوران جمع بندی 👇👇
تعداد بازدید:24,506تاریخ:1396/03/02 23 : 05 : 22

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:10,581تاریخ:1396/03/02 19 : 49 : 14
توضیحات: راهنمای تصحیح آموزش و پرورش ریاضی 3 سال 95
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:10,280تاریخ:1396/03/02 19 : 48 : 26
توضیحات: سوال - سال 95- ریاضی 3
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:9,976تاریخ:1396/03/02 19 : 46 : 42
⭕️امتحان نهایی سال 95 درس ریاضی 3👇
تعداد بازدید:9,974تاریخ:1396/03/02 19 : 38 : 02
توضیحات: راهنمای تصحیح آموزش و پرورش - سال94
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:9,674تاریخ:1396/03/02 19 : 29 : 59
توضیحات: سوال - ریاضی 3 - سال 94
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:9,071تاریخ:1396/03/02 19 : 26 : 04
⭕️امتحان نهایی سال 94 درس ریاضی 3👇
تعداد بازدید:9,671تاریخ:1396/03/02 19 : 25 : 05
توضیحات: راهنمای تصحیح سال 93
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:9,972تاریخ:1396/03/02 19 : 20 : 05
توضیحات: سوال- ریاضی 3- سال 93
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:9,673تاریخ:1396/03/02 19 : 19 : 29
امتحان نهایی سال 93 درس ریاضی 3👇
تعداد بازدید:9,671تاریخ:1396/03/02 19 : 19 : 00
⭕️امتحان نهایی ریاضی 3 🔺سه سال اخیر 🔺همراه با راهنمای تصحیح آموزش و پرورش
تعداد بازدید:9,972تاریخ:1396/03/02 19 : 18 : 04

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,506تاریخ:1396/03/02 14 : 19 : 54
توضیحات: اكسايش و كاهش
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:10,894تاریخ:1396/03/02 14 : 15 : 49
⭕️جمع_بندي 🔹نيم واكنش هاي اكسايش و كاهش فصل الكتروشيمي 👇👇👇👇👇
تعداد بازدید:40,275تاریخ:1396/03/02 14 : 14 : 50

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,190تاریخ:1396/03/02 10 : 00 : 43

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,730تاریخ:1396/03/01 22 : 40 : 44
توضیحات: پیک سنجش
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:11,803تاریخ:1396/03/01 22 : 38 : 38
⭕️پیک سنجش دوشنبه اول خرداد 96👇
تعداد بازدید:69,589تاریخ:1396/03/01 22 : 38 : 10

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,020تاریخ:1396/03/01 19 : 41 : 08

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,202تاریخ:1396/03/01 19 : 40 : 46
⭕️ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه‌های مختلف سه سال اخیر 👇👇👇
تعداد بازدید:14,857تاریخ:1396/03/01 14 : 13 : 58
توضیحات: عبارات
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:13,332تاریخ:1396/03/01 14 : 00 : 45
⭕️گردش مواد صحیح یا غلط بودن هر یک از جملات را مشخص کنید👇👇👇
تعداد بازدید:101,046تاریخ:1396/03/01 14 : 00 : 13

توضیحات: تعیین عبارات صحیح و غلط در درس زیست‌شناسی
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,510تاریخ:1396/03/01 10 : 16 : 48
⭕️امتحانات نهایی خرداد۹۶ 🔺رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش: ✔️تنها منبع طراحی سؤالات، کتاب درسی است و هیچ سؤالی خارج از کتاب های درسی طراحی نمی شود ، بنابراین محتوای کتاب درسی باید توسط دانش آموز به خوبی تفهیم ودرک شود. ✔️اغلب اعتراضات دانش آموزان ، از نحوه تصحیح اوراق امتحانی است ، ‌اما اگر سؤالی دارای اشکال باشد ، سؤال مذکور حذف و نمره آن به سایر سؤالات منتقل و این مسئله در اسرع وقت به حوزه های امتحانی اطلاع رسانی می شود. ✔️استان ها هر ساله ، 2 نفر از بهترین و مجرب ترین دبیران خود را برای طراحی سوالات به مرکز سنجش معرفی می کنند و ما از بین معرفی شدگان کل استان ها ، 2 نفر را برای طراحی سؤالات امتحان نهایی هر درس انتخاب می کنیم . ✔️زمان برگزاری امتحانات نهایی 2 تا 25 خرداد ماه است. نتایج یک هفته پس از پایان امتحانات اعلام و دانش آموزان 3 روز فرصت دارند نسبت به نتایج حاصله اعتراض‌کنند.
تعداد بازدید:10,303تاریخ:1396/03/01 09 : 36 : 48

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,828تاریخ:1396/02/31 21 : 00 : 16
⭕️روش مطالعه رتبه های برتر کنکور در دوران جمع‌بندی ♦️ آزاده حداديان- رتبه 36 منطقه 2- دکترای بیوتکنولوژی علوم پزشكي تهران ♦️جمع بندی را به روش سه روز یک بار انجام میدادم همان روز که آزمونم را می دادم به بررسی آزمون می پرداختم اما به طور مفصل به این ترتیب که اگر سوال مربوط به مبحثی را غلط زده بودم برمی گشتم و کل مبحث را دوباره مرور میکردم به این ترتیب یادگیری های ناقصم را به کامل تبدیل می کردم و مطالب فراموش شده باز یاد آوری می شد در عین حال از سی دی تخمین رتبه استفاده می کردم و به ادامه ی راه امیدوارتر می شدم. 🔅با لباس رسمی آزمون میدادم و آن را برای خودم یک کنکور واقعی تداعی می کردم و حتی استرس هم داشتم.
تعداد بازدید:35,103تاریخ:1396/02/31 20 : 59 : 09

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:10,289تاریخ:1396/02/31 16 : 04 : 44

http://www.kanoon.ir/Article/164960
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/164960
تعداد بازدید:24,542تاریخ:1396/02/31 12 : 38 : 45
مهم ترین و پر سوال ترین تصاویر زیست شناسی سال سوم 👆👆👆👆👆👆
تعداد بازدید:37,465تاریخ:1396/02/31 12 : 38 : 44
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:177,813تاریخ:1396/02/31 12 : 38 : 44

توضیحات: 📙 اپلیکیشن موبایل کتاب زرد (‌6 دوره کنکور) شامل فیلم آموزشی ، تخمین رتبه ، محاسبه نمره و .... نرم افزار را در لینک زیر برای گوشی های اندروید دانلودکنید : 📙 http://www.kanoon.ir/Article/161905
ارسال عکس
تعداد بازدید:9,678تاریخ:1396/02/31 10 : 10 : 33
⭕️اولین آزمون جامع سه سال اخیر 👆
تعداد بازدید:9,995تاریخ:1396/02/31 10 : 09 : 49

http://www.kanoon.ir/Article/164587/اولین-آزمون-جامع-کانون-سال-95-رشته-تجربی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/164587/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C
تعداد بازدید:10,299تاریخ:1396/02/31 10 : 09 : 00

http://www.kanoon.ir/Article/164717/اولین-آزمون-جامع-کانون-94-رشته-تجربی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/164717/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-94-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C
تعداد بازدید:10,291تاریخ:1396/02/31 10 : 08 : 18

http://www.kanoon.ir/Article/164980/اولین-آزمون-جامع-کانون-سال-93-رشته-تجربی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/164980/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-93-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C
تعداد بازدید:9,994تاریخ:1396/02/31 09 : 17 : 25

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,524تاریخ:1396/02/30 22 : 48 : 03
توضیحات: شکل های کتاب درسی زیست و آزمایشگاه یک
ف